Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. května 2016

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 211, o velikosti 1 + kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 6. 2016. Výše nájemného bude činit 1.108 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 100, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícími nájemci, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akci „Základové patky a chodník ke konstrukci skluzavky Polička“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k servisní smlouvě prohlídky a dohledové služby v objektu DPS „Penzion“ Družstevní 970, 572 01 Polička se společností ROBUR, s.r.o., Brno, jehož předmětem je prodloužení předmětné smlouvy na dobu určitou 1 rok, dle důvodové zprávy.                                                                         

RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 4, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, na dobu určitou tři měsíce - do 31.8.2016. Výše měsíčního nájemného bude činit 1.200 Kč dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na akci „Oprava části chodníku na ul. Jiráskova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje doby nočního klidu při konání festivalu „POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ“

- v pátek 27. 5. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod.
do 06.00 hod.

- v sobotu 28. 5. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03.30 hod.
do 06.00 hod.

- v neděli 29. 5. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03.30 hod.
do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

RM schvaluje užití znaku města v publikaci „Anthropoid - pravdivý příběh“ společnosti „Centrum české historie“, Praha, dle důvodové zprávy. 

a/ RM schvaluje smlouvu o ubytování a ubytovací řád ubytovny pro muže bez přístřeší, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje ceník za ubytování na ubytovně pro muže bez přístřeší platný od 1. 6. 2016, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje požární poplachovou směrnici a začlenění do kategorie činností z hlediska požárního nebezpeční ubytovny pro osoby bez přístřeší, kterou bude provozovat město Polička od 1. 6. 2016.

d/ RM bere na vědomí záznam o provedené preventivní požární prohlídce ze dne 5. 5. 2016 na ubytovně pro osoby bez přístřeší a doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, dle důvodové zprávy.

e/ RM schvaluje provozní řád ubytovny pro osoby bez přístřeší platný od 1. 6. 2016, dle důvodové zprávy.

f/ RM pověřuje vedoucí OSVZ Bc. Martinu Černíkovou k podpisu uzavírání smluv o ubytování dle schváleného vzoru.

g/ RM pověřuje vedoucí OSVZ Bc. Martinu Černíkovou k tomu, aby v případě splnění podmínek pro ukončení smlouvy o ubytování uvedených ve schváleném vzoru smlouvy o ubytování, rozhodla o ukončení smlouvy výpovědí bez výpovědní doby, dle důvodové zprávy

RM schvaluje kapacitu školního klubu Masarykovy základní školy Polička, Polička, v rozsahu 55 žáků, dle důvodové zprávy.

a/ RM bere na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2015 dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje obecné informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol uskutečněných v roce 2015, zveřejňované dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

RM schvaluje:

a/ smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci akce „Martinů fest 2016 - 19. ročník“ č. OŠK/16/22581 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

b/ smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci akce „Polička JAZZ 2016 - 20. ročník“ č. OŠK/16/22580 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

c/ smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci akce „Dny Slovenské kultury v Poličce - 4. ročník“ č. OŠK/16/22579 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

d/ smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci akce „Divadelní přehlídka - Zákrejsova Polička - 6. ročník - 2016 “ č. OŠK/16/22582 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

e/ smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci akce „Divadelní pouť na Svojanově 2016“ č. OŠK/16/22578 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy č. OŠK/16/22519 o poskytnutí dotace Pardubickým krajem Pardubice, městu Polička na projekt „Ukážeme, co dokážeme“ realizovaný Střediskem volného času Mozaika Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu MV - GŘ HZS ČR - 2016 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo na „Opravu části místní komunikace v Poličce Lezníku“ s firmou SWITELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Pelhřimov, dle důvodové zprávy.

a/ RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Petry Zemanové, na funkci člena Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky.

b) RM doporučuje ZM zvolit členem Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky pana Tomáše Jandla, Dis., dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-2007871/VB/05, v rámci akce „Banín 98, p. Koutný, kabelová přípojka NN“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.                                                                                                                                                                     

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 27. 6. 2011 na pronájem části pozemku  p.č. 5027 v k.ú. Polička o výměře 100 m2, a to dohodou ke dni 30. 6. 2016, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 6611/27 o výměře 941 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 1.079 Kč/m2 včetně DPH a bude uhrazena do 31. 8. 2016, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prominutí smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení za období od 1. 5. 2015 - 31. 7. 2015 ve výši 56.032,92 Kč vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené dne 27. 2. 2015, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej podílu ve výši id. 1/6 na pozemku p.č. 691 o výměře 212 m2 a podílu ve výši id.1/6 na pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci PK č. 691 o výměře 1127 m2  v k.ú. Modřec. Kupní cena pozemku p.č. 691 činí 40 Kč/m2, kupní cena pozemku PK č. 691 činí 15 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského loga pro případovou studii firmy Software 602, a.s., Praha, dle důvodové zprávy.

RM souhlasí se zbudováním půdní vestavby v bytovém domě č.p. 1012 na Sídlišti Hegerova v Poličce za účelem rozšíření bytu č. 9, sekce C, vel. 1+2, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s boine!architekti, Polička, na akci „Tendrová dokumentace pro výběrové řízení na bytové domy v I. etapě lokality Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje typ nové autobusové zastávky do Bořin dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Findejsová Romana (5/26/2016), přečteno 1177x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. května 2016