Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. listopadu 2015

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce (sanace) kanalizace na nábřeží Svobody v Poličce“, uzavřené dne 24. 6. 2015 s firmou WOMBAT, s.r.o., Brno, Březinova 759/23, 616 00 okres Brno-město, IČO 47912553.

 

RM schvaluje dohodu o úhradě nákladů na zpracování Změny č. 3 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova s osobou podávající podnět k pořízení změny regulačního plánu.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akce „Parkoviště na ul. 1. máje v Poličce“, „Parkoviště u bytových domů čp. 738 - 739, 678, ul. B. Němcové v Poličce“, „Parkoviště u bytových domů čp. 983 a 984, ul. Hegerova v Poličce“ a „Parkoviště u bytového domu čp. 599 - 600, ul. Obránců míru v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje výměnu autobusové zastávky na ul. Čsl. armády v Poličce dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Milanem Benešem, Polička, na akci „PD stavebních úprav chodníků u silnice II/360, ul. Zákrejsova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí dokumenty škol a školských zařízení zřízených městem Polička

Výroční zprávu Masarykovy základní školy Polička za školní rok 2014/2015

Výroční zprávu Základní školy Na Lukách Polička za školní rok 2014/2015

Hodnotící zprávu Střediska volného času Mozaika Polička za školní rok 2014/2015

Plán práce Střediska volného času Mozaika Polička na školní rok 2015/2016

 

RM schvaluje realizaci projektu „ZŠNL 2“ Základní školou Na Lukách Polička dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 102, o velikosti 1+0
s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 12. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 314, o velikosti  1+0
s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 12. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 320, o velikosti 1+0
s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 12. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 226,
o velikosti 2+kk  s příslušenstvím, nacházející se v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička na dobu určitou, a to na jeden rok, s účinností od 1. 12. 2015. Výše nájemného bude činit 2.002 Kč měsíčně.

 

RM schvaluje vyčlenění dalších 50 ks výtisků „Dějiny města Poličky“ pro propagaci města dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 818.564 Kč Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko Polička, na akci „Vybudování vodovodu v lokalitě Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 3 čtvrtletí 2015
dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2015 dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí vyřízení petice „proti omezení využívání sportovního areálu v části obce Polička – Lezník“.

 

RM bere na vědomí způsob vyřízení petice „bytové domy v lokalitě Bezručova“.

 

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Zhotovení PD stavebních úprav komunikací a zpevněných ploch v městském parku v Poličce - I. etapa“ - boine!architekti, Polička, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s boine!architekti, Polička, IČO 75934329, na akci „Zhotovení PD stavebních úprav komunikací a zpevněných ploch v městském parku v Poličce - I. etapa“, dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí informace o dosavadní spolupráci vedení města Poličky se zástupci příspěvkové organizace Pardubického kraje Domov na zámku Bystré a o připravované transformaci pobytového zařízení.

 

a/ RM ruší rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 7. 10. 2015
na veřejnou zakázku „Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce“ dle důvodové zprávy.

b/ RM ruší usnesení č. 382/a,b Rady města Poličky ze dne 5. 10. 2015, týkající se veřejné zakázky „Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce“ dle důvodové zprávy.

 

RM ruší, v souladu s § 84 odst. 2, písm. e) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, zadávací řízení na akci „Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce“
dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných Krámů a Hradební v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Chodník u silnice I/34, ul. Starohradská v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

 

 

RM  schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+2  s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 86, ulice Otakarova, 572 01  Polička, se stávajícími nájemci, majícími společné nájemní právo, bytem tamtéž, opět na dobu určitou tři měsíce, a to do 31.1.2016. Měsíční nájemné zůstane ve stejné výši jako u dosavadní smlouvy.

 

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku pod stavbou komunikace II/362 vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr č. 634 o výměře 28.557 m2
v k.ú. Modřec do vlastnictví Pardubického kraje, Pardubice. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti bude hradit nabyvatel.

 

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o bezúplatném  převodu nemovitostí, a to části parcely vedené ve zjednodušené evidenci č. 328 o výměře 556 m2 v k.ú. Modřec, mezi ČR - Státním pozemkovým úřadem, 130 00 Praha 3, jako převodcem a městem Polička jako nabyvatelem.

 

RM doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy k části pozemku p.č. 5932/2              o výměře 3 m2, k části pozemku p.č. 5932/7 o výměře 8 m2 a k části pozemku p.č. 5932/11
o výměře 35 m2 z vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, do vlastnictví města Poličky.

 

a/ RM doporučuje ZM schválit:

výkup pozemku p.č. 1086/1 o výměře 618 m2 a části pozemku p.č. 1022/1 o výměře cca 111 m2 v k.ú. Polička

výkup části pozemku p.č. 994 o výměře 438 m2 v k.ú. Polička

výkup části pozemku p.č. 964 o výměře 465 m2 a části pozemku p.č. 946/1 o výměře 348 m2, vše v k.ú. Polička

Kupní cena činí 20 Kč/m2 s tím, že město Polička zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s výkupem pozemků včetně daně z nabytí nemovitostí.

b/ RM doporučuje ZM schválit:

směnu pozemku p.č. 1095/1 o výměře 428 m2 a části pozemku p.č.985/1 o výměře cca 524 m2 v k.ú. Polička za část  pozemku p.č. 878/1 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky

směnu pozemku p.č. 1057 o výměře 893 m2 v k.ú. Polička za část pozemku p.č. 6043/3 o výměře cca 805 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky

Město Polička zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené se směnou pozemků včetně daně z nabytí nemovitostí.

 

a/ RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 6362/5 o výměře 109 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené
s převodem včetně daně z nabytí nemovitostí.

b/ RM doporučuje ZM schválit výkup části pozemku p.č. 6117/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Polička od společnosti Skanska Asfalt s.r.o., Hodolany, Olomouc. Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že město Polička zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

c/ RM doporučuje ZM schválit výkup podílu id. ½ na pozemcích p.č. 5620/8, p.č. 6116/13, p.č. 6122, p.č. 6123/1, p.č. 6123/2, p.č. 6123/4, p.č. 6123/5, p.č. 6123/6, p.č. 6128/13 a p.č. 6362/5 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 15 Kč/m2 s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč.

 

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 5944/2 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Polička Měšťanskému pivovaru v Poličce, a.s., za podmínek stanovených odborem ÚPR a ŽP. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

 

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemku p.č. 3036 o výměře 184 m2 v k.ú. Polička 
za pozemky p.č. 6208/1 o výměře 274 m2 a p.č. 6209/11 o výměře 338 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky. Město Polička uhradí veškeré náklady spojené se směnou pozemků.

 

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 2105/1 o výměře cca 17 m2 a části pozemku p.č. 1644/1 o výměře cca 17 m2 v k.ú. Polička společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4 – Podmokly. Kupní cena činí 500 Kč/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem.

 

RM schvaluje užití městského znaku pro TJ Spartak Polička z. s., Tyršova 60, 572 01  Polička na razítko, webové stránky a prezentaci TJ.

 

RM schvaluje termín posledního zasedání Zastupitelstva města Poličky v tomto roce, a to
10. 12. 2015 (původní termín 3. 12. 2015).

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Němcová Magdalena (11/4/2015), přečteno 1062x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. listopadu 2015