Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. listopadu 2015

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o, Vysoké Mýto, na akci "Odvodnění části ul. Hrubínova v Poličce", dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na akci "Oprava části chodníku na ul. Jiráskova v Poličce", dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje záměr zpracování Ročenky za rok 2015 a Kontaktníku. Zpracováním pověřuje Ing. Naděždu Šauerovou.

b/ RM schvaluje objednání grafického zpracování, tisku a roznosu Ročenky 2015 a Kontaktníku u firmy TISKÁRNA POLIČKA, Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přílohu č. 4 smlouvy o dílo s TISKÁRNOU POLIČKA, Brno, ze dne 25. 11. 2013, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí kalkulaci pro stočné na rok 2016 a cenu stočného na rok 2016 ve výši 41,59 Kč/m3 vody, tj. 47,83 Kč/m3 vč. DPH, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Intenzifikace ČOV – projektová dokumentace“ v tomto složení:

- členové: Ing. Marta Mastná, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Mgr. Aleš Mlynář  

- náhradníci: Ing. Antonín Mihulka, Jiří Mach, Ing. Radek Klein

RM doporučuje ZM schválit rozdělení finančních prostředků určených na odměňování sportovních trenérů a cvičitelů dle důvodové zprávy.

a/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, velikosti 1+1 s příslušenstvím,  v I. NP domu č.p. 309, ulice Smetanova, Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou jeden rok, tedy do 30. 11. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 309, ulice Smetanova, Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou tři měsíce, tedy do 29. 2. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

c/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, velikosti 0+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 309, ulice Smetanova, Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou tři měsíce, tedy do 29. 2. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

d/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+2  s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 940, Sídliště Hegerova, Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou dva roky, tedy do 30. 11. 2017. Měsíční nájemné zůstane ve stejné výši jako u dosavadní smlouvy.

e/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1  s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou tři měsíce, tedy do 29. 2. 2016. Měsíční nájemné zůstane ve stejné výši jako u dosavadní smlouvy.  

RM doporučuje ZM prodej části pozemku p.č. 5915 o výměře cca 55 m2 a části pozemku p.č. 5952/4 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.

a/ RM doporučuje ZM prodej části pozemku p.č. 5454/75 o výměře cca 75 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.

b/ RM doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 5454/123 o výměře 61 m2, p.č 5454/124 o výměře 14 m2, p.č. 5454/127 o výměře 13 m2 a p.č. 5454/128 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

a/ RM doporučuje ZM prodej části pozemku p.č. 149/6 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.

b/ RM doporučuje ZM prodej části pozemku p.č. 149/6 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.

RM doporučuje ZM prodej části pozemku p.č. 82/5 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.

a/ RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku ke kupním smlouvám uzavřeným s jednotlivými kupujícími na prodej pozemků v obci a k.ú. Polička, „lokalita pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“ za účelem výstavby rodinných domů, jehož předmětem je závazek prodávajícího, že při splnění stanovených podmínek poskytne kupujícímu slevu z kupní ceny ve výši 50.000 Kč na jeden rodinný dům. Dodatek bude uzavřen s kupujícími uvedenými v seznamu, který je přílohou důvodové zprávy.

b/ RM doporučuje ZM schválit změnu textu článku VIII. Kupní smlouvy na prodej pozemků v obci a k.ú. Polička, „lokalita pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“ za účelem výstavby rodinných domů, jehož předmětem je závazek prodávajícího, že při splnění stanovených podmínek poskytne kupujícímu slevu z kupní ceny ve výši 50.000 Kč na jeden rodinný dům.

a/ RM doporučuje ZM schválit účast města Poličky jako dražitele v elektronické dražbě podle Dražební vyhlášky č.j. 103 Ex 10266/15-59, kterou byl nařízen prodej nemovitých věcí v rámci nařízené exekuce, a to podílu id. ½ na nemovitých věcech: pozemek p.č.st. 2829 - zastavěná plocha a nádvoří , jehož součástí je budova bez čp./če - výroba, pozemek p.č.st. 2971 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 930, pozemek p.č. 4877/117 - ostatní plocha, pozemek p.č. 6415 - ostatní plocha, budova č.p. 930 - občanská vybavenost, která je součástí parcely č.st. 2971 a budova bez čp/če - výroba, která je součástí parcely č.st. 2829, vše v obci a k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

b/ RM pověřuje zastupováním města Poličky v elektronické dražbě podle Dražební vyhlášky č.j. 103 Ex 10266/15-59 o provedení elektronické dražby nemovité věci v rámci uspokojení pohledávek vůči povinnému, pana Mgr. Aleše Mlynáře, Polička, a k tomu mu uděluje plnou moc.

RM schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu, jejímž předmětem je objekt č.p. 185 v ul. Vrchlického v obci a k.ú. Polička, část obce Dolní Předměstí, stojící na stavební parcele č. 259/2, mezi městem Polička jako pronajímatelem a Oblastní charitou Polička, Polička, jako nájemcem, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit výkup části pozemku p.č. 4628/1 označeného dle zhotoveného GP č. 2325-266/2014 jako p.č. 4628/6 o výměře 3342 m2, v k.ú. Polička pro II. etapu bytové výstavby v lokalitě Bezručova v Poličce, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 676.755 Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující město Polička.

RM doporučuje ZM schválit v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, účinném od 1. 1. 2016, zvýšení kupní ceny za prodej pozemků na stavbu RD v lokalitě Bezručova I. v Poličce z 892 Kč/m2 na 1.079 Kč/m2 včetně DPH v zákonné výši.

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení, dle důvodové zprávy. 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby na cizím pozemku za účelem stavby „Cyklostezka Polička - Modřec“, mezi městem Polička, jejímž předmětem je podíl id. 1/34 na pozemku p.č. 6362/5 v k.ú. Polička.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby na cizím pozemku za účelem stavby „Cyklostezka Polička - Modřec“, mezi městem Polička a Pardubickým krajem, Pardubice, jejímž předmětem je část pozemku p.č. 6131 o výměře cca 7 m2 v k.ú. Polička.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby na cizím pozemku za účelem stavby „Cyklostezka Polička - Bořiny“ mezi městem Polička jako stavebníkem a vlastníky pozemků  v obci a k.ú. Polička.

RM doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 1262  o výměře 669 m2 v k.ú. Sádek u Poličky. Kupní cena činí 15 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2013991/VB/1 a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.

a/ RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků od spoluvlastníků, a to p.p.č. 1232/1 o výměře 405 m2, p.p.č 1233/1 o výměře 328 m2 a část p.p.č. 1233/2 o výměře cca 1938 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí 67 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

b/ RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 1255/1 o výměře cca 43 m2, p.č. 6025/4 o výměře cca 21 m2, p.č. 1269/3 o výměře cca 58 m2, p.č. 6025/5 o výměře cca 74 m2 a p.č. 6030/3 o výměře cca 28 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje smlouvu o dílo s Agro družstvem Sebranice, zastoupené předsedou Ing. Jindřichem Jílkem, k zajištění a provádění zimní údržby v částech města Lezník a Střítež na zimní období 2015/2016, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 2015/24493 na akci „Svojanov - hrad, sanace hradeb mezi předhradím a hradem, východní část, 1. etapa“ s Krajským úřadem Pardubického kraje, Pardubice.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 038/2015 se společností STREFA spol. s r.o., Polička, na akci „Technická budova na koupališti v Poličce - Rozšíření občerstvení“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH obce pro rok 2015 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Findejsová Romana (12/10/2015), přečteno 1115x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. listopadu 2015