Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. února 2016

RM jmenuje Bc. Terezu Sejkorovou členkou komise pro zahraničí a cestovní ruch.

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů a Hradební v Poličce“ firmě Dlažba Vysoké Mýto, Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů a Hradební v Poličce“
s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyloučení uchazečů  KVIS Pardubice a.s., Pardubice a PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč; KENVI CZ, s.r.o., Vamberk; Chládek a Tintěra Pardubice a.s., Pardubice, a INSTAV Hlinsko a.s., Hlinsko; BS-IMEX spol. s r.o., Brno; SATES ČECHY s.r.o., Telč, ze zadávacího řízení na akci „Rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů a Hradební v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2016.  

RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtového výhledu města Poličky na období 2017 - 2019 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. Karlem Bidlem, Zlín, na akci „PD stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch v městském parku v Poličce - I. etapa“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou boine!architekti, Polička, na akci „Tendrová dokumentace pro výběrové řízení na bytové domy v I. etapě lokality Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.: 4121148616 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV - Podmokly, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 12/2016 k organizační směrnici č. 3/2005 upravující poskytování náhrad pro zaměstnance OLH, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 101, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v I. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok, s účinností od 1. 3. 2016. Výše nájemného bude činit 1.362 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 317, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v III. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, na dobu určitou, a to na šest měsíců, s účinností od 1. 3. 2016. Výše nájemného bude činit 1.799 Kč.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 220, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 3. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 302, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 3. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 223, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícími nájemci, a to na 6 měsíců, s účinností od 1. 3. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

a/ RM schvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi Mateřskou školou Čtyřlístek Polička a Spolkem rodičů a přátel Mateřské školy Čtyřlístek, Polička, dle důvodové zprávy.

b/ RM souhlasí s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Čtyřlístek, Polička na adrese E. Beneše 627, Polička.

RM schvaluje na základě vydaného územního souhlasu Stavebního úřadu Polička, vyřazení bývalé požární nádrže ve Stříteži z majetku města Poličky, dle důvodové zprávy.

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje doby nočního klidu při konání akcí pořádaných Sborem dobrovolných hasičů Lezník, takto:

1. Při konání pálení čarodějnic 29. 4. 2016

- v pátek 29. 4. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do 06.00 hod.

- v sobotu 30. 4. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03,00 hod. do 06.00 hod. a od 22.00 hod.
do 24.00 hod.

2. Při konání oslavy založení SDH 25. 6. 2016

- v sobotu 25. 6. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do 06.00 hod.

- v neděli 26. 6. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03,00 hod. do 06.00 hod. a od 22.00 hod.
do 24.00 hod.

3. Při konání Country večeru 23. 7. 2016  

- v sobotu 23. 7. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do 06.00 hod.

- v neděli 24. 7. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03,00 hod. do 06.00 hod. a od 22.00 hod.
do 24.00 hod.

4. Při konání pouťové zábavy 13. 8. 2016

- v sobotu 13. 8. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do 06.00 hod.

- v neděli 14. 8. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03,00 hod. do 06.00 hod. a od 22.00 hod.
do 24.00 hod.

RM doporučuje ZM schválit realizaci a způsob financování akce „Zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím“
v případě získání dotace MMR ČR.

RM bere na vědomí uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi Hradem Svojanov a obchodní firmou NOVAPOL.CZ s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zveřejnění videodokumentace 750. výročí založení města Poličky a ostatních videodokumentací významných akcí prostřednictvím internetového serveru YouTube na stránkách města Poličky.

RM doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky mezi městem Polička a společností T.E.S. s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 1 k organizační směrnici č. 1/2008 upravující poskytování a účtování cestovních náhrad, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM nevyužít žádné z nabídek zhodnocení volných finančních prostředků vzhledem k rizikům v oblasti bankovnictví, dle důvodové zprávy.

RM pověřuje starostu města jmenovat komisi pro výběrové řízení na vedoucího úřadu ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje organizační řád Městského úřadu Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje organizační směrnici č. 1/2016 Zpracování rozpočtu, rozpočtové opatření, rozbory plnění rozpočtu a závěrečný účet města Poličky s účinností od 1. 3. 2016.

RM schvaluje sazebník za informace poskytované městem Polička dle z. č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím
v platném znění pro rok 2016.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 6611/30 o výměře 190 m2, p.č. 4321/8 o výměře 117 m2 a p.č. 6611/31 o výměře 675 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 vyjma věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 1.079 Kč/m2 a bude uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku pod stavbou chodníku na ulici nábřeží Svobody, a to pozemkové parcely č. 6164/23 o výměře 49 m2 v  k.ú. Polička do vlastnictví města Poličky.

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku pod stavbou komunikace III/36029, a to  pozemkové parcely č. 395/3 o výměře 26 m2 v k.ú. Střítež u Poličky, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej podílu ve výši id. 59/4920 na stavební parcele č. 3060 v k.ú. Polička budoucímu vlastníkovi bytové jednotky č. 927/3 v domě č.p. 926-931 Sídliště Hegerova, Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

a/ RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, jehož předmětem je ukončení pronájmu pozemku PK č. 48 v k.ú. Rohozná u Poličky o výměře 317 m2, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku PK č. 48 v k.ú. Rohozná u Poličky o výměře 317 m2, dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné činí 3 Kč/m2.

RM doporučuje ZM schválit směnu podílu velikosti id.3/408 na pozemku p.č. 6362/5 v k.ú. Polička, za podíl velikosti id. 1/408 na pozemku p.č. 6123/2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky. Město Polička uhradí veškeré náklady spojené se směnou nemovitostí včetně daně z nabytí nemovitostí.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-  2002591/295, dle předloženého návrhu.

b/ RM schvaluje uzavření dohody o ochranném pásmu č. IE-12-2002591/OP/343, dle předloženého návrhu.

a/ RM doporučuje ZM schválit výkup podílu id. 1/34 na pozemku p.č. 6362/5 o výměře 109 m2 v k.ú. Polička.  Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z nabytí nemovitostí.

b/ RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků p.č. 5625/1 o výměře 830 m2, p.č. 5625/2 o výměře 4870 m2 a p.č. 6129/5 o výměře 171 m2 v k.ú. Polička, a dále podílu id. 1/34 na pozemcích p.č. 5620/8, p.č. 6116/13, p.č. 6122, p.č. 6123/1, p.č. 6123/2, p.č. 6123/4, p.č. 6123/5, p.č. 6123/6 a p.č. 6128/13 v  k.ú. Polička. Kupní cena činí 15 Kč/m2 s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z nabytí nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 1210/13 o výměře 3059 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 540 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM souhlasí se záměrem obce Kamenec u Poličky odvést OV na ČOV města Poličky za podmínek, které budou následně dojednány (viz obec Pomezí).

RM doporučuje ZM schválit výkup části pozemku p.č. 5769/46 označené dle g.pl.č.2369-342/2015 jako  pozemková  parcela č. 6617 o výměře 8 m2  v  k. ú.  Polička. Kupní cena činí 50 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 5720/2 o výměře 608 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 50.000 Kč, náklady spojené s výkupem uhradí město Polička.

RM schvaluje ocenění formou pamětního listu šéfdirigentovi ČF Jiřímu Bělohlávkovi za dlouholetou propagaci díla Bohuslava Martinů u nás i v zahraničí.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Findejsová Romana (3/1/2016), přečteno 1001x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. února 2016