Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. srpna 2016

RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 2. 5. 2016, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o část pozemku p.č. 1005/9 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Pomezí, za účelem umístění zahradní železnice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Polička jako povinným a Dobrovolným svazkem obcí Oldřiš - Borová, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Polička, jako povinným a obcí Kamenec u Poličky, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení se společností COMA s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy. 

b/ RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení se společností TAUER ELEKTRO a.s., Svitavy, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje smlouvu o dílo na opravu fasády se zateplením na hasičské zbrojnici v Poličce Modřeci s firmou Mihulka Jiří SPOS Polička, Bor u Skutče, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2016.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na akci „Rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů a Hradební v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM vydává Nařízení města Poličky č. 1/2016, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a Ceník úhrady za zakoupenou parkovací kartu v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností  Skanska a.s., Praha, na akce „Přechody pro chodce
na ul. Vrchlického a Starohradská v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje:

a/ smlouvu o poskytnutí dotace na restaurování Mariánského sloupu č. OŠK/16/23384  s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

b/ smlouvu o poskytnutí dotace na opravu náhrobku Josefa Smoly - 2. etapu č. OŠK/16/23386 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

c/ smlouvu o poskytnutí dotace na přípravu a konání pěti kulturních akcí na hradě Svojanov v roce 2016 č. KH/2016/23345
s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností TOGET, s.r.o., Praha, na zakázku „Hrad Svojanov - dokončení sanace hradeb“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování prováděcí projektové dokumentace na akci „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160“ s projekční firmou ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 16_SOBS01_4121208854  mezi městem Polička a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,
v souvislosti se zřízením nového odběrného místa Na Valech, parc.č. 74/1, k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření rezervační smlouvy mezi městem Polička jako zájemcem o koupi nemovitosti - stavební parcely p.č.st. 1194, jejíž součástí je dům č.p. 491 a stavba garáže nezapsaná v katastru nemovitostí, v části obce Horní Předměstí, v obci a k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.  

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 149/6 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu. 

RM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 168/4 o výměře 48 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o právu provést stavbu č. IV-12-2013637/VB/1 Polička Bezručova II. etapa - knn - Město a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření dohody o podmínkách postoupení práv a povinností z investorství na budované dílo „Rozšíření distribuční sítě kabelového vedení NN“ v rámci stavby č. IV-12-2013637 Polička, Bezručova I. etapa - knn - Město, jako předávajícím investorem a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako přebírajícím investorem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na „Vestavbu hygienického zázemí do ubytovacího zařízení příhrádek, hrad Svojanov, II. etapa - západní křídlo“ č. OR/16/23428   s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou H & B delta, s.r.o., Bobrky, na zakázku „Oprava střechy empírové budovy s průjezdem (příhrádku) v areálu hradu Svojanov“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v rámci akce „Teplovodní přípojky pro bytové domy Bezručova“ mezi městem Polička jako obtíženým a společností T.E.S. s. r. o., Polička, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 1589/1 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Findejsová Romana (8/2/2016), přečteno 1358x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. srpna 2016