Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. června 2016

RM schvaluje dodatek č. 13 k Organizační směrnici č. 2/2012 - Oběh účetních dokladů dle důvodové zprávy.

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání „Dne otevřených sklepů“ v areálu Měšťanského pivovaru v Poličce, takto:

- v sobotu 25. 6. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do 06.00 hod.

- v neděli 26. 6. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03.00 hod. do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání doprovodných akcí k Mistrovství Evropy ve slalomu na skateboardu v prostoru areálu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Polička, takto:

- v pátek 26. 8. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do 06.00 hod.

- v sobotu 27. 8. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 02.00 hod. do 06.00 hod.

- v neděli 28. 8. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 02.00 hod. do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi pro projekt „Zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím" v tomto složení: Mgr. Aleš Mlynář, Miloš Dempír, DiS., Božena Havranová.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníka komise na akce „Chodník na ul. Družstevní v Poličce, Oprava chodníků na ul. Bezručova v Poličce, Oprava části chodníků na ul. Dvořákova v Poličce, Oprava části chodníků na ul. Heydukova v Poličce - I. etapa, Zřízení 2 ks příčných prahů na komunikaci v I. etapě lok. Mánesova v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Antonín Mihulka, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Jiří Mach, náhradník komise Mgr. Aleš Mlynář.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou E-STAF s.r.o., Praha 9, na zakázku „Oprava kaple sv. Jana Nepomuckého, st.p.č. 1532, 572 01 Polička  - 2. etapa “, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akci „Parkoviště na ul. 1. máje v Poličce - II. etapa“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120055321 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, v souvislosti s akcí „Prodloužení cyklostezky k přehradám v Poličce - I. etapa“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na akci „Rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů a Hradební v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Cyklostezka Polička  - Bořiny a Polička - Modřec“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci 39. výzvy Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 5:  Energetické úspory na projekt „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo na zpracování prováděcí projektové dokumentace na akci „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160“ s projekční firmou ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok)“ uzavřené dne 28. 8. 2009 s firmou ŠINDLAR s.r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 4. 2016 s firmou BAZENSERVIS, s.r.o., Týniště nad Orlicí, na akci „Komplexní realizace skluzavky na koupališti v Poličce“, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím,  v I. NP domu č.p. 84, ul. Kostelní, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 30. 9. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícími nájemci, majícími společné nájemní právo,  opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 30. 9. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, velikosti 0+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01  Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na  jeden rok - do 30. 6. 2017. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM uděluje v souladu s ust. § 2275 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, souhlas s podnájmem bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 84, ul. Kostelní, 572 01 Polička. Smlouva o podnájmu bude uzavřena na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje záměr rekonstrukce lesní odvozní cesty Žižkov - Pustá Kamenice v k.ú. Borová dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí přehled a výsledky provedených kontrol ve školách a školských zařízeních zřízených městem Polička za období červen 2015 - červen 2016 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doplnění odpisového plánu Mateřské školy Luční Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Polička jako půjčitelem a obcí Borová, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je část pozemku p.č. 1166/1 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Borová u Poličky. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

RM schvaluje ukončení  smlouvy o výpůjčce ze dne 13. 6. 2008, týkající se části pozemku p.č. 340/1  o výměře cca 200 m2 v k.ú. Střítež u Poličky, a to dohodou ke dni 30. 6. 2016.

RM schvaluje ceník za ubytování na ubytovně pro muže bez přístřeší Polička, platný od 1. 7. 2016. Tímto se mění usnesení RM č. 194 b).

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce kanalizace Betlém – Havlíčkova v Poličce“ firmě SPH Stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce kanalizace Betlém – Havlíčkova v Poličce“ s firmou SPH Stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Findejsová Romana (6/23/2016), přečteno 1104x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. června 2016