Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. ledna 2016

 

RM schvaluje připomínku k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Polička s požadavkem na vypuštění úpravy výškového regulativu pro realizaci bytových domů ve vymezené zastavitelné ploše Z166 při zachování stávající výškové regulace dle platného právního stavu Územního plánu Polička.

 

RM bere na vědomí návrh Územní studie Polička - lokalita Jih I. dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. Petrem Klusoněm, na akce „Zhotovení PD cyklistické stezky Polička – Modřec“ a „Zhotovení PD cyklistické stezky Polička – Bořiny“, dle důvodové zprávy

 

RM schvaluje výběrové řízení na dodavatele elektrické energie a zemního plynu na rok 2017 prostřednictvím komoditní burzy dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje užití městského znaku pro výroční zprávy Semiramis o. s., Nymburk a Laxus o. s., Mladá Boleslav, dle důvodové zprávy.

 

RM souhlasí se zahraniční služební cestou Ing. Naděždy Šauerové na veletrh cestovního ruchu Freizeit Messe Nürberg v termínu 25. - 28. 2. 2016 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo - zpracování Plánu odpadového hospodářství původce s firmou ISES, s.r.o., Praha 6.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se společností TextilEco a.s., Praha 5 – Stodůlky, za účelem sběru a svozu starého šatstva, bot, hraček a textilu, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Vestavba kanceláří MěÚ Polička, Nádražní 304“ firmě E-STAF s.r.o., Praha 9, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Vestavba kanceláří MěÚ Polička, Nádražní 304“ s firmou E-STAF s.r.o., Praha 9, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje vyloučení uchazečů LAJDORF s.r.o., Praha 4,; ŠVANDA PRIMA s.r.o., Polička; AVI-MONT s.r.o., Ústí nad Orlicí, ze zadávacího řízení na akci „Vestavba kanceláří MěÚ Polička, Nádražní 304“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy č. 829/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 na akci „Chodník u silnice I/34, ul. Starohradská v Poličce“, se Státním fondem dopravní infrastruktury,  Praha 9, dle důvodové zprávy.

 

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2016.

 

RM schvaluje termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Polička pro školní rok 2016/2017 ve dnech 17. - 18. 5. 2016, dále podle možností uvolněné kapacity dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje harmonogram uzavření mateřských škol zřizovaných městem Polička v červenci a srpnu 2016 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje materiálové řešení stavebních úprav parkoviště na ul. Družstevní v Poličce dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje upuštění od valorizace nájemného v roce 2016 za pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města Poličky o průměrnou meziroční míru inflace za rok 2015, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 3. 1. 2007 mezi městem Polička jako pronajímatelem a PEKÁRNOU BOROVÁ s.r.o., Borová 103, jako nájemcem, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit výkup části pozemku p.č. 2951 dle GP označené jako p. p. č. 2951/2 o výměře 11 m2 v k.ú. Polička od Měšťanského pivovaru v Poličce, a.s., Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2, náklady spojené s převodem uhradí kupující.

 

a/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+2 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, 572 01  Polička, se stávajícími nájemci, majícími společné nájemní právo, bytem tamtéž, opět  na dobu určitou, a to  na tři měsíce - do 30. 4. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve 3. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01  Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 30. 4. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

c/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+2 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01  Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na  jeden rok - do 31. 1. 2017. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+2 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1012, sekce C, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička,  se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou,  a to na tři měsíce - do 30.4.2016.  Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

 

Vložil Němcová Magdalena (2/4/2016), přečteno 1127x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. ledna 2016