Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. května 2016

RM schvaluje smlouvu o dílo s DS DELTA s.r.o.,  Lubná, na opěrnou stěnu v Poličce Stříteži, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje kupní smlouvu s Poličskými strojírnami a.s., Polička, na zakoupení požární stříkačky, dle důvodové zprávy. 

 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje 2016 s Pardubickým krajem, na pořízení výjezdového tabletu s příslušenstvím pro Výjezdovou jednotku JPO II SDH Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí zprávu o činnosti Turistického informačního centra Polička za rok 2015 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Veřejné osvětlení na ul. Husova v Poličce“ se společností VČE-montáže, a.s., Pardubice, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na akci „Rekonstrukce vodovodu Betlém - Havlíčkova v Poličce“ se Sdružením majitelů skupinového vodovodu Poličsko, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. OŠK/16/21925 na akci „Hrad Svojanov - dokončení sanace hradeb, východní část s pilíři (2. etapa)“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Úprava prostranství před ZŠ Masarykova, nábřeží Svobody v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 11102743 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace úspor energie - Dům s pečovatelskou službou „PENZION“ Polička“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku ve věci stavby Rekonstrukce kanalizace Betlém-Havlíčkova v Poličce s vlastníky pozemků v obci a katastrálním území Polička dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce“ firmě SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce“ s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice, dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí ukončení a výsledek soudního sporu se společností Měšťanský pivovar v Poličce, a. s., o vlastnictví k části hradebního opevnění města Poličky.

 

a/ RM schvaluje společný postup města Poličky a Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko, při zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Betlém-Havlíčkova v Poličce“.

 

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů se Sdružením majitelů skupinového vodovodu Poličsko, na akci „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Betlém-Havlíčkova v Poličce“.

 

RM souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy v Městské knihovně Polička na dobu určitou dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů uzavřené dne 19. 2. 2013 se společností ASEKOL s.r.o., Praha 4.

 

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 28.5.2003 na pronájem části pozemku p.č. 1765/15 o výměře 40 m2 v k.ú. Polička, a to dohodou ke dni 30. 4. 2016.

 

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání akcí pořádaných na hasičské zahradě v Poličce Sborem dobrovolných hasičů Polička, takto:

1. Při konání taneční zábavy se skupinou KYVADLO dne 21. - 22. 5. 2016

- v sobotu 21. 5. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod.
do 06.00 hod.

- v neděli 22. 5. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03.00 hod.
do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

2. Při konání taneční zábavy se skupinou KYVADLO dne 27. - 28. 8. 2016

- v sobotu 27. 8. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod.
do 06.00 hod.

- v neděli 28. 8. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03.00 hod.
do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

3.  Při konání Oslavy 140. výročí založení SDH Polička dne 10. - 11. 9. 2016

- v sobotu 10. 9. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod.
do 06.00 hod.

- v neděli 11. 9. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 04.00 hod.
do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

 

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2016 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje dílčí technické řešení projektové dokumentace akce „Rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů a Hradební v Poličce“ z původní verze zastavovacího pruhu v ul. Riegrova na pravou stranu ve směru jízdy od č. p. 23 po č. p. 27.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

Vložil Němcová Magdalena (5/12/2016), přečteno 1056x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. května 2016