Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. dubna 2016

Usnesení
přijatá na 7. schůz
i Rady města Poličky konané dne 18.4.2016

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 215, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 5. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 304, o velikosti  1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 5. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace akce „Prodloužení cyklostezky k přehradám v Poličce - I. etapa“ s Ing. Petrem Klusoněm, Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu č. ZAV 37/16 na akci „Parkoviště na ul. Smetanova v Poličce“ s Regionálním muzeem v Litomyšli, Litomyšl, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Parkoviště na ul. Smetanova v Poličce - I. etapa“ společnost Swietelsky stavební s.r.o., Pelhřimov, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Swietelsky stavební s.r.o., Pelhřimov, na akci „Parkoviště na ul. Smetanova v Poličce - I. etapa“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou Faulhammer s.r.o., Tržek a Míchárnou Ubušínek, spol. s r.o., Ubušínek jako pronajímateli a městem Polička jako nájemcem za účelem ubytování osob bez přístřeší v pronajatých prostorách objektu č.p. 399 na ul. Střítežská v Poličce, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje uzavření smlouvy  o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI s Wolters Kluwer CR, a.s., Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok a přítoky)“ na p.p.č. 6220/5 v k.ú. Polička s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Praha, jako vlastníkem pozemku.

RM souhlasí s podáním žádosti na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa organizací Městská knihovna Polička, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Oprava střechy empírové budovy s průjezdem v areálu hradu Svojanov“ firmu H & B delta, s.r.o., Vsetín, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou H & B delta, s.r.o., Vsetín, na zakázku „Oprava střechy empírové budovy s průjezdem v areálu hradu Svojanov“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č.1 na akci „Komplexní realizace skluzavky na koupališti v Poličce“ s firmou BAZENSERVIS, s.r.o., Týniště nad Orlicí, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na zajištění organizace zadávacího řízení na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek a terénních úprav, I. etapa lokality Bezručova v Poličce“ s firmou Centrum evropského projektování a.s., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou kabelů SŽDC v rámci  akce „Parkoviště na ul. Smetanova v Poličce“ se Správou železniční dopravní cesty, s.o., Praha a dále s Českými dráhami, a.s., Praha, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit dodatek zřizovací listiny Masarykovy základní školy Polička, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2/2016 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí dotací pro:

- Česká tábornická unie - T. O. PEKLO Polička, ve výši 5.000 Kč na setkání České tábornické unie a skautů

- Duha Vysočina, Polička, ve výši 2.000 Kč na nákup deskových her a psacích potřeb pro děti a mládež

- Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička, ve výši 2.000 Kč na dětský den pro žáky ZŠ Na Lukách

- Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička, ve výši 2.000 Kč na Zahradní slavnost pro žáky ZŠ Na Lukách

- Zdislava Vostřelová, Střítež, ve výši 7.000 Kč na dětské odpoledne se soutěžemi a divadelním představením ve Stříteži

- Aldeigjuborg z. s., Polička, ve výši 15.000 Kč na zajištění hygienického zázemí pro akci „Bitva na poličkách - Boj o čest“, vystoupení středověké hudební skupiny

- Alena Červová, Střítež, ve výši 8.000 Kč na posezení s hudbou pro obyvatele Stříteže

- Ivan Šrek, Střítež, ve výši 10.000 Kč na vytvoření ekologických pisoárů při kulturních akcích - ušití plachet s oky, háčky a spojovací materiál, náklady na kůly, PHM do pily a občerstvení pro dobrovolníky

- Spolek NÁŠ MARTINŮ, Polička, ve výši 20.000 Kč na pořádání koncertů klasické hudby v roce 2016

- Lenka Králová, Polička, ve výši 7.000 Kč na dovybavení gymnastického nářadí pro sportovní gymnastiku dětí

- Martin Tuma, Kamenec u Poličky, ve výši 5.000 Kč na pořádání turnajů v badmintonu pro veřejnost (žactvo, starší žactvo, junioři, muži, ženy)

- Plavecký oddíl Orka Polička, z. s., Polička, ve výši  5.000 Kč na činnost (startovné, cestovné, ubytování, užívání plaveckého bazénu)

- Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička, ve výši 2.000 Kč na Atletický den pro žáky ZŠ Na Lukách Polička

- ÚAMK - AMK Polička, ve výši 4.000 Kč na materiálně technické zabezpečení mládežnického družstva motokrosařů

- Vodácký klub Neptun o. s., Polička, ve výši 8.000 Kč na pronájem bazénu, nákup bezpečnostních pomůcek (vesty, helmy, záchranné pomůcky), nákup vodáckého materiálu (lodě, pádla)

- Zdeněk Červený, Polička, ve výši 2.000 Kč na materiálně technické zabezpečení atletického družstva mládeže

- Canis z. s., Polička, ve výši 5.000 Kč na činnost canisterapeutického týmu

- CANTES Východní Čechy, z. p. s., Pardubice, ve výši  5.000 Kč na činnost canisterapeutického týmu

- Miloslav Zezula, Bořiny, Polička, ve výši 4.000 Kč na Běh naděje - Šance pro život

- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace kardio Svitavy, ve výši 10.000 Kč na dopravu členů na akce, vstupné do historických a turistických objektů, spolupráci s dětským domovem, klubem seniorů, uspořádání výletu pro těžce chodící a aktivní bývalé členy, pronájem sálu

- Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, Základní organizace chovatelů poštovních holubů Polička, ve výši 6.000 Kč na vakcinaci, léky, vitamíny, dopravu na závody, startovné, kancelářské potřeby, zakoupení přepravních boxů

- Český svaz chovatelů Základní organizace Polička, ve výši 15.000 Kč na údržbu areálu, náklady na jarní výstavu

- Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Polička, Borová, ve výši 2.000 Kč na léčivo pro včelstva

- Klub českých turistů Jiřího Gutha - Jarkovského Polička, ve výši 5.000 Kč na pořádání turistické akce (výstup na rozhlednu Horní les), účast na mezinárodním turistickém srazu v Polsku, účast na zakončení mezinárodní turistické akce EURORANDO, činnost a obnovu turistického značení

- Klub českých turistů, odbor Polička, ve výši 12.000 Kč na značení turistických tras, činnost

- Myslivecký spolek Polička, ve výši 5.000 Kč na nákup obilí a soli pro přikrmování zvěře, nákup materiálu pro drobné opravy, nákup drobných cen okresní myslivecké kynologické akce „Norování nováčků“

- Opuštěné kočky Polička, z. s., Paseky, ve výši 3.000 Kč na péči o opuštěné a týrané kočky

- ÚAMK - AMK Polička, ve výši 8.000 Kč na pronájem časomíry a materiálně technické zabezpečení závodu motocyklů

RM neschvaluje poskytnutí dotací pro:

- Přátelé dobré hudby, z. s., Dolní Újezd, ve výši 10.000 Kč na Újezdské babí léto 2016 - festival folkové, bluegrassové, trampské a country hudby

- Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička, ve výši 5.000 Kč na Jarní ples ZŠ Na Lukách

- Český svaz ochránců přírody - Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“, Bor u Skutče, ve výši 20.000 Kč na činnost záchranné stanice

- Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Polička, ve výši 10.000 Kč na opravu cest poškozených stavební činností od „Balatonu“ ke křížku

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací pro:

- Artedu, z. s., Praha, ve výši  18.500 Kč na projekt Učebny pro studenty Gymnázia Polička - výtvarný materiál, umělecký honorář, tisk materiálů, cestovné - PHM, zpracování videozáznamu projektu

- Ekocentrum Skřítek Polička o. s., Pomezí, ve výši 5.000 Kč na environmentální vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ

- Ekocentrum Skřítek Polička o. s., Pomezí, ve výši 20.000 Kč na zábavně vzdělávací dvoudenní program „Den stromů 2016“

- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce, ve výši 4.000 Kč na „Tábor s Američany“ - příměstský tábor pro děti s programem v angličtině

- Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce, ve výši 11.000 Kč na pořádání matematického semináře MATES

- Speciální základní škola Bystré, ve výši 8.000 Kč na výchovně vzdělávací exkurzi - Ekocentrum Brno, s návštěvou hradu Špilberk

- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s. r. o., ve výši 10.000 Kč na soutěž odborných dovedností žáků školy pořádanou v Tylově domě v Poličce

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši 3.500 Kč na „Hry bez hranic“ - program pro děti I. stupně Masarykovy ZŠ u příležitosti Mezinárodního dne dětí

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši 20.000 Kč na jazykové kurzy pro nadané žáky zakončené mezinárodní jazykovou zkouškou Cambridge Ket For Schools

- 1. ZO ČSOP Polička, ve výši 24.000 Kč na lezeckou výbavu, sportovní výbavu, stany, dřevěné postele

- Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z. s., ve výši  28.000 Kč na doplnění a obnovu nářadí a táborového vybavení, opravy a údržbu skautské základny, klubovny, auta, environmentální a ekologické vzdělávací akce

- Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Polička, ve výši 28.000 Kč na instalaci ústředního topení a elektrokotle v klubovně, nákup stanových celt, účast na mezinárodním táboře v Německu

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, Polička, ve výši 6.000 Kč na tradiční dětský den

- Svatojosefská jednota Polička z. s., ve výši 15.000 Kč na nákup hudebních nástrojů pro činnost různých skupin mládeže, pořízení zvukové aparatury na ozvučení velkého sálu v domě Jordán (prostorové mikrofony, statické reproboxy)

- Mgr.A. Veronika Šrek Bromová, Praha, ve výši 15.000 Kč na náklady na výstavu Veronika Šrek Bromová - Jednota / Unity, 2016 ve Východočeské galerii Pardubice

- Oblastní charita Polička, ve výši 8.000 Kč na zajištění promítání filmu v Tylově domě v Poličce pro koledníky Tříkrálové sbírky

- Pontopolis z. s., Polička, ve výši 20.000 Kč na projekt „Starý-mladý svět“ 2016 (besedy, výstavy, koncerty, divadla)

- Pontopolis z. s., Polička, ve výši 25.000 Kč na festival o lidských právech Jeden svět 2016

- Speciální základní škola Bystré, ve výši 15.000 Kč na benefiční koncert pro SZŠ Bystré v Divadelním klubu v Poličce

- Spolek Planeta Chaos, Střítež, Polička, ve výši 30.000 Kč na celoroční kulturně sociální, společenské a vzdělávací aktivity (dofinancování honorářů umělcům a lektorům, hrazení části občerstvení, drobný materiál, doprava, kancelářské potřeby, instalační a obalový materiál, výtvarné potřeby, cestovné, tisk propagačních materiálů)

- Gymnázium, Polička, ve výši 20.000 Kč na vrstevnický preventivní protidrogový program „Psychohrátky“

- Gymnázium, Polička, ve výši 5.000 Kč na preventivní protidrogový program „Vrstevnický program - nadstavba“

- Laxus z. ú., Nymburk, ve výši 30.000 Kč na terénní programy pro uživatele drog

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, ve výši 5.000 Kč na kulturně vzdělávací akci s prevencí proti drogové závislosti „Těžší je skončit, než začít“

- ATLETIKA Polička, ve výši 42.000 Kč na sportovní činnost mládeže

- ATLETIKA Polička, ve výši 10.000 Kč na Běh kolem poličských hradeb

- HC Spartak Polička z. s., ve výši 120.000 Kč na činnost hokejového klubu

- SK Kometa Polička, z. s., ve výši 80.000 Kč na činnost hokejbalového klubu

- SK8 Slalom Polička, z. s., ve výši 85.000 Kč na sportovní činnost juniorského a žákovského družstva skateboardistů a zajištění jejich účasti v Českém a Světovém poháru v roce 2016

- Sportovní kluby Polička, z. s., ve výši 100.000 Kč na činnost mládežnických oddílů

- Sportovní kluby Polička, z. s., ve výši 8.000 Kč na turnaj přípravek

- Stanislav Nožka, Mgr., Polička, ve výši 11.500 Kč na pořádání oblastního a okresního kola ve sportovním lezení, přípravu lezeckých cest, zajištění závodů a tréninků, medaile, poháry, ceny, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení

- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z. s., ve výši 75.000 Kč na cestovné na soutěže, startovné na turnajích, pronájem hracích prostor, nákup šachového materiálu, náklady na uspořádání turnajů

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl tenisu), ve výši 97.000 Kč na činnost tenisových mládežnických družstev

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl tenisu), ve výši 8.000 Kč na tenisový tréninkový kemp

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl odbíjené), ve výši 2.500 Kč na turnaj žákyň - Pohár Pardubického kraje

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl odbíjené), ve výši 2.000 Kč na prosincový turnaj Mikulášák - turnaj žen, kadetek a juniorek

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl odbíjené), ve výši 10.000 Kč na barevný festival minivolejbalu

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl odbíjené), ve výši 155.000 Kč na činnost mládeže oddílu odbíjené

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl stolního tenisu), ve výši 10.000 Kč na činnost mládeže oddílu stolního tenisu, pořádání turnajů

- Bonanza Vendolí, z. ú, ve výši 25.000 Kč na osobní a materiálové náklady sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“

- Květná Zahrada, z. ú., Květná, ve výši 40.000 Kč na provoz Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč

- MaTami, centrum pro rodinu z. s., Polička, ve výši 50.000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“

- Náš domov Koclířov, z. s., ve výši 20.000 Kč na dofinancování provozu Mostu naděje - azylového domu pro rodiče s dětmi, drobné opravy na bytech a volnočasové aktivity pro rodiče a jejich děti

- Oblastní charita Polička, ve výši 7.500 Kč na hrací prvky pro děti do místnosti pro asistované kontakty rodičů s dětmi

- Oblastní charita Polička, ve výši 3.500 Kč na 3 ks antidekubitních matrací bez pulsátoru do Půjčovny pomůcek

- Oblastní charita Polička, ve výši 10.000 Kč na oslavy 10. výročí Otevřených dveří (programy pro veřejnost, besedy se studenty středních škol, psychoedukační kurz)

- Potravinová banka Pardubice, z.s., Chotovice, ve výši 30.000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné

- Rytmus Východní Čechy, o. p. s., Chrudim, ve výši 5.000 Kč na zajištění sociální služby sociální rehabilitace

- Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú., Svitavy, ve výši 15.000 Kč na sociální poradenství, osobní asistenci, návštěvy v rodinách

- Český kynologický svaz ZKO Polička, ve výši 5.000 Kč na náklady na provoz kynologické organizace

- Ekocentrum Skřítek Polička o. s., Pomezí, ve výši 5.000 Kč na přednášky, besedy a filmy z environmentální oblasti

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši 4.000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů

- Svatojosefská jednota Polička z. s., ve výši 5.000 Kč na pořízení židlí do spolkových prostor

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl Rekreační sporty volejbal), ve výši  5.000 Kč na organizaci volejbalových soutěží pro obyvatele

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 8.000 Kč na vybavení na požární soutěže (proudnice, hadice, savice, sací koš) pro družstvo mužů

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 5.000 Kč na Poličskou pohárovou soutěž - poháry, medaile, věcné ceny

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 6.000 Kč na vybavení na soutěže v požárním sportu (nádrž na vodu pro požární útok, stánky na ochranu před deštěm a sluncem při soutěžích)

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 5.000 Kč na pronájem tělocvičny na fyzickou přípravu družstev dětí, žen a mužů

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 8.000 Kč na vybavení na požární soutěže (proudnice, hadice, savice, sací koš) pro družstvo mladých hasičů

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 10.000 Kč na oslavu 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Polička

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 8.000 Kč na vybavení na požární soutěže (proudnice, hadice, savice, sací koš) pro družstvo žen

RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí dotací pro:

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, ve výši 15.600 Kč na hudebně vzdělávací program „S hudbou proti drogám“

- Svatojosefská jednota Polička z. s., ve výši 6.000 Kč na „Konec prázdnin“ pro sociálně slabé rodiny a širokou veřejnost

- AEROKLUB POLIČKA z. s., ve výši 120.000 Kč na nákup zahradního traktoru pro údržbu travnatých ploch letiště

- EXTRÉMNI PREKÁŽKOVÍ BEŽCI, Topoĺčany, Slovenská republika, ve výši 60.000 Kč na náklady na ubytování na závodech, zaplacení půjčovného auta, PHM, letenky na: ME Spartan Race (Edinburgh, Skotsko), MS Spartan Race(Squaw Valley, USA), ME OCR (Nijmegen, Holandsko), MS OCR (Blue Mountains, Kanada) pro Lenku Vejdělkovou, Bystré

RM schvaluje uzavření smlouvy o inženýrské činnosti související s monitoringem akce „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička“ po dobu udržitelnosti projektu s firmou AP INVESTING, s. r. o., Brno, dle důvodové zprávy.

a/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+2 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, 572 01 Polička se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 31.7.2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve 2. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 30.4.2017. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

c/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, velikosti 0+1 s příslušenstvím, ve 2. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31.10.2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

d/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve 2. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01  Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 10. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

e/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve 3. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce -  do 31. 7. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

f/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12, velikosti 0+1 s příslušenstvím, v 1. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 10. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

g/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+2 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1012, sekce C, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 31. 7. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.  

a/ RM schvaluje zhotovitele akce „Základové patky a chodník ke konstrukci skluzavky Polička“, společnost PP-GROUP. cz  s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PP-GROUP. cz s.r.o., Proseč, na akci „Základové patky a chodník ke konstrukci skluzavky Polička“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu bytu zvláštního určení č. 4, vel. 1+1 v 1. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, a to ke dni 30. 4. 2016 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005397/VB/1, v rámci akce „Polička Eiseltova - knn - rekonstrukce“ a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005397/VB/2c, Polička Eiseltova - knn - rekonstrukce a následné uzavření vlastních smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.                                                                                                                                                                     

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005803/VB/6, Polička Střítežská – knn - rekonstrukce a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.                                                                                                                                                                     

RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1005/9 o výměře cca 60 m2 a části pozemku p.č. 1005/2 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Pomezí. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude činit 3 Kč/m2.

a/ RM ruší své usnesení č. 437 písm. d) ze dne 2. 11. 2015.

b/ RM doporučuje ZM schválit výkup podílu id. 1/34 na pozemku p.č. 6362/5 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z nabytí nemovitostí.

c/ RM doporučuje ZM schválit výkup podílu id. ½ na pozemcích p.č. 5624/5 a p.č. 6128/14 a dále podílu id. 1/34 na pozemcích p.č. 5620/8, p.č. 6116/13, p.č. 6122, p.č. 6123/1, p.č. 6123/2, p.č. 6123/4, p.č. 6123/5, p.č. 6123/6 a p.č. 6128/13 vše v  k.ú. Polička. Kupní cena činí 15 Kč/m2 s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z nabytí nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit výkup podílu id. 1/10 na pozemku p.č. 6006/14 a p.č. 6006/21 v k.ú. Polička a podílu id. 1/10 na pozemku p.č. 6006/14 a p.č. 6006/21 v k.ú. Polička za kupní cenu 50 Kč/m2, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků p.č. 1947/3 o výměře 4490 m2, p.č. 2145/1 o výměře 2272 m2, p.č. 2169/3 o výměře 1698 m2 a p.č. 2169/13 o výměře 178 m2, vše v k.ú. Polička, za kupní cenu 15 Kč/m2, dle důvodové zprávy.

a/ RM doporučuje ZM výkup pozemku p.č. 1210/29 o výměře 5892 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 250 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z nabytí nemovitosti

b/ RM doporučuje ZM výkup pozemku p.č. 1287/6 o výměře 2279 m2 a pozemku p.č. 6056/3 o výměře 55 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z nabytí nemovitosti.

a/ RM doporučuje ZM schválit odstoupení od kupní smlouvy uzavřené dne 27. 2. 2015, jejímž předmětem byl prodej pozemku p.č. 6611/15 o výměře 1348 m2 v k.ú. Polička, za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě Bezručova I. v Poličce, dle důvodové zprávy.

b/ RM doporučuje ZM schválit prominutí smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení za období od 1. 11. 2015 do 5. 5. 2016 a neschválit prominutí zákonného úroku z prodlení z dlužné částky za stejné období.

a/ RM doporučuje ZM schválit uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 5286/10 o výměře cca 200 m2 za část pozemku p.č. 5232/11 o výměře cca 300 m2 a část pozemku p.č. 6148/5 o výměře cca 105 m2, ve vlastnictví města Polička, vše v k.ú. Polička. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí navrhovatel směny. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude doplacen v ceně 200 Kč/m2.

b/ RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je část pozemku p.č. 5286/10 v k.ú. Polička o výměře cca 450 m2 dle důvodové zprávy. Kupní cena bude stanovena ve výši platné při výkupech pozemků městem Polička v daném čase a místě.

1/ RM doporučuje ZM schválit směnu části pozemku p.č. 4760/2 označeného dle GP č. 2325-266/2014 jako pozemková parcela č. 4760/6 o výměře 1737 m2 v k.ú. Polička za zemědělské pozemky p.č. 572/3 o výměře 10410 m2, p.č. 572/5 o výměře 11173 m2 a p.č. 2317/1 o výměře 15403 m2, vše v k.ú. Polička. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání, veškeré náklady související s převodem uhradí město Polička.

2/ RM doporučuje ZM schválit směnu podílu id. ½ na části pozemku p.č. 4707/3 označeného dle GP č. 2325-266/2014 jako p.p.č. 4707/11 o výměře 2069 m2 v k.ú. Polička za část pozemku p.č. 4734/5 o výměře cca 240 m2, část pozemku p.č. 4710/5 o výměře cca 330 m2 a část pozemku p.č. 4737/3 o výměře cca 464 m2, vše v k.ú. Polička. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání, veškeré náklady spojené s převodem uhradí město Polička.          

3/a RM doporučuje ZM schválit směnu podílu id. 1/6 na části pozemku p.č. 4707/3 označeného dle GP č. 2325-266/2014 jako p.p.č. 4707/11 o výměře 2069 m2 v k.ú. Polička za zemědělské pozemky p.p.č. 6116/16 o výměře 81 m2, p.p.č. 5633/1 o výměře 4552 m2, p.p.č. 5638/4 o výměře 626 m2 a p.p.č. 6117/2 o výměře 1658 m2.  Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání, veškeré náklady související s převodem uhradí město Polička.

3/b RM doporučuje ZM schválit směnu podílu id. 1/6 na části pozemku p.č. 4707/3  označeného dle GP č. 2325-266/2014 jako p.p.č. 4707/11 o výměře 2069 m2 v k.ú. Polička za zemědělské pozemky p.p.č. 5682/2 o výměře 6045 m2 a p.p.č. 6118/2 o výměře 844 m2. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání, veškeré náklady související s převodem uhradí město Polička.

3/c RM doporučuje ZM schválit směnu podílu id. 1/6 na části pozemku p.č. 4707/3 označeného dle GP č. 2325-266/2014 jako p.p.č. 4707/11 o výměře 2069 m2 v k.ú. Polička za zemědělské pozemky ve vlastnictví města Poličky p.p.č. 5660/2 o výměře 3083 m2, p.p.č. 5680/19 o výměře 2230 m2, p.p.č. 6117/5 o výměře 264 m2 a p.p.č. 5638/6 o výměře 1312 m2. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání, veškeré náklady související s převodem uhradí město Polička.

a/ RM doporučuje ZM navrhnout pana Jaroslava Martinů, Polička, jako zástupce města Poličky do představenstva společnosti LIKO SVITAVY a.s., Svitavy, dle důvodové zprávy.                                                                                                                                                         

b/ RM doporučuje ZM delegovat pana Jaroslava Martinů, Polička, jako zástupce města Poličky na valné hromady společnosti LIKO SVITAVY a.s., Svitavy a paní Marii Kučerovou, Polička, delegovat pro případy, kdy se pan Jaroslav Martinů nebude moci valné hromady zúčastnit.  

RM schvaluje užití městského znaku pro obaly na čokolády firmy ASTUR Jeseník, s.r.o.,  Praha, v rámci edice „Polička“, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Findejsová Romana (4/26/2016), přečteno 1277x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. dubna 2016