Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 24. září 2015

ZM volí za členy návrhové komise pana Oldřicha Báču, Mgr. Jana Jukla a pana Mgr. Jana Matouše.

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením Mgr. Davida Šafáře a pana Radima Totuška.

 

ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí roku 2015.

 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2015 dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje poskytnutí dotací pro:

- “Pontopolis“, Polička, ve výši 15.000 Kč na Projekt starý mladý svět - besedy, výstavy, koncerty, divadla

- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, Polička, ve výši 22.000 Kč na pořízení mobilního venkovního posezení (lavic) a stolů do „víceúčelového areálu Zahrada u Mlýna“ v Alšově ulici.

 

ZM neschvaluje poskytnutí dotací pro:

- Canis z. s., Polička, ve výši  20.000 Kč na pomůcky pro canisterapii, krmení pro psy, pojištění členů a psů, náklady na školení, zkoušky psů, úhradu pohonných hmot, úhradu za telefon, internet, web, kancelářské potřeby a poštovné.

 

a/ ZM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu Změny č. 2 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova včetně vyhodnocení stanovisek a připomínek dotčených orgánů a ostatních subjektů, které byly uplatněny u pořizovatele v průběhu projednání návrhu změny regulačního plánu.

b/ ZM po ověření podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), konstatuje, že návrh Změny č. 2 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova je v souladu s výsledky projednání a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 4 stavebního zákona.

c/ ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), za použití ustanovení § 62 odst. 1 stavebního zákona a ve spojení s ustanoveními § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vydává v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 stavebního zákona opatření obecné povahy Změna č. 2 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova.

 

a/ ZM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Polička předloženou pořizovatelem.

b/ ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), schvaluje v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Polička.

 

a/ ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), za použití ustanovení § 62 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a § 17 a příloh č. 8 a 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, schvaluje v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 stavebního zákona pořízení Změny č. 3 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova.

b/ ZM podmiňuje pořízení Změny č. 3 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova úplnou úhradou nákladů na zpracování návrhu změny regulačního plánu projektantem, a to osobou, která podala podnět k pořízení změny regulačního plánu.

c/ ZM nepožaduje úpravu návrhu zadání Změny č. 3 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova.

 

a/ ZM ruší své usnesení č. 12 ze dne 25. 6. 2015.

b/ ZM schvaluje prodej bytu č. 941/13 v domě č. p. 940,941, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 3074 odpovídajícího id. 38/1000 vzhledem k celku, vše v k.ú. Polička, část obce Horní předměstí, obec Polička za kupní cenu 610.000 Kč. Kupující uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitosti uhradí dle zákona město Polička.

 

ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 717/3 o výměře 13 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2, s tím že kupující uhradí veškeré výlohy spojené s převodem nemovitosti.

 

a/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/38 o výměře 778 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 vyjma věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2.

b/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/47 o výměře 625 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to za podmínek schválených usnesením ZM   č. 4a/-4c/ ze dne 16.12.2014 vyjma věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2.

c/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/20 o výměře 866 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I.“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2 a bude uhrazena v termínu do 31. 12. 2015.

d/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/30  o výměře 190 m2, p.č. 4321/8 o výměře 117 m2, p.č. 6611/31 o výměře 675 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I.“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2 a bude uhrazena v termínu do 31. 12. 2015.

e/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/32 o výměře 203 m2, p.č. 4321/7 o výměře 119 m2, p.č. 6611/33 o výměře 661 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I.“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2 a bude uhrazena v termínu do 31. 12. 2015.

f/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/45 o výměře 637 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I.“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2 a bude uhrazena v termínu do 31.12.2015.

g/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/48 o výměře 616 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I.“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2 a bude uhrazena v termínu do 31. 12. 2015.

 

a/ ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1052 v k.ú. Polička o výměře 324 m2 z vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad, Praha, do vlastnictví města Poličky.

b/ ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 836 v k.ú. Polička o výměře 2115 m2 z vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad, Praha, do vlastnictví města Poličky.

 

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je pozemek p.č. 2157/6 o výměře 23 m2 v k.ú. Polička. Obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z nabytí nemovitosti.

 

ZM schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 27. 2. 2015, jehož předmětem je změna termínu úhrady kupní ceny do 31. 10. 2015, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje dodatek č. 2 ke kupní smlouvě uzavřené dne 30. 12. 2014, jehož předmětem je změna termínu úhrady kupní ceny do 30. 9. 2015, dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM schvaluje změnu důvodové zprávy k bodu programu 7.8.

b/ ZM schvaluje účast města Poličky jako dražitele v rámci Dražební vyhlášky č.j. 142 DC 00008/13-070 o nařízení dražby nemovité ve věci likvidace dědictví po zemřelém, a to podílu id. ½ na nemovitých věcech - pozemek p.č.st. 2829 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp./če - výroba, pozemek p.č.st. 2971 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 930, pozemek p.č. 4877/117 - ostatní plocha, pozemek p.č. 6415 - ostatní plocha, budova č.p. 930 - občanská vybavenost, která je součástí parcely č.st. 2971 a budova bez čp/če - výroba, která je součástí parcely č.st. 2829, vše v obci a k.ú. Polička, v kontextu změněné důvodové zprávy (viz 17/a).

c/ ZM schvaluje vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu na r. 2016 na účast města Poličky jako dražitele ve veřejné dražbě nemovitých věcí v rámci nařízené exekuce proti povinnému, a to podílu id. ½ na nemovitých věcech: pozemek p.č.st. 2829 - zastavěná plocha a nádvoří , jehož součástí je budova bez čp./če - výroba, pozemek p.č.st. 2971 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 930, pozemek p.č. 4877/117 - ostatní plocha, pozemek p.č. 6415 - ostatní plocha, budova č.p. 930 - občanská vybavenost, která je součástí parcely č.st. 2971 a budova bez čp/če - výroba, která je součástí parcely č.st. 2829, vše v obci a k.ú. Polička, v kontextu změněné důvodové zprávy (viz 17/a).

 

ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 511 o výměře 12 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky. Kupní cena činí 40 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

 

a/ ZM schvaluje výkup podílu ve výši 22/120 na pozemku p.č. 508 o výměře 263 m2 a na pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci č. 506 o výměře 242 m2, č. 507/1 o výměře 4261m2 a č. 508 o výměře 14088 m2, vše v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 35 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

b/ ZM schvaluje výkup podílu ve výši 11/180 na pozemku p.č. 508 o výměře 263 m2 a na pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci č. 506 o výměře 242 m2, č. 507/1 o výměře 4261 m2 a č. 508 o výměře 14088 m2, vše v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 35 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je převod podílů na pozemku p.č. 65/2 o výměře 25 m2 v k.ú. Lezník na město Polička. Obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 7 označeného dle g.pl.č. 110-115/2015 jako pozemková parcela č. 7/4 o výměře 2151 m2 v k.ú. Študlov u Vítějevsi ve vlastnictví města Poličky za pozemek p.č. 206/1 o výměře 1612 m2, p.č. 137 o výměře 334 m2 a část p. č. 134 o výměře 205 m2, vše v k. ú. Študlov ve vlastnictví obce Študlov, č.p. 26, PSČ 569 04. Náklady spojené se směnou uhradí obě strany společně a nerozdílně.

 

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Polička jako prodávajícím a společností T.E.S. s.r.o. se sídlem Jiráskova 977, Polička jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku st.p.č. 3227/1 o výměře 96 m2 včetně stavby postavené na st.p.č. 3227/1, pozemku st.p.č. 3228/2 o výměře 96 m2 včetně stavby postavené na st.p.č. 3228/2, pozemku p.p.č. 2134/7 o výměře 481 m2 a pozemku p.p.č. 2182/2 o výměře 364 m2, vše v k.ú. Polička,
dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 400.120 Kč.

 

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 658/12 o výměře 288 m2 a části pozemku p.č. 658/7  označeného dle g.pl.č. 147-55/2008 jako pozemková parcela č. 657/30 o výměře 72 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 40 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

 

ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 4386/38 o výměře 148 m2, p.č. 4386/45 o výměře 64 m2, p.č. 4386/46 o výměře 39 m2 a p.č. 4386/47 o výměře 40 m2, vše v k.ú. Polička, od Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Polička. Kupní cena činí 50 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 557/2 o výměře 10 m2 a pozemku p.č. 558/1 o výměře 156 m2 v k.ú. Pomezí od ČR - Státního pozemkového úřadu, Pardubice. Kupní cena činí 12.450 Kč.

 

ZM schvaluje „Zásady postupu pro nakládání s majetkem města Poličky“ dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM schvaluje financování projektové dokumentace Intenzifikace ČOV a optimalizace jejího provozu z rozpočtu města Poličky na rok 2016 v částce do 0,6 mil. Kč vč. DPH a schvaluje vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na tuto akci.

b/ ZM schvaluje financování projektové dokumentace Rekonstrukce kanalizace Betlém-Havlíčkova v Poličce z rozpočtu města Poličky na rok 2016 v částce do cca 0,1 mil. Kč vč. DPH a vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na tuto akci.

 

ZM schvaluje financování II. etapy projektu „Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce“ u ulic E. Beneše a Rumunská v roce 2016 dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Polička.

 

ZM schvaluje záměr realizace akce Rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů a Hradební v Poličce a způsob jejího financování s tím, že náklady na realizaci akce v roce 2016 nepřesáhnou částku 16,2 mil. Kč vč. DPH.

 

ZM schvaluje rozdělení akce I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality Bezručova v Poličce do etap a schvaluje způsob jejího financování s tím, že náklady na dokončení realizace akce ve výši 9,7 mil. Kč vč. DPH budou zařazeny do rozpočtu města v roce 2018.

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

 

 

Vložil Němcová Magdalena (10/1/2015), přečteno 1103x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 24. září 2015