Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. listopadu 2016

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 17/2016 dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit přijetí investičního úvěru číslo 0454818149/LCD od České spořitelny, a.s., Praha, do výše 40,0 mil. Kč, se splatností do 30. 11. 2036, na výstavbu bytových domů se 48 bytovými jednotkami - 1. etapa lokality Bezručova v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2017 takto:

a/ Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů pro rok 2016 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry a právními předpisy. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě. Výdaje na dražební jistotu - elektronické dražby id. poloviny nemovitostí Polička, Bořiny ve výši 130 tis. Kč.

b/ Čerpání kapitálových a běžných výdajů lze uplatnit u akcí započatých v roce 2016 v souladu s uzavřenými smlouvami nebo vystavenými objednávkami, na přípravu akcí plánovaných pro rok 2017 do výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce. Na výkup pozemků do výše 200 tis. Kč měsíčně, na dražbu nemovitostí a pozemků v Poličce, Bořiny, do výše 1 000 tis. Kč.

c/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem.

d/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.

RM projednala a doporučuje ZM schválit Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2017 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit rozdělení finančních prostředků určených na odměňování sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů dle seznamu v důvodové zprávě.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Oprava části chodníků na ul. Obránců míru a E. Beneše II v Poličce“ se společností VHOS, a.s., Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

RM požaduje vypracování 2 variant územní studie lokality Hegerova, jednu pouze s bytovými domy, druhou i s možností výstavby rodinných domů.

RM schvaluje návrh smlouvy o dílo uzavřený dle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník na akci "Oprava kůlny Borová, lesní školka č. 1" s firmou Ladislav Škorpík, Jedlová, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM ke schválení záměr adaptace půdy Městské knihovny Polička, na vzdělávací prostory a přípravu podání žádosti pro dotační program IROP, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit záměr financování projektové dokumentace na akci „Polička - Střítež - výměna vodovodního řadu“ v částce cca 250 tis. Kč z rozpočtu města Poličky na rok 2017, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, dle důvodové zprávy.

a/ RM ruší své usnesení č. 335 ze dne 22. 8. 2016 dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Polička - p.č. 1210/27 o výměře 2012 m2 a p.č. 1210/84 o výměře 1000 m2 za část pozemku p.č. 1210/29 označeného dle GP č. 2450-243/2016 jako p.č. 1210/93 o výměře 3012 m2, dle důvodové zprávy. Směna bude provedena s doplatkem ve výši 8.215 Kč. Veškeré náklady spojené se směnou uhradí město Polička.

a/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou jeden rok - do 30. 11. 2017. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy.

b/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 4, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou tři měsíce - do 28. 2. 2017. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení s panem Pavlem Krištofem, Polička, dle důvodové zprávy. 

RM projednala a doporučuje ZM schválit prominutí smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení za období od 16. 10. 2015 do 1. 11. 2016 ve výši 21.057,18 Kč vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené dne 10. 10. 2016, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. OKŘ/16/21815 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek a terénních úprav, I. etapa lokality Bezručova v Poličce a s ní související projektová a inženýrská činnost” společnostem PRIMA spol. s r.o., Hradec Králové a ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o., Horka, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek a terénních úprav, I. etapa lokality Bezručova v Poličce a s ní související projektová a inženýrská činnost” mezi městem Polička a společnostmi PRIMA spol. s r.o., Hradec Králové a ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o., Horka, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje investiční záměr a podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Stavební úpravy chodníků u silnice II/360, ul. Zákrejsova v Poličce“ v rámci vyhlášené výzvy Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2017, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje investiční záměr a podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Rekonstrukce domu č.p. 491 na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálního bydlení“ v rámci  vyhlášené výzvy č. 34 (sociální bydlení) Integrovaného regionálního operačního programu.

RM bere na vědomí a doporučuje ZM výši rozpočtových nákladů projektu „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce - 5. etapa“ v rámci dotačního Programu 133 510 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajištění organizace zadávacího řízení na akci „Intenzifikace ČOV Polička“ s firmou JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s.r.o., Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o realizaci projektu „Hydrogeologický průzkum - nový zdroj vody Polička“ se Sdružením majitelů skupinového vodovodu Poličsko, Polička, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička, dle důvodové zprávy.

a/ RM projednala a doporučuje ZM schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci Mateřské škole Rozmarýnek Polička, ve výši 36.000 Kč se splatností nejpozději do 31. 3. 2017.

b/ RM projednala a doporučuje ZM schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci Mateřské škole Polička, Hegerova 427, ve výši 20.000 Kč se splatností nejpozději do 31. 3. 2017.

RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Půdní vestavba v domě č.p. 187, ul. Starohradská, Polička - 1. etapa“  s firmou Štefan Vlček, Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti sběru, využívání a odstraňování ostatních odpadů s firmou EKOTERM CZ s.r.o., Letovice, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

RM bere na vědomí kalkulaci pro stočné na rok 2017 a cenu stočného na rok 2017 ve výši 41,59 Kč/m3 vody, tj. 47,83 Kč/m3 vč. DPH.

RM schvaluje cenu vody převzaté k čištění od obce Pomezí na rok 2017 ve výši 20 Kč bez DPH/m3 a kalkulaci této ceny, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 2 ke koncesní smlouvě s názvem Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička uzavřené dne 5. 3. 2015 mezi městem Polička jako vlastníkem a společností VHOS, a.s., Moravská Třebová, jako provozovatelem.

RM schvaluje uzavření dohody o vyrovnání po konci smlouvy o provozování kanalizace se společností VHOS, a.s., Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo zpracování projektové dokumentace železničního propustku v drážním km 19,061 a aktualizace projektové dokumentace „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok) - přítoky“, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok)“ uzavřené dne 28. 8. 2009 s firmou ŠINDLAR s.r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička, v doplňkové činnosti „Hospodaření organizace s nebytovými prostory včetně jejich pronájmu“, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

 

 

Vložil Findejsová Romana (11/30/2016), přečteno 1362x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. listopadu 2016