Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. prosince 2016

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností  EKOTERM CZ s.r.o., Letovice, na akci „Stavební úpravy parkoviště na ul. Družstevní v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví na obnovu kulturní památky hrad Svojanov ve výši 800 tis. Kč, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu městského opevnění ve výši 495 tis. Kč, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu Mariánského (morového) sloupu ve výši 1.300 tis. Kč, dle důvodové zprávy.    

d/ RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky Tylův dům v Poličce ve výši 306 tis. Kč, dle důvodové zprávy.

e/ RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Podpory poskytovatelům kulturních služeb - přechod na knihovní systém KOHA pro Městskou knihovnu Polička ve výši 85 tis. Kč, dle důvodové zprávy.

f/ RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury ČR z Programu Veřejná informační služba knihoven - restaurování a digitalizaci starých tisků pro Městské muzeum a galerii Polička ve výši 174 tis. Kč, dle důvodové zprávy.

g/ RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt „Zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím“ ve výši 235.681 Kč, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. arch. Karlem Bidlem na výkon funkce autorského dozoru na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu vč. přípojek a terénních úprav, I. etapa lokality Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 204, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 1. 2017. Výše nájemného bude činit 1.211 Kč.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 213, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 1. 2017. Výše měsíčního nájemného bude činit 1.108 Kč/měsíc.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 404, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, a to na dva roky, s účinností od 1. 1. 2017. Výše měsíčního nájemného bude činit 1.108 Kč/měsíc.

 

RM schvaluje zařazení výdaje souvisejícího s úpravou videodokumentací z festivalů do rozpočtu roku 2017 v celkové výši dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 52645214-19, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností ode dne 2. 1. 2017, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 50721440-16, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1,  s platností ode dne 11. 1. 2017, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 50721449-13, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností ode dne 11. 1. 2017, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akci „Oprava části chodníků na ul. Heydukova v Poličce - I. etapa“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2016 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje Směrnici Rady města Poličky -  Oběh účetních dokladů s účinností od 1. 1. 2017 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje Směrnici Rady města Poličky -  Organizace a vedení pokladen s účinností od 1. 1. 2017 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje Směrnici Rady města Poličky -  Dlouhodobý majetek s účinností od 1. 1. 2017 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě VS 6518004008 ze dne 14. 10. 2008 uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, jako pronajímatelem a městem Polička jako nájemcem, jehož předmětem je změna bankovního spojení pronajímatele a povinnost zveřejňování smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím,  v I. NP domu č.p. 84, ul. Kostelní, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 31. 3. 2017. Základní nájemné je stanoveno ve výši 44,07 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícími nájemci, majícími společné nájemní právo, bytem tamtéž,  opět na dobu určitou, a to na tři měsíce, tj. do 31. 3. 2017.  Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,49 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje zvýšení měsíční platby za úklid chodby v průchodu domu č.p. 33, ul. Šaffova v Poličce, společnosti T.E.S. s.r.o., Polička, z 500 Kč na 600 Kč včetně DPH celoročně.

b/ RM neschvaluje upravit režim průchodu v čl. I. dohody o pravidlech průchodu chodbou domu č.p. 33 v ulici Šaffova v Poličce.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2015134/VB/1 „Polička, Družstevní - knn - Zbytovská“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Polička jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Projektová dokumentace - Optimalizace soustavy CZT v Poličce - Výměna bytových předávacích stanic tepla za objektové předávací stanice s centrální přípravou teplé vody pro objekt č.p. 1010-1013 a objekt č.p. 969, 974-976“ na Sídlišti Hegerova v Poličce, společnost VAE a.s., Ostrava-Mariánské Hory, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření „Smlouvy o dílo č. 162100024/TES01L“ se společností VAE a.s., Ostrava-Mariánské Hory, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje udělení plné moci společnosti T.E.S. s.r.o., Polička, aby zastupovala město Polička při zajištění technických záležitostí (projednávání dokumentace v rozpracovanosti, její připomínkování, součinnost při provádění díla, předání a převzetí díla a věcí souvisejících), vyplývajících ze smlouvy o dílo č. 162100024/TES01L“ uzavřené se společností VAE a.s., Ostrava-Mariánské Hory, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prostor - místnosti č. V05 nacházející se v I.NP domu č.p. 304 na ul. Nádražní v Poličce, mezi městem Polička jako půjčitelem a Střediskem výchovné péče Svitavska, Polička, jako vypůjčitelem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje doplnění odpisového plánu Střediska volného času Mozaika Polička dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby „Modřecký rybník - rekonstrukce objektů“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro akci "Polička - Střítež - výměna vodovodního řadu“ s Vodárenskou společností Chrudim, a.s., Chrudim, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje doplnění smlouvy o nájmu bytu v domě č.p. 351 v obci Pomezí s příspěvkovou organizací Dětský domov Polička, Polička, schválené dne 31.10.2016 usnesením č. 430, o ujednání týkající se užívání pozemku p.č. 558/1 o výměře 156 m2 a části pozemku p.č. 556/3 o výměře cca 110 m2 k volnočasovým aktivitám svěřenců.

b/ RM schvaluje změnu účinnosti smlouvy o nájmu bytu v domě č.p. 351 v obci Pomezí s příspěvkovou organizací Dětský domov Polička, Polička, schválené dne 31. 10. 2016 usnesením č. 430, a to od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021.                                    

 

RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2017 ve výši 33 Kč /m3 vč. DPH.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

 

Vložil Němcová Magdalena (12/23/2016), přečteno 1128x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. prosince 2016