Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. ledna 2016

RM schvaluje smlouvu o dílo s panem Liborem Sedlákem, odborně způsobilou osobou na úseku požární ochrany č.o. MV-Z-282/96, Svitavy, na zabezpečení preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a provádění kontrol a prověřování stavů objektů města na úseku PO, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití znaku města v obrazové příloze publikace „Klíč ke znakům měst České republiky“.

RM schvaluje užití městského znaku pro turnaj „O pohár města Poličky“ v sálové kopané.

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky Poličky - Lezníku za rok 2014 dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.: 15_SOBS01_4121148616 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje zhotovitele akce - PD II. etapa infrastruktury lokality Bezručova v Poličce, Ing. Aleše Hlavatého, Pardubice, dle důvodové zprávy.  

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Alešem Hlavatým, Pardubice, na akci PD II. etapa infrastruktury lokality Bezručova v Poličce, dle důvodové zprávy

RM bere na vědomí účast ředitele Základní školy Na Lukách Polička Mgr. Eduarda Střílka v projektu „ZŠNL 2“ - Zlepšení podmínek vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, číslo rozhodnutí 1237/57/7.1.1/2015“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-2005708/VB/3 Polička Alšova - knn - rekonstrukce a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Polička jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2015 dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Findejsová Romana (1/14/2016), přečteno 1041x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. ledna 2016