Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. března 2016

RM schvaluje užití městského znaku pro prapor Okresního sdružení hasičů Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zprávu o činnosti za rok 2015 příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí sponzorského daru ve formě smrkové kulatiny v hodnotě 15.000 Kč včetně DPH pro Spolek archaických nadšenců, Sebranice u Litomyšle, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 13 k organizační směrnici č. 3/2005  upravující poskytování náhrad za používání vlastní jednomužné motorové pily (JMP) a poskytování stravného u zaměstnanců OLH, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje účetní závěrku za rok 2015

Mateřské školy Rozmarýnek Polička,

Mateřské školy Polička, Hegerova,

Mateřské školy Polička, Palackého nám.,  

Mateřské školy Čtyřlístek Polička,

Mateřské školy Luční Polička,

Masarykovy základní školy Polička,

Základní školy Na Lukách Polička,

Školní jídelny Polička,

Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička,

Střediska volného času Mozaika Polička.

b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2015

Mateřské školy Rozmarýnek Polička,

Mateřské školy Polička,

Mateřské školy Polička,

Mateřské školy Čtyřlístek Polička,

Mateřské školy Luční Polička,

Masarykovy základní školy Polička,

Základní školy Na Lukách Polička,

Školní jídelny Polička,

Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička,

Střediska volného času Mozaika Polička.

RM schvaluje uzavření smlouvy č. KH/2016/20492 o poskytnutí dotace Pardubickým krajem, Pardubice, městu Polička na přípravu a konání 8. ročníku přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů 2016 pořádanou Základní uměleckou školou Bohuslava Martinů Polička, Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 101, o velikosti 1 + kk s příslušenstvím, nacházejícím se v I. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok, s účinností od 1. 4. 2016. Výše nájemného bude činit 1.362 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o právo provést stavbu s firmou Povodí Moravy, s.p., Brno, v souvislosti s akcí „Rekonstrukce ul. Alšova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností  Skanska a.s., Praha, na akce „Přechody pro chodce na ul. Vrchlického a Starohradská v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo s TISKÁRNOU POLIČKA, s. r.o., Brno, ze dne 25. 11. 2013 na grafické zpracování, tisk a distribuci měsíčníku „Jitřenka“, dle důvodové zprávy. 

a/ RM schvaluje záměr „Opravy střechy empírové budovy s průjezdem (příhrádku) v areálu hradu Svojanov“ dle projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Šafářem - Projektová a inženýrská kancelář, Polička, a způsob financování této akce.

b/ RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Opravy střechy empírové budovy s průjezdem (příhrádku) v areálu hradu Svojanov“ v tomto složení: Ing. Marta Mastná, Mgr. Aleš Mlynář, Ing. Petr Šafář, Miloš Dempír, DiS., Božena Havranová.

a/ RM schvaluje účetní závěrku za rok 2015:

Městská knihovna Polička,

Městské muzeum a galerie Polička,

Hrad Svojanov, Svojanov,

Tylův dům Polička.

b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů 2015:

Městská knihovna Polička,

Městské muzeum a galerie Polička,

Hrad Svojanov, Svojanov,

Tylův dům Polička.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2015 na akci „Intenzifikace ČOV Polička - projektová dokumentace“ s firmou KONEKO, spol. s r.o., Ostrava, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Komplexní realizace skluzavky na koupališti v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 12 k organizační směrnici č. 2/2012 - Oběh účetních dokladů, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje účetní závěrku za rok 2015 DPS „Penzion“ Polička, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů 2015 DPS „Penzion“ Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku pro publikační činnost paní Světlany Češkové, Polička, dle důvodové zprávy.

a/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20, velikosti 1+1 s příslušenstvím,  v 8. NP domu č.p. 932, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na  jeden rok - do 31. 3. 2017. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím,  v I. NP domu č.p. 84, ul. Kostelní, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 30. 6. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve  3. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 30. 6. 2016. Výše měsíčního nájemného bude činit 933 Kč dle důvodové zprávy.    

RM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 8110160337 se společností AB-CONT, s.r.o., Hradec Králové, jejímž předmětem je výroba a dodávka AB Sanitární buňky (6055x2435x2600 mm) na koupaliště v Poličce dle důvodové zprávy.

a/ RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 4789/5 o výměře 108 m2 v k.ú. Polička, spolu se zřízením věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k tomuto pozemku ve prospěch oprávněného města Poličky. Kupní cena činí 200 Kč/m2, věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

b/ RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 4789/1 o výměře 50 m2 v k.ú. Polička. Nájemné činí 10 Kč/m2/rok.

c/ RM souhlasí s umístěním mola na části pozemku p.č. 4789/2 o výměře 6 m2 v k.ú. Polička za účelem provozování vyjížděk lodiček a šlapadel po Synském rybníce.

a/ RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 25. 11. 1998 na pronájem části pozemku p.č. 6502 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Polička, a to výpovědí v souladu s čl. II. smlouvy.

b/ RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 19. 10. 1998 na pronájem části pozemku p.č. 6502 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Polička, a to výpovědí v souladu s čl. II. smlouvy.

c/ RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 30. 8. 1999 na pronájem části pozemku p.č. 6502 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Polička, a to dohodou ke dni 30. 6. 2016.

RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu zemědělských pozemků, jejímž předmětem jsou pozemky p.č. 398/7, 398/8, 398/9, 398/11, 537, 540, 543, 548, 551, 552/2, 556/1, 556/2, 556/4 a 789 v k.ú. Lezník o celkové výměře 52849 m2. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, pachtovné činí 6.000 Kč/ha/rok.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

Vložil Findejsová Romana (3/31/2016), přečteno 1026x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. března 2016