Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 31. října 2016

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 3. čtvrtletí roku 2016.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. OSV/16/20563 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a pověřuje starostu města Poličky k podpisu tohoto dodatku, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje Mgr. Ellen Erbesovou, předsedkyní Společnosti Bohuslava Martinů Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smluv o užívání autobusových stání na autobusovém nádraží dle důvodové zprávy a její přílohy.

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2016 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 1 k Organizační směrnici č. 3/2011- Inventarizace majetku a závazků, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 22. 12. 2005, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2015261/VB/01, v rámci akce „Polička - knn“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle důvodové zprávy.                                                                                                                                                                     

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2015261/VB/01, v rámci akce „Polička Wolkerova - knn“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle důvodové zprávy.                                                                                                                                                                      

RM schvaluje dodatek č. 3 k mandátní smlouvě o správě, zajišťování údržby a oprav bytového a nebytového fondu, uzavřené dne 17. 12. 2007 mezi městem Polička jako mandantem a společností T.E.S. s.r.o., Polička jako mandatářem, jehož předmětem je aktualizace Přehledu bytů ve správě mandatáře, který je přílohou této smlouvy, dle důvodové zprávy.

RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu, velikosti 3+kk s příslušenstvím, ve 2. NP domu č.p. 351, v obci a k.ú. Pomezí, a to na dobu určitou 5 let s účinností od 1. 12. 2016. Výše měsíčního nájemného bude činit 5.250 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti sběru, využívání a odstraňování ostatních odpadů s firmou EKOTERM CZ s.r.o., Letovice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce kanalizace Betlém - Havlíčkova v Poličce“ s firmou SPH Stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí protokol o přijetí a zhodnocení nabídek na nákup dopravního požárního automobilu pro dobrovolné hasiče Polička a doporučuje ZM schválit návrh kupní smlouvy s prodejcem THT Polička, s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

a/ RM ruší rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 4. 10. 2016 na veřejnou zakázku „Společná stezka pro chodce a cyklisty Polička Bořiny a Polička - Modřec, 1. část veřejné zakázky:  Cyklostezka Polička - Bořiny“, dle důvodové zprávy.

b/ RM ruší rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče (SKANSKA a.s., Praha) ze zadávacího řízení ze dne 4. 10. 2016 na veřejnou zakázku „Společná stezka pro chodce a cyklisty Polička - Bořiny a Polička - Modřec, 1. část veřejné zakázky:  Cyklostezka Polička - Bořiny“, dle důvodové zprávy.

c/ RM ruší usnesení č. 390/a, b, c RM ze dne 3. 10. 2016, týkající se veřejné zakázky „Společná stezka pro chodce a cyklisty Polička - Bořiny a Polička - Modřec, 1. část veřejné zakázky: Cyklostezka Polička - Bořiny“, dle důvodové zprávy.

a/ RM ruší rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 4. 10. 2016 na veřejnou zakázku „Společná stezka pro chodce a cyklisty Polička - Bořiny a Polička - Modřec, 2. část veřejné zakázky:  Cyklostezka Polička - Modřec“, dle důvodové zprávy.

b/ RM ruší rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče (SKANSKA a.s., Praha) ze zadávacího řízení ze dne 4. 10. 2016 na veřejnou zakázku „Společná stezka pro chodce a cyklisty Polička - Bořiny a Polička - Modřec, 2. část veřejné zakázky:  Cyklostezka Polička - Modřec“, dle důvodové zprávy.

c/ RM ruší usnesení č. 391/a, b, c RM ze dne 3. 10. 2016, týkající se veřejné zakázky „Společná stezka pro chodce a cyklisty Polička - Bořiny a Polička - Modřec, 2. část veřejné zakázky: Cyklostezka Polička - Modřec“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1210/30 o výměře 2128 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 400 Kč/m2 + DPH v zákonné výši s tím že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku, dle důvodové zprávy.

a/ RM ruší své usnesení č. 413 ze dne 17. 10. 2016, dle důvodové zprávy.

b/ RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 6611/15 o výměře 1348 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 1.396.312 Kč a bude uhrazena do 30. 4. 2017.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

Vložil Findejsová Romana (11/3/2016), přečteno 1410x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 31. října 2016