Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. června 2016

RM schvaluje uzavření smlouvy č. OŽPZ/16/21486 o poskytnutí dotace městu Polička Pardubickým krajem, na projekt „Podzimní putování za zvířátky“ realizovaný Střediskem volného času Mozaika Polička, se sídlem nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Swietelsky stavební s.r.o., Pelhřimov, na akci „Parkoviště na ul. Smetanova v Poličce - I. etapa“, dle důvodové zprávy.

 

RM neschvaluje uložit odboru správy majetku města, aby při prodeji pozemků podél komunikace na pozemcích p.p.č. 1210/20, 1210/21,  1210/47, 1210/19, 1210/65, a 1259/1 v k.ú. Polička na průmyslové zóně byl vždy geometrickým plánem oddělen s ohledem na inženýrské sítě zelený pás v šíři cca 3-4 m pro umožnění výsadby veřejné zeleně a aby pozemky 1210/58, 1210/69 a 6025/5 v k. ú. Polička v úsecích podél komunikace nebyly zařazovány do prodeje.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s Ing. Karlem Bidlem, na akci „PD stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch v městském parku v Poličce - I. etapa“, dle důvodové zprávy.                                                                                        

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 311, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v III. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01  Polička Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 7. 2016. Výše nájemného bude činit 1.108 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 317, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v III. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01  Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 7. 2016. Výše nájemného bude činit 1. 799 Kč.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2/07/taj. o úklidových pracích s firmou služby Astra Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. OŠK/16/22689 na „Restaurování autografů skladatele Bohuslava Martinů“, s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje průchod přes pozemek města Poličky v ul. Na Valech z letní zahrádky hotelu Pivovar Polička z důvodu rekonstrukce ul. Riegrova v Poličce, a to do 30. 9. 2016.

 

RM schvaluje řešení rekonstrukce ul. Riegrova v Poličce, v části mezi náměstím a ul. U Masných krámů, dle varianty bez vyznačení zastavovacího pruhu dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje navržené názvy nových ulic v lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit navržené názvy nových ulic v Poličce dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu o dílo na opravu části místní komunikace v Poličce Modřeci s firmou SKANSKA a.s., Praha 8, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Hynkem Bláhou, k zajištění zakázky „Restaurování náhrobku rodiny Smolovy s postavou truchlícího anděla na hřbitově svatého Michaela v Poličce - 2. etapa - restaurování balustrády“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12114373 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace úspor energie - Masarykova základní škola Polička“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14171963 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace úspor energie - Oblastní charita Polička“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14167993 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Hegerova 427“, dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Betlém-Havlíčkova v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Úprava prostranství před ZŠ Masarykova, nábřeží Svobody v Poličce“ firmě Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Úprava prostranství před ZŠ Masarykova, nábřeží Svobody v Poličce“ mezi Městem Polička a firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření školní družiny Masarykovy základní školy Polička a Základní školy Na Lukách Polička v době letních prázdnin dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit odložení rozhodnutí o pořízení změny Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička do doby projednání problematiky parkování a dopravní situace v ul. Na Bídě a na celém území městské památkové zóny v příslušných orgánech města, včetně komisí (stavební a životního prostředí, dopravní).

 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí daru ve výši 24.090 Kč dle důvodové zprávy.

 

RM neschvaluje prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor v přízemí domu č. p. 52 ul. Riegrova v Poličce z důvodu rekonstrukčních prací v ul. Riegrova v Poličce, dle důvodové zprávy.

 

RM  schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 2327 o výměře 21 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

 

RM schvaluje vyřazení Míchadla M1 z čistírny odpadních vod v Poličce (inventární číslo 22/50-62) z dlouhodobého majetku města Poličky dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr směny pozemkových parcel p.č. 275/35 o výměře 4 m2 a p.č. 6088/12 o výměře 28 m2 ve vlastnictví města Poličky za pozemkovou parcelu č. 6164/23 o výměře 49 m2 v  k.ú. Polička ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 4. Rozdíl ve výměrách bude předmětem finančního vypořádání v cenách v daném místě a čase obvyklých.

 

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje doby nočního klidu při konání akce „Jammující čajovna“ v městském parku
u hradeb:

-     ve čtvrtek 16. 6. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do 06.00 hod.

-     v pátek 17. 6. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 01.00 hod. do 06.00 hod.

-     v sobotu 18. 6. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03.00 hod. do 06.00 hod.

-     v neděli 19. 6. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03.00 hod. do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

 

a/ RM projednala a doporučuje ZM odsouhlasit celoroční hospodaření a Závěrečný účet města Poličky za rok 2015 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2015 bez výhrad.

b/ RM projednala a doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Polička za rok 2015.
 

RM projednala a doporučuje ZM schválit Program podpory sportu - odměny trenérů, cvičitelů a instruktorů 2016 v souladu se Zásadami poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2016 ze dne 10. 12. 2015.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6/2016 dle důvodové zprávy

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. Alešem Hlavatým, Pardubice, na akci „PD II. etapa infrastruktury lokality Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.                                                                                         

 

RM schvaluje užití městského znaku pro propagační materiály projektu „Učebny Veroniky Bromové“ společnosti Artedu, z. s., Praha 10 – Hostivař, dle důvodové zprávy.

 

RM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 146 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Polička  dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

Vložil Němcová Magdalena (6/9/2016), přečteno 1070x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. června 2016