Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. října 2016

 

 

RM schvaluje pojistnou smlouvu - sdružené pojištění vozidla, s Českou pojišťovnou a.s., Praha 1, s platností od 20. 11. 2016, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančních podpor na hospodaření v lesích s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Lávka přes Bílý potok na ul. Heydukova v Poličce“ s panem Vladimírem Juránkem, Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 504, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícím se v I. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 11. 2016, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 2.383 Kč.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 113, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 11. 2016, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2016 dle důvodové zprávy.

 

a/ RM ruší své usnesení č. 348 písm. b) ze dne 5. 9. 2016 dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje v souladu s § 82 odst. 4 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uzavření smlouvy o dílo na akci „II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce“ s firmou EKOTERM CZ s.r.o., Letovice, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM  schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+2 s příslušenstvím, ve 2. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce do 31. 1. 2017, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3, velikosti 0+1 s příslušenstvím, ve 2. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na dva roky do 31.10.2018, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, velikosti 0+1 s příslušenstvím, ve 2. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců do 30. 4. 2017, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

d/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve 2. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01  Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců do 30. 4. 2017, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

e/ RM  schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve 3. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01  Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce do 31. 1. 2017, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

f/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12, velikosti 0+1 s příslušenstvím, v 1. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01  Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců do 30. 4. 2017, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.                             

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 81757362-28, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností ode dne 26. 11. 2016, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 84912504-11, Kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností od 1. 11. 2016, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 52233763-17 o pojištění majetku, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností od 1. 11. 2016, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou dle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník na akci "Oprava lesní odvozní cesty ke Spělkovské lávce, lesnický úsek 1 Telecí" s firmou LTM Litomyšl, spol. s r.o., dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí dokumenty škol a školských zařízení zřízených městem Polička, dle důvodové zprávy.

Výroční zprávu Masarykovy základní školy Polička za školní rok 2015/2016

Výroční zprávu Základní školy Na Lukách Polička za školní rok 2015/2016

Hodnotící zprávu Střediska volného času Mozaika Polička za školní rok 2015/2016

Plán práce Střediska volného času Mozaika Polička na školní rok 2016/2017

Hodnotící zprávu Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička za školní rok  2015/2016

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce“ s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., eské Budějovice, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu zemědělských pozemků mezi městem Polička, jako propachtovatelem a Agro družstvem Sebranice, jako pachtýřem, jejímž předmětem jsou pozemky p.č. 914 o výměře 3424 m2 v k.ú. Předměstí, p.č. 238 o výměře 11212 m2, p.č. 239 o výměře 691 m2, p.č. 620 o výměře 410 m2 v k.ú. Starý Svojanov, p.č. 312/3 o výměře 34260 m2 a p.č. 343/1 o výměře 15591 m2 v k.ú. Svojanov. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, pachtovné činí 4.000  Kč/ha/rok, dle důvodové zprávy.

b/ RM neschvaluje uzavření smlouvy o pachtu zemědělských pozemků p.č. 914 o výměře 3424 m2 v k.ú. Předměstí , p.č. 238 o výměře 11212 m2, p.č. 239 o výměře 691 m2, p.č. 620
o výměře 410 m2 v k.ú. Starý Svojanov,  p.č. 312/3 o výměře 34260 m2 a p.č. 343/1 o výměře 15591 m2 v k.ú. Svojanov se Zemědělskou společností Vítějeves a.s., dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti veřejné komunikační sítě v rámci stavby „VPI Polička (SY) Bezručova, dopravní infrastruktura“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Polička, jako obtíženým a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Praha 3 - Žižkov, jako oprávněným, dle předloženého návrhu.   

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2947100413 ze dne 11. 4. 2013 mezi městem Polička, jako nájemcem a státní organizací Správa železniční a dopravní cesty, Praha 1, Nové Město, jako pronajímatelem, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 203/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Střítež u Poličky. Kupní cena činí 40 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 6611/15 o výměře 1348 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 1.079 Kč/m2 včetně DPH a bude uhrazena do 30. 4. 2017, dle důvodové zprávy.            

 

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 373/1 o výměře 239 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

 

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1210/29 o výměře 1975 m2 a části pozemku p.č. 1210/30 o výměře 1025 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 400 Kč/m2 + DPH v zákonné výši, s tím že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

 

RM schvaluje záměr prodeje podílu ve výši id. 181/13132 na stavební parcele č. 3055 v k.ú. Polička vlastníkovi bytové jednotky č. 934/16 v domě č.p. 934-937 na Sídlišti Hegerova v Poličce, část obce Horní předměstí, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Polička jako stavebníkem a Povodím Moravy, s.p., Brno, jako vlastníkem nemovité věci, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků nově vzniklých dle geometrického plánu  č. 2309-570/2014, a to p.č. 5911/16 o výměře 2 m2, p.č. 6013/24, o výměře 727 m2, p.č. 6013/25 o výměře 117 m2, p.č. 6013/26 o výměře 116 m2, p.č. 6013/27 o výměře 72 m2, p.č. 6013/28 o výměře 212 m2, p.č. 6013/29 o výměře 42 m2, p.č. 6013/30 o výměře 10 m2, p.č. 6014/2 o výměře 24 m2, p.č. 6014/4 o výměře 22 m2, p.č. 6014/6 o výměře 4 m2 a p.č. 6014/8 o výměře 18 m2, vše v k.ú. Polička, z vlastnictví Pardubického kraje, Pardubice, do vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje návrh na zprůhlednění Městského naučného parku v Poličce zpracovaný firmou Zahradní architektura Pardubice s.r.o., s připomínkami pro zapracování do návrhu dle důvodové zprávy.

 

                                  

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

Vložil Němcová Magdalena (10/18/2016), přečteno 1137x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. října 2016