Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. listopadu 2015

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 104, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 1. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 224, o velikosti  2+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 1. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 213, o velikosti  1+kk  s příslušenstvím, nacházející se v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01  Polička, na dobu určitou, a to na jeden rok, s účinností
od 1. 1. 2016. Výše nájemného bude činit 1.108 Kč měsíčně.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 404, o velikosti 1+kk  s příslušenstvím, nacházející se v IV. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01  Polička, na dobu určitou, a to na jeden rok, s účinností od 1. 1. 2016. Výše nájemného bude činit 1.108 Kč měsíčně.

 

RM souhlasí s poskytnutím odměn formou dárkových balíčků pro jednotlivé členy Komise pro občanské záležitosti.

 

RM schvaluje výši příspěvků a odměn při sňatečních obřadech a slavnostech Komise pro občanské záležitosti dle důvodové zprávy s účinností od 1. 12. 2015

 

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Intenzifikace ČOV Polička – projektová dokumentace“ firmě Koneko spol. s r.o.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Intenzifikace ČOV Polička – projektová dokumentace“ s firmou Koneko spol. s r.o., Ostrava, s podmínkou schválení financování akce ZM před uzavřením smlouvy.

c/ RM schvaluje vyloučení uchazeče Projekt 2010, s.r.o., Ostrava, ze zadávacího řízení na akci „Intenzifikace ČOV Polička – projektová dokumentace“.

 

RM doporučuje ZM schválit financování akce „Intenzifikace ČOV Polička - projektová dokumentace“ z rozpočtu města Poličky na rok 2016 v částce do 1,035 mil. Kč vč. DPH a změnit tak usnesení ZM č. 27a) z 24. 9. 2015.

 

RM doporučuje ZM schválit návrh obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě s názvem smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička uzavřené dne 5. 3. 2015 mezi městem Polička jako vlastníkem a společností VHOS, a.s., Moravská Třebová, jako provozovatelem, dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Vestavba kanceláří MěÚ Polička, Nádražní 304“ ve složení dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 4/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička.

 

RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2016 takto:

a/   Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů pro rok 2015 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a plateb daní a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace, společnost T.E.S. s.r.o. (pro středisko sportovní služby) a pro Ladislava Cacka na provoz informačního centra budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.

b/   Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí započatých v roce 2015 v souladu s uzavřenými smlouvami nebo vystavenými objednávkami, na přípravu akcí plánovaných pro rok 2016 do výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce. Na výkup pozemků do výše 150 tis. Kč, na dražbu nemovitostí a pozemků v Poličce, Bořiny, do výše 1 000 tis. Kč a na zhotovení administrativní kapacity MěÚ v budově Nádražní 304, do výše 1 171 tis. Kč.

c/   Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem.

d/   Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí
o dotace do výše 500 tis. Kč.

 

RM schvaluje dodatek č. 1 k Organizační směrnici č. 2/2010 - Podrozvahová evidence.

 

RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Polička ve výši dle důvodové zprávy.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 21/2015 dle důvodové zprávy.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2016 dle důvodové zprávy.

 

1. RM doporučuje ZM schválit:

a/ výkup části pozemku st.p.č. 453/2 o výměře cca 38 m2 v k.ú. Polička;

b/ výkup části pozemku st.p.č. 454 o výměře cca 13 m2 v k.ú.Polička;

c/ výkup části pozemku st.p.č. 455 o výměře cca 17 m2 a pozemku p.p.č. 2157/6 o výměře 23 m2 v k.ú. Polička;

d/  výkup části pozemku st.p.č. 457 o výměře cca 12 m2 a pozemku p.p.č. 2157/7 o výměře 17 m2 v k.ú. Polička;

Kupní cena činí 50 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem (včetně daně z nabytí nemovitostí) uhradí a zajistí kupující město Polička.

2. RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1968/5 o výměře 31 m2
v k.ú. Polička na město Polička. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí město Polička.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005669, Polička-TS SY 0092 Masna-zrušení a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Polička jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.

 

RM ruší své usnesení č. 467 písm. a) ze dne 18. 11. 2015 dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemku p.č. 4633/7 o výměře 1672 m2 v k.ú. Polička za účelem bytové výstavby v lokalitě Bezručova - II. etapa za část pozemku p. č. 4793/6 o výměře cca 1672 m2 v k. ú. Polička ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené se směnou pozemků uhradí město Polička.

 

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, a to podílu ve výši id. 6300/88200 na pozemku p. č. 2912/22 v k.ú. Polička o výměře 227 m2 mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, jako převodcem a městem Polička jako nabyvatelem.

 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 6611/17 o výměře 928 m2, pozemku p.č. 6611/18 o výměře 903 m2, pozemku p.č. 6611/25 o výměře 941 m2 a pozemku p.č. 6611/26 o výměře 945 m2  v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě „Bezručova I.“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaných pozemků bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty, společnosti Natur House s.r.o., Ronov nad Doubravou. Kupní cena bude uhrazena v termínu do 30. 4. 2015.

 

a/ RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 6611/43 o výměře 912 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I.“, a to za podmínek schválených usnesením ZM  č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2 a bude uhrazena v termínu do 30. 4. 2015.

 

b/ RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 6611/19 o výměře 1219 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 vyjma věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2.

 

c/ RM ruší své usnesení č.  362/d, e, f, ze dne 14. 9. 2015.

 

RM doporučuje ZM schválit směnu části pozemku p.č. 4101/2 o výměře cca 55 m2 ve vlastnictví  Poličských strojíren a.s., Polička za pozemek p.č. 4721/2 o výměře 42 m2, za pozemek p.č. 4606/2 o výměře 11 m2 a podíl na pozemku ve výši id.1/2 na pozemku p.č. 4564 o výměře 7 m2 ve vlastnictví města Poličky.  Náklady spojené se směnou uhradí město Polička.

 

RM schvaluje vyřazení zrušené požární nádrže parc. č. 44/2 v katastrálním území Střítež u Poličky z majetku města dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

 

 

Vložil Němcová Magdalena (12/2/2015), přečteno 1099x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. listopadu 2015