Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. prosince 2015

RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2016 ve výši 32 Kč /m3 vč. DPH.

 

RM schvaluje cenu vody převzaté k čištění od obce Pomezí na rok 2016 ve výši 20 Kč bez DPH/m3 a kalkulaci této ceny, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje způsob realizace výběrového řízení na bytové domy v I. etapě lokality Bezručova v Poličce – var. 2, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje zhotovitele tendrové dokumentace výběrového řízení na bytové domy v I. etapě lokality Bezručova v Poličce – boine!architekti, Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 9415002658/190988 na pronájem STL plynovodu vč. plynovodních přípojek v I. etapě lok. Bezručova v Poličce společnosti RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Chodník u silnice I/34, ul. Starohradská v Poličce“ firmě  SWIETELSKY stavební s.r.o., Pelhřimov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Chodník u silnice I/34, ul. Starohradská v Poličce“ s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Pelhřimov, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje vyloučení uchazeče Agumont, s.r.o., Třebíč, ze zadávacího řízení na akci „Chodník u silnice I/34, ul. Starohradská v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 84, ul. Kostelní, 572 01  Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 31. 3. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o užívání autobusových stání na autobusovém nádraží v Poličce s panem Jaroslavem Hnátem, Radiměř, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby č. S/OM/403/15/AL mezi městem Polička jako stavebníkem a Pardubickým krajem, Pardubice, jako vlastníkem nemovitých věcí, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2002591/213, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o dočasné přenosové trase č. IE-12-2002591/ DPT/213, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-      2002591/343, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o ochranném pásmu č. IE-12-2002591/OP/343, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 15 tis. Kč pro Femisphera, o. s., Praha, na veřejnou sbírku SOS Kobaní.

 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2015 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby „Cyklostezka Polička - Modřec“,  na podílu id. 3/408 na pozemku p.č. 6362/5 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje zřízení městského kulturního informačního systému dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Findejsová Romana (12/18/2015), přečteno 927x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. prosince 2015