Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 16. června 2016

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, Mgr. Davida Šafáře a Bc. Antonína Kadlece.

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání p. Oldřicha Báču, ověřením p. Radima Totuška a p. Miloše Grubhoffera.

 

a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2015 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2015 bez výhrad.

b/ ZM schvaluje účetní závěrku města Poličky za rok 2015.

 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM bere na vědomí zprávu o projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Polička předloženou pořizovatelem.

b/ ZM po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), konstatuje, že návrh Změny č. 2 Územního plánu Polička je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky v platném znění, se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje v platném znění, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Pardubického kraje.

c/ ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a ve spojení s ustanoveními § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vydává v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona opatření obecné povahy Změna č. 2 Územního plánu Polička.

 

ZM schvaluje odložení rozhodnutí o pořízení změny Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička do doby po projednání problematiky parkování a dopravní situace v ul. Na Bídě a na celém území městské památkové zóny v příslušných orgánech města.

 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 6611/27 o výměře 941 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 1.079 Kč/m2 včetně DPH a bude uhrazena do 31. 8. 2016.

 

a/ ZM ruší své usnesení č. 13 ze dne 3. 3. 2016.

b/ ZM schvaluje směnu pozemkových parcel p. č. 275/35 o výměře 4 m2 a p.č. 6088/12 o výměře 28 m2 ve vlastnictví města Poličky za pozemkovou parcelu č. 6164/23 o výměře 49 mv  k.ú. Polička ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 4. Rozdíl ve výměrách bude předmětem finančního vypořádání v cenách v daném místě a čase obvyklém.

 

ZM schvaluje prodej podílu ve výši id. 1/6 na pozemku p.č. 691 o výměře 212 m2 a podílu ve výši  id. 1/6 na pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci PK č. 691 o výměře 1127 m2  v k. ú. Modřec. Kupní cena pozemku p.č. 691 činí 40 Kč/m2, kupní cena pozemku PK č. 691 činí 15 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení za období od 1. 5. 2015 - 31. 7. 2015 ve výši 56.032,92 Kč vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené dne 27. 2. 2015, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje poskytnutí daru ve výši 24.090 Kč, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 2327 o výměře 21 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

 

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 146 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Polička.

 

ZM schvaluje v souladu s § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. odůvodnění veřejné zakázky „Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek a terénních úprav, I. etapa lokality Bezručova v Poličce a s ní související projektová a inženýrská činnost”, pro účely zadávacího řízení.

 

ZM schvaluje Program podpory sportu - odměny trenérů, cvičitelů a instruktorů 2016 v souladu se Zásadami poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2016 ze dne 10. 12. 2015.

 

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí České inspirace za rok 2015 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dle důvodové zprávy.

 

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Královská věnná města za rok 2015 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dle důvodové zprávy.

 

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Kraj Smetany a Martinů za rok 2015 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dle důvodové zprávy.

 

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2015 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dle důvodové zprávy.

 

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2015 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dle důvodové zprávy.

 

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí AZASS za rok 2015 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM bere na vědomí rezignaci paní Mgr. Petry Zemanové na funkci člena Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky.

b/ ZM volí členem Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky pana Tomáše Jandla, Dis. dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM schvaluje protinávrh na vypuštění názvu ulice „Svojanovská“ ze zásobníku názvů nových ulic v Poličce. 

b/ ZM schvaluje navržené názvy nových ulic v Poličce dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje termín příštího zasedání Zastupitelstva města Poličky na 15. 9. 2016.

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

 

Vložil Němcová Magdalena (6/21/2016), přečteno 1092x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 16. června 2016