Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. ledna 2017

RM bere na vědomí zadání Územní studie Polička - lokalita Hegerova předložené pořizovatelem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností APOLO CZ s.r.o., Polička, na zhotovení PD rekonstrukce a zatraktivnění krytého plaveckého bazénu v Poličce - V. etapa, dle důvodové zprávy

RM schvaluje uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090094787 se společností  GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, na připojení STL plynovodní přípojky pro objekt čp. 491, ul. 9. května v Poličce, dle důvodové zprávy

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na akci „Rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů a Hradební v Poličce“, dle důvodové zprávy

RM pověřuje členku zastupitelstva města paní Marii Kučerovou, Polička, přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a prováděním sňatečných obřadů s účinností od 10. 1. 2017, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje sazebník za informace poskytované městem Polička pro rok 2017 dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 225, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícím se v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 2. 2017. Výše měsíčního nájemného bude činit 2.002 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 112, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 2. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 978 Kč.

RM schvaluje užití městského znaku pro turnaj „O pohár města Poličky“ v sálové kopané dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Směrnici Rady města Poličky k elektronické evidenci smluv a uveřejňování smluv v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s účinností od 15. 1. 2017, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2016 dle důvodové zprávy.

a/ RM ruší své usnesení č. 414 ze dne 17. 10. 2016, dle důvodové zprávy.

b/ RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 372/1 o výměře 239 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 45.888 Kč, veškeré náklady spojené s prodejem pozemku uhradí kupující.

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 6148/3 označeného dle geometrického plánu č. 2475-187/2016 jako pozemek p.č. 6148/10 o výměře 50 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

a/ RM schvaluje uzavření dohody o zrušení nájemní smlouvy,  jejímž předmětem je ukončení pronájmu části pozemku p.č. 392/6 v k.ú. Polička o výměře 70 m2, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 31. 7. 2013, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o část pozemku p.č. 392/6 v k.ú.  Polička o výměře 70 m2, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Findejsová Romana (1/12/2017), přečteno 954x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. ledna 2017