Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 5. září 2016

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníky komise na akci „Projektová dokumentace Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Antonín Mihulka, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Jiří Mach, náhradníci komise Ing. Marta Mastná, Mgr. Aleš Mlynář.

a/ RM schvaluje zhotovitele akce „Stavební úpravy parkoviště na ul. Družstevní v Poličce“, společnost EKOTERM CZ s.r.o. Letovice, Letovice, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností  EKOTERM CZ s.r.o., Letovice, na akci „Stavební úpravy parkoviště na ul. Družstevní v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na akci „Rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů a Hradební v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na akci „Úprava prostranství před ZŠ Masarykova, nábřeží Svobody v Poličce“, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Zajištění komplexních služeb technického dozoru investora na akci: Stavba bytových domů v pasivním standardu vč. přípojek a terénních úprav, I. etapa lok. Bezručova v Poličce“, společnost APOLO CZ s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy se společností  APOLO CZ s.r.o., Polička, na akci „Zajištění komplexních služeb technického dozoru investora na akci: Stavba bytových domů v pasivním standardu vč. přípojek a terénních úprav, I. etapa lok. Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek a terénních úprav, I. etapa lokality Bezručova v Poličce a s ní související projektová a inženýrská činnost” ve složení dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce“ firmě PROFISTAV Litomyšl, a.s., Litomyšl, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce“ s firmou PROFISTAV Litomyšl, a.s., Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí dotací pro:

- Ing. Jaroslav Mareš, Polička, ve výši 11.000 Kč na autorskou výstavu fotografií ve výstavním sále CBM v Poličce

- Ivan Šrek, Střítež, ve výši 4.000 Kč na vytvoření ekologických pisoárů při kulturních akcích

- Jana Jonáková, Polička, ve výši 2.000 Kč na dopravu na vystoupení

- Spolek archaických nadšenců, Sebranice, ve výši 8.000 Kč na opravu střechy Schlesingerovy kaple v Lezníku

- Myslivecký spolek Sebranice - Lezník, Sebranice, ve výši 2.000 Kč na nákup betonových napáječek pro zvěř a betonových odchytových zařízení pro zvěř škodící myslivosti

- Otevřený prostor, z. ú., Praha, ve výši 11.000 Kč na letní kemp Bothmerovy gymnastiky (celostní pohybová průprava) v Poličce

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací pro:

- SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Svitavy, Svitavy, ve výši 5.000 Kč na pořízení nového praporu OSH Svitavy

- Český svaz chovatelů Základní organizace Polička, Polička, ve výši 10.000 Kč na vybavení kuchyně a zasedací místnosti

- Gymnázium, Polička, ve výši 10.000 Kč na projekt s partnerskou školou Gymnasium Tangermünde u příležitosti výročí narození Karla IV. „Po stopách císaře Karla IV.“

RM doporučuje ZM schválit záměr realizace akce „Intenzifikace ČOV Polička“ dle důvodové zprávy a její financování z rozpočtu města Poličky v letech 2017-2019.

RM schvaluje změnu odpisového plánu pro rok 2016 Základní školy Na Lukách Polička, Polička, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit splacení zůstatku úvěru číslo č. 115215159 na regeneraci panelových domů čp. 807, 808 a 809 na ul. M. Bureše v Poličce České spořitelně, a.s., Praha, k 30. 11. 2016, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit rozsah VI. etapy pro rok 2017 a dále revizi projektové dokumentace zbývajícího rozsahu rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 12/2016 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce kanalizace Betlém - Havlíčkova v Poličce“ s firmou SPH Stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr koupě nemovitosti - stavební parcely p.č.st. 1194, jejíž součástí je dům č.p. 491 a stavba garáže nezapsaná v katastru nemovitostí, v části obce Horní Předměstí, v obci a k.ú. Polička za kupní cenu ve výši 1.500.000 Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující město Polička (daň z nabytí nemovitých věcí, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, případně průkaz energetické náročnosti budovy).  

RM neschvaluje záměr prodeje bytu č. 84/2  a spoluvlastnického podílu ve výši 1174/1000 na společných částech domu a na pozemku p.č.st. 8 v k.ú. a obci Polička, část obce Polička - Město, za kupní cenu ve výši 350.000 Kč a současného zřízení služebnosti doživotního a bezplatného užívání předmětného bytu, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit změnu usnesení č. 7 ze dne 16. 6. 2016 v části týkající se termínu úhrady kupní ceny pozemku p.č. 6611/27 o výměře 941 m2 v k.ú. Polička, lokalita Bezručova I. Kupní cena ve výši 1.015.339 Kč včetně DPH bude uhrazena do 15. 10. 2016.

RM schvaluje záměr směny pozemků, uvedených v Příloze č.1 za pozemky ve vlastnictví města Poličky, uvedené v Příloze č. 2, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2006228/VB/01, v rámci akce „Polička TS SY 0012 - náhrada“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.                                                                                                                                                                     

RM schvaluje záměr směny pozemku p.č. 1738/5 o výměře 33.441 m2, části pozemku p.č. 1741/1 o výměře 13.588 m2, pozemku p.č. 1741/2 o výměře 1.855 m2 a pozemku p.č. 1741/4 o výměře 1.086 m2 v k.ú. Vendolí a pozemku st.p.č. 3502 o výměře 22 m2, pozemku st.p.č.3503 o výměře 22 m2, pozemku p.č. 2367/2 o výměře 89.256 m2, pozemku p.č. 2367/20 o výměře 11.957 m2, pozemku p.č. 2367/21 o výměře 224 m2, pozemku p.č. 2367/23 o výměře 87.069 m2, pozemku p.č. 2367/24 o výměře  40.631 m2,  pozemku p.č. 2367/25 o  výměře 40.598 m2,  pozemku p. č. 2367/26  o   výměře 94.772 m2, pozemku p.č. 2367/27 o výměře 93.851 m2, pozemku p.č. 2367/29 o výměře 43.825 m2 , pozemku p.č. 2369/2 o výměře 170.922 m2, pozemku p.č. 2369/15 o výměře 51.030 m2, pozemku p.č. 2369/17 o výměře 114.222 m2, pozemku p.č. 2369/18 o výměře 80.971 m2, pozemku p.č. 2369/19 o výměře 2.712 m2, vše v k.ú Radiměř a pozemku p.č. 2778/3 o výměře 9.676 m2 v k.ú. Pomezí ve vlastnictví města Poličky za pozemek p.č. 1137/1 o výměře 1.085.400 m2 včetně stavby zpevněné odvozní komunikace nezapsané v KN. Cenový rozdíl směňovaných pozemků bude předmětem finančního vypořádání.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 5232/1 o výměře 356 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání rodinné oslavy v areálu hasičského hřiště v Lezníku takto:

- v sobotu 10. 9. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do 06.00 hod.

- v neděli 11. 9. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 02.00 hod. do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

Vložil Findejsová Romana (9/12/2016), přečteno 1199x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 5. září 2016