Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. srpna 2016

 

RM schvaluje zapracování investičních záměrů škol a školských zařízení zřízených městem Polička do strategického rámce Místního akčního plánu vzdělávání dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí uzavření obou oddělení odloučeného pracoviště Mateřské školy Luční Polička v budově Základní školy Na Lukách Polička,  dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání stanovenou řediteli škol a školských zařízení zřízených městem Polička pro školní rok 2016/2017 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou dle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník na akci "Stavební úpravy a vestavbu bytové jednotky do podkroví domu č.p. 351, 569 71  Pomezí" s firmou E-STAF s.r.o. Praha 9 - Libeň, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Vypracování Změny č. 2 Územního plánu Polička“ se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníky komise na akci „Stavební úpravy parkoviště na ul. Družstevní v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Antonín Mihulka, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Jiří Mach, náhradníci komise Ing. Marta Mastná, Mgr. Aleš Mlynář.

 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníky komise na akci „Zajištění komplexních služeb technického dozoru investora na akci Stavba bytových domů v pasivním standardu vč. přípojek a terénních úprav, I. etapa lok. Bezručova v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Antonín Mihulka, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Jiří Mach, náhradníci komise Ing. Marta Mastná, Mgr. Aleš Mlynář.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.: 4121011170 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV - Podmokly, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby na akci „Přechod pro chodce na silnici II/360, ul. Zákrejsova v Poličce“ s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na akci „II. etapa infrastruktury lok. Bezručova v Poličce - vodovod vč. odboček přípojek“ se Sdružením majitelů skupinového vodovodu Poličsko dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 228, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky s účinností od 1. 9. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 223, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávajícími nájemci, a to na tři měsíce s účinností od 1. 9. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2016 dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí implementaci prvků systému výuky „Začít spolu“ od školního roku 2016/2017 ve vybraných třídách Základní školy Na Lukách Polička dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava kanalizačního napojení ZŠ TGM Polička“ mezi Masarykovou základní školou Polička a zhotovitelem, firmou Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.,  bez výběrového řízení, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje dodatek č. 14 k Organizační směrnici č. 2/2012 - Oběh účetních dokladů.

 

RM schvaluje umístění uměleckého objektu „NOCLEHÁRNA“ v prostoru před vchodem do Divadelního klubu v Poličce.

 

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce radiostanice do požární cisterny pro výjezdovou jednotku SDH Polička s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Polička - p.č. 1210/27 o výměře 2012 m2 a p.č. 1210/84 o výměře 1000 m2 ve vlastnictví společnosti AQUATEAM spol. s.r.o., Polička, za část pozemku p.č. 1210/29 označeného dle nového GP č. 2450-243/2016 jako p.č. 1210/93 o výměře 3012 m2 ve vlastnictví města Polička, dle důvodové zprávy. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí město Polička.

b/ RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1210/27 o výměře 2012 m2 a p.č. 1210/84 o výměře 1000 m2 v k.ú. Polička po jejich nabytí směnou se společností AQUATEAM spol. s r.o., Polička, a dále záměr prodeje pozemku p.č. 1210/28 o výměře 1076 m2 v k.ú. Polička společnosti KOH-I-NOOR holding a.s., Praha - Michle, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující.

 

RM schvaluje záměr výkupu části pozemku p.č. 1040/2 o výměře cca 677 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 20 Kč/m2 s tím, že město Polička zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s výkupem včetně daně z nabytí nemovitostí.

 

a/ RM ruší své usnesení č. 27 písm. b) ze dne 10. 12. 2015.

b/ RM schvaluje záměr bezúplatného převodu části pozemku st.p.č. 453/2 označené dle GP   č. 2411-58/2016 jako p.p.č. 6619 o výměře 42 m2 v k.ú. Polička s tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí město Polička včetně správního poplatku za výmaz zástavního práva ve prospěch Hypotéční banky a.s.

 

RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 1.5.2012, jejímž předmětem je bezplatné užívání pozemků p.č. 156/2, 156/3, 156/4, 156/5 a st.p.č. 25/2 v k.ú. Střítež u Poličky, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, velikosti 0+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou šest měsíců - do 28.2.2017. Měsíční nájemné zůstane ve stejné výši jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou šest měsíců - do 28.2.2017. Měsíční nájemné zůstane ve stejné výši jako u dosavadní smlouvy.  

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 4, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou tři měsíce - do 30.11.2016. Měsíční nájemné zůstane ve stejné výši jako u dosavadní smlouvy.  

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Němcová Magdalena (8/24/2016), přečteno 1038x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. srpna 2016