Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. listopadu 2016

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. Petrem Klusoněm, se sídlem Polička, na akci „Projektová dokumentace Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 226, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem s účinností od 1. 12. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 223, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, Polička, se stávající nájemníci, a to na tři měsíce, s účinností od 1. 12. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako z dosavadní smlouvy.

 

RM  bere  na  vědomí  rezignaci paní Marie Kučerové, bytem Luční 368, 572 01  Polička, na funkci místostarostky ke dni 31. 12. 2016.

 

RM schvaluje uzavření I. dodatku smlouvy o dílo na akci „Zpracování Územní studie Polička - lokalita Hegerova“ se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, na akce „Chodník na ul. Družstevní v Poličce, Oprava chodníků na ul. Bezručova v Poličce, Oprava části chodníků na ul. Dvořákova v Poličce, Oprava části chodníků na ul. Heydukova v Poličce - I. etapa, Zřízení 2 ks příčných prahů na komunikaci v I. etapě lok. Mánesova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Cyklostezka Polička - Bořiny“ firmě SPH stavby s.r.o., se sídlem Bystřice nad Pernštejnem, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Cyklostezka Polička - Bořiny“ s firmou SPH stavby s.r.o., se sídlem Bystřice nad Pernštejnem, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Cyklostezka Polička - Modřec“ firmě SPH stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Cyklostezka Polička - Modřec“ s firmou SPH stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OŠK/16/21925 na akci „ Hrad Svojanov - dokončení sanace hradeb, východní část s pilíři (2. etapa)“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.  

 

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím“s panem Jiřím Šilhanem, se sídlem Praha 6, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje přílohu č. 5 smlouvy na stanovení termínů předání obsahu Jitřenky a termínů korektur pro rok 2017 o dílo s TISKÁRNOU POLIČKA, se sídlem Brno, ze dne 25. 11. 2013

 

RM souhlasí se záměrem výstavby 3 podporovaných bytů v objektu „G“ v areálu AZASS a s jejich provozováním Svazkem obcí AZASS, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh plánu odpadového hospodářství města Poličky, zpracovaný firmou ISES, s.r.o., Praha 6, dle důvodové zprávy.

 

RM projednala a doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2016 o odchylném vymezení nočního klidu dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce domu č. p. 491 na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálního bydlení“ společnosti Centrum evropského projektování a.s., se sídlem Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování studie proveditelnosti a příkazní smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce domu č. p. 491 na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálního bydlení“ se společností Centrum evropského projektování a.s., se sídlem Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí rezignaci npor. Mgr. Roberta Nechvátala na pozici člena Komise dopravní a bezpečnostní a jmenuje jako člena Komise dopravní a bezpečnostní npor. Ing. Petra Dvořáka, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 36578678-13, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 3. 12. 2016, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - pojištění majetku podnikatelů, č. 43662726-28, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 4. 12. 2016, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 36652521-19, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 12. 12. 2016.

 

RM schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků pod stavbou komunikace II/364, a to  pozemkové parcely č. 1643/17 o výměře 486 m2 a pozemkové parcely č. 1643/21 o výměře 156 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky z vlastnictví města Poličky do vlastnictví Pardubického kraje, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 431/14 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky. Kupní cena činí 40 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 6201/2 o výměře 237 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Polička jako stavebníkem a VHOS a.s., Moravská Třebová, jako vlastníkem nemovité věci - pozemku p.č. 1131/3 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Polička, jako stavebníkem a Sdružením majitelů skupinového vodovodu Poličsko, jako vlastníkem nemovitých věcí - pozemků p.č. 1150/1, p.č. 1131/5, p.č. 1131/8 a p.č. 1131/4 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje záměr výkupu pozemku p.č. 1202/1 o výměře 1198 m2 a p.č. 1203/7 o výměře 416 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena bude činit 100 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující město Polička, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 11. 7. 2001 mezi městem Polička jako pronajímatelem a Jednotou, spotřební družstvo ve Svitavách, jako nájemcem, jejímž předmětem jsou nebytové prostory v přízemí domu č.p. 68 v obci Polička, část obce Lezník, a to dohodou ke dni 22. 11. 2016, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v domě č. p. 68  v obci Polička a k.ú. Lezník. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné bude činit 1.000 Kč ročně.

 

a/ RM ruší usnesení č. 204/c v části schválení výkupu podílu ve výši id. 1/6 na části pozemku p.č. 4208 o výměře 746 m2, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje záměr výkupu podílu ve výši id. 1/6 na části pozemku p.č. 4208 o výměře 746 m2. Kupní cena činí 50 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti,  dle důvodové zprávy.

 

RM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 275/13 o výměře cca 35 m2, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr výkupu lesního pozemku p.č. 4489/2 o výměře 68 m2 a lesního pozemku p.č. 4500/2 o výměře 1726 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 30.508 Kč s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1210/35 o výměře 251 m2, pozemku st.p.č. 1395/2 o výměře 21 m2 a pozemku st.p.č. 1395/3 o výměře 20 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 58.400 Kč a bude uhrazena ve dvou splátkách - 1. splátka ve výši 29.200 Kč do 30. 6. 2017 a 2. splátka ve výši 29.200 Kč do 30. 6. 2018. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text); originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Němcová Magdalena (11/16/2016), přečteno 1109x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. listopadu 2016