Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. července 2016

RM schvaluje smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod s firmou VHOS, a.s., Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje zhotovitele akcí „Chodník na ul. Družstevní v Poličce, Oprava chodníků na ul. Bezručova v Poličce, Oprava části chodníků na ul. Dvořákova v Poličce, Oprava části chodníků na ul. Heydukova v Poličce - I. etapa, Zřízení 2 ks příčných prahů na komunikaci
v I. etapě lok. Mánesova v Poličce“, společnost PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností  PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akce „Chodník na ul. Družstevní v Poličce, Oprava chodníků na ul. Bezručova v Poličce, Oprava části chodníků na ul. Dvořákova v Poličce, Oprava části chodníků na ul. Heydukova v Poličce - I. etapa, Zřízení 2 ks příčných prahů na komunikaci v I. etapě lok. Mánesova v Poličce“,
dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování Územní studie Polička - lokalita Hegerova“ společnosti Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Brno, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Brno, na akci „Zpracování Územní studie Polička - lokalita Hegerova“, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje záměr koupě pozemku st.p.č. 1194 o výměře 184 m2 se stavbou rodinného  domu č.p. 491 a se stavbou garáže nezapsané v katastru nemovitostí, vše v obci a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí.

b/ RM schvaluje záměr koupě pozemku st.p.č. 1245 o výměře 426 m2 se stavbou rodinného domu č.p. 405, pozemku p.č. 1034/1 o výměře 916 m2 a pozemku p.č. 1034/2 o výměře 56 m2, vše v obci a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, a dále koupě pozemku p.č. 1042/3 o výměře 26 m2 v obci a k.ú Polička.

c/ RM schvaluje

1/ zpracování studie na rekonstrukci domu č.p. 491 stojícího na st.p.č. 1194 v obci a k.ú. Polička a na rekonstrukci domu č.p. 405 stojícího na st.p.č. 1245 v obci a k.ú. Polička, společností APOLO CZ s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy;

2/ zpracování znaleckého ocenění rodinného domu č.p. 491 a rodinného domu č.p. 405, oba v ulici Hegerova, Polička, včetně pozemků st.p.č. 1194, st.p.č. 1245, p.č. 1034/1, 1034/2 a 1042/3, vše v obci a k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM neschvaluje prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor v domě č.p. 3 ul. Riegrova v Poličce z důvodu rekonstrukčních prací v ul. Riegrova v Poličce.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 279/1 o výměře cca 206 m2 v k.ú. Střítež u Poličky. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

 

RM schvaluje záměr výkupu pozemku p.č. 1300/1 o výměře 2052 m2 a pozemku p.č. 6056/1 o výměře 66 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z nabytí nemovitosti.

 

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 624/8 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Starý Svojanov. Kupní cena činí 40 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

 

a/ RM ruší své usnesení č. 261 písm. b) ze dne 15. 6. 2015.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky - na části pozemku p.č. 498/4 v k.ú. Starý Svojanov v rozsahu dle GP č. 174-247/2016 a dále na části pozemku p.č. 315 v k.ú. Svojanov v rozsahu dle GP č. 284-246/. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 2.500 Kč bez DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.

 

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:  „II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje společný postup města Poličky a Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko při zadání veřejné zakázky "II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů se Sdružením majitelů skupinového vodovodu Poličsko na akci "II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 302, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v III. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 8. 2016. Výše nájemného bude činit 1. 211 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 505, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícím se v přízemí v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 8. 2016. Výše nájemného bude činit 2.383 Kč.

 

RM schvaluje užití městského znaku pro 20. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů „Vysočina 2016“ dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje doplnění odpisového plánu DPS „Penzion“ Polička dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+2 s příslušenstvím, ve 2. NP domu č. p. 86, ul. Otakarova, 572 01  Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce do 31.10.2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve 3. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01  Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce do 31.10.2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

c/ RM  schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+2 s příslušenstvím, v 1. NP domu č.p. 1012, sekce C, Sídliště Hegerova, 572 01  Polička, se stávajícím nájemcem,  opět na dobu určitou, a to na šest měsíců do 31.1.2017. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.  

 

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města Poličky za rok 2015 dle důvodové zprávy.

 

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání svatební hostiny v areálu hasičského hřiště v Lezníku takto:

- v sobotu 16. 7. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod.
do 06.00 hod.

-  v neděli 17. 7. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03.00 hod.
do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

 

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání akce: „13. ročník multižánrového festivalu COLOUR MEETING“, který pořádá Políčko, z. s.,  se sídlem Svépomoc 182, Polička takto:

- v pátek 22. 7. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod.
do 06.00 hod.

- v sobotu 23. 7. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobu kratší, a to od 02.00 hod.
do 06.00 hod

- v neděli 24. 7. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03.00 hod.
do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční podpory s Pardubickým krajem na hospodaření v lesích dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se svazkem obcí Kraj Smetany a Martinů, se sídlem Polička, na nákup komunální techniky a vybavení pro členskou obec v roce 2016 pro odbor lesního hospodářství, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se svazkem obcí Mikroregion Poličsko, se sídlem Polička, na nákup drobné komunální techniky a vybavení pro členskou obec v roce 2016, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti sběru, využívání a odstraňování ostatních odpadů s firmou SPH staby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím“ firmu DINASYS, s.r.o., Praha 4.dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou DINASYS, s.r.o., Praha 4, na zakázku „Zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím“, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Výroba bronzových hmatových modelů hradu Svojanova - zpřístupnění hradu nevidomým a slabozrakým“ pana Jiřího Šilhana, Praha,  dle důvodové zprávy.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Jiřím Šilhanem, Praha, pro zakázku:  „Výroba bronzových hmatových modelů hradu Svojanova - zpřístupnění hradu nevidomým a slabozrakým“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na přípravu a konání 25. ročníku multižánrového festivalu „Polička*555“ č. KH/2016/23346 s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

 

Vložil Němcová Magdalena (7/13/2016), přečteno 1262x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. července 2016