Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. září 2015

Usnesení
přijatá na  16. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. září 2015

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 14/2015 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí dotací pro:

- Alena Červová, Střítež, ve výši 10.000 Kč na posezení s hudbou a tancem pro obyvatele Stříteže

- Vladimír Vraspír, Polička, ve výši 10.000 Kč na výstavu fotografií

- Zdislava Vostřelová, Střítež, ve výši 6.500 Kč na divadelní představení

- Klub českých turistů Jiřího Gutha - Jarkovského Polička, Polička, ve výši 5.000 Kč na pořádání akce pro veřejnost (výstup na rozhlednu Horní les u Rovečného), účast na zahájení turistické akce EURORANDO v Hrčavě, činnost a obnovu turistického značení

- Myslivecké sdružení Sebranice - Lezník, ve výši 2.000 Kč na nákup krmení pro zvěř a speciálního krmiva pro bažanty.

RM neschvaluje poskytnutí dotací pro:

- Tělovýchovná jednota Lubná o. s., ve výši 5.000 Kč na dvoudenní florbalový turnaj 26. - 27. 2. 2016 - nákup věcných a upomínkových cen pro hráče.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací pro:

- “Pontopolis“, Polička, ve výši 15.000 Kč na Projekt starý mladý svět - besedy, výstavy, koncerty, divadla

- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, Polička, ve výši 22.000 Kč na pořízení mobilního venkovního posezení (lavic) a stolů do „víceúčelového areálu Zahrada u Mlýna“ v Alšově ulici.

RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí dotací pro:

- Canis z. s., Polička, ve výši 20.000 Kč na pomůcky pro canisterapii, krmení pro psy, pojištění členů a psů, náklady na školení, zkoušky psů, úhradu pohonných hmot, úhradu za telefon, internet, web, kancelářské potřeby a poštovné.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 217, o velikosti 2+kk  s příslušenstvím, v II. nadzemním patře v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, na dobu určitou, a to na jeden rok, s účinností od 1. 10. 2015. Výše nájemného bude činit 1.799 Kč.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 105, o velikosti 1+0 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 10. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 308, o velikosti  1+0 s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 10. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 313, o velikosti 1+0 s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 10. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 401, o velikosti 1+0 s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 10. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 107, o velikosti 1+0 s příslušenstvím, v I. nadzemním patře v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, na dobu určitou, a to na jeden rok, s účinností od 1. 10. 2015. Výše nájemného bude činit 1.247 Kč.

a/ RM doporučuje ZM schválit financování projektové dokumentace Intenzifikace ČOV a optimalizace jejího provozu z rozpočtu města Poličky na rok 2016 v částce do cca 0,6 mil. Kč vč. DPH a vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na tuto akci.

b/ RM doporučuje ZM schválit financování projektové dokumentace Rekonstrukce kanalizace Betlém - Havlíčkova v Poličce z rozpočtu města Poličky na rok 2016 v částce do cca 0,1 mil. Kč vč. DPH a vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na tuto akci.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce (sanace) kanalizace na nábřeží Svobody v Poličce“, uzavřené dne 24. 6. 2015 s firmou WOMBAT, s.r.o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2015 - ostatní části dotace - za období listopad až prosinec 2014 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM neschválit prominutí úhrady nákladů na pořízení Změny č. 3 Regulačního plánu v oblasti lokality Mánesova.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akce „Chodník na ul. Rumunská v Poličce, Chodník na Sídl. Hegerova v Poličce, Oprava části chodníku na ul. Čsl. armády v Poličce, Oprava části komunikace na ul. 9. května v Poličce“, dle důvodové zprávy

RM doporučuje ZM schválit financování II. etapy projektu „Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce“ u ulic E. Beneše a Rumunská v roce 2016 dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku st.p.č. 717/3 o výměře 13 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2, s tím že kupující uhradí veškeré výlohy spojené s převodem nemovitosti.

a/ RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 6611/38 o výměře 778 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 vyjma věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2.

b/ RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 6611/47 o výměře 625 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 vyjma věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2.

c/ RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 6611/20 o výměře 866 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I.“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2 a bude uhrazena v termínu do 31. 12. 2015.

d/ RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 6611/30  o výměře 190 m2, p.č. 4321/8 o výměře 117 m2, p.č. 6611/31 o výměře 675 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I.“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2 a bude uhrazena v termínu do 31. 12. 2015.

e/ RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 6611/32 o výměře 203 m2, p.č. 4321/7 o výměře 119 m2, p.č. 6611/33 o výměře 661 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I.“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2 a bude uhrazena v termínu do 31. 12. 2015.

f/ RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 6611/45 o výměře 637 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I.“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2 a bude uhrazena v termínu do 31. 12. 2015.

g/ RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 6611/48 o výměře 616 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I.“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2 a bude uhrazena v termínu do 31. 12. 2015.

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 1052 v k.ú. Polička o výměře 324 m2 z vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad, Praha, do vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit dodatek č.1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 27. 2. 2015, jehož předmětem je změna termínu úhrady kupní ceny do 31. 10. 2015, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit dodatek č.2 ke kupní smlouvě uzavřené dne 30.12.2014, jehož předmětem je změna termínu úhrady kupní ceny  do 30. 9. 2015, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit směnu části pozemku p.č. 7 označeného dle g.pl.č. 110-115/2015 jako pozemková parcela č.7/4 o výměře 2151 m2 v k.ú. Študlov u Vítějevsi ve vlastnictví města Poličky za pozemek p.č. 206/1 o výměře 1612 m2, pozemek p.č.137 o výměře 334 m2 a za část pozemku p.č. 134 o výměře 205 m2 v k.ú. Študlov ve vlastnictví obce Študlov. Náklady spojené se směnou uhradí obě strany společně.

RM doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 658/12 o výměře 288 m2 a části pozemku p.č. 658/7  označeného dle g.pl.č. 147-55/2008 jako pozemková parcela č.657/30 o výměře 72 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 40 Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

a/ RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 557/2 o výměře 10 m2 a pozemku p.č. 558/1 o výměře 156 m2 v k.ú. Pomezí od ČR - Státního pozemkového úřadu, Pardubice. Kupní cena činí 12.450 Kč.

b/ RM schvaluje ukončení pachtovní smlouvy č.77N14/19 uzavřené dne 10. 7. 2014 mezi městem Polička a ČR-Státní pozemkový úřad, Pardubice, jejímž předmětem jsou pozemky p.č. 557/2 a p.č. 558/1 v k.ú. Pomezí. Pachtovní smlouva bude ukončena ke dni právních účinků vkladu vlastnických práv k předmětným pozemkům na město Polička.

a/ RM bere na vědomí způsob vyřízení petice „za odebrání psů“.

b/ RM bere na vědomí dosavadní průběh projednávání petice „proti omezení využívání sportovního areálu v části obce Polička - Lezník“.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Findejsová Romana (9/23/2015), přečteno 1149x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. září 2015