Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 11. 9. 2006

Usnesení
přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. 9. 2006
 
RM souhlasí s tím, aby každý politický subjekt, který o to projeví zájem, dostal k dispozici plochu o rozměrech poloviny stránky Jitřenky, kam může zdarma umístit svoje volební materiály. Volební materiály zveřejněné v rozsahu nad tuto plochu budou zpoplatněny za standardních podmínek. Volebním materiálem je takový článek nebo grafický objekt, který obsahuje název politického subjektu nebo občana uvedeného na kandidátních listinách. Výjimkou jsou pouze materiály, které mají charakter zprávy z dění v Poličce.
           
RM pověřuje redakční radu rozhodovat o pochybnostech vzniklých v posouzení charakteru poskytnutého materiálu, a to na svém zasedání před vydáním čísla.
 
RM schvaluje návrh, týkající se umístění upoutávacích tabulí na neplacená parkoviště ve městě dle varianty a) se znakem města.
 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou STREFA s.r.o., Polička na stavbu – zhotovení chodníku na ul. T. Novákové v Poličce dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy o dílo.
 
RM souhlasí s tím, aby na základě podkladů od společnosti T.E.S., s.r.o., Polička byla postupně likvidována opuštěná hrobová zařízení.
 
RM souhlasí s použitím městského znaku na vydávaných samolepkách Vydavatelstvím NV – Romana Wintera, Brno. Současně RM ukládá vedoucímu kanceláře starosty provést u vydavatele korekturu vzoru tak, aby odpovídal heraldické předloze schválené předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
 
RM konstatuje, že Rada města Poličky jako orgán města v pozici valné hromady obchodní společnosti T.E.S. s.r.o., Polička pověřila na svém jednání dne 17. 7. 2006 vyhlášením výběrového řízení na funkci jednatele obchodní společnost T.E.S. s.r.o. Uchazeči přihlášení do výběrového řízení vyhlášeného dne 20. 7. 2006 se automaticky převádějí do nově vyhlášeného výběrového řízení.
 
RM souhlasí s vyřízením námitek podaných Městem Polička ke konceptu ÚP VÚC Pardubického kraje dle sdělení Krajského úřadu, odboru strategického rozvoje kraje – oddělení územního plánování.
 
RM bere na vědomí předloženou dokumentaci „Dětský domov Polička“ zpracovanou AG ATELIER s.r.o., Kostelec nad Orlicí.
 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí daru v podobě cca 100 m³ kulatiny v hodnotě dle důvodové zprávy příspěvkové organizaci Hrad Svojanov na nutné opravy objektu hradu.
 
V Poličce dne 11. 9. 2006
 
……………………………………..                 …………………………………………
    Bc. Miroslav Popelka                        Jaroslav Martinů
           starosta                                    místostarosta
 
 
Kompletní usnesení RM je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.

Vložil Machová Jana (9/18/2006), přečteno 853x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 11. 9. 2006