Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. ledna 2017

RM schvaluje technické řešení akce „Chodník na ul. Hegerova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

 

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2017.

 

RM pověřuje místostarostu města Bc. Antonína Kadlece k zastupování města Poličky ve valné hromadě svazku Královská věnná města, Českomoravské pomezí, MAS Poličsko z. s., ve valném shromáždění Mikroregionu Poličsko a v případě nepřítomnosti starosty ve valné hromadě svazku Česká inspirace. 

 

a/ RM  schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+2 s příslušenstvím, ve 2. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce do 30. 4. 2017. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy.

b/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve 3. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce do 30. 4. 2017. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy.

c/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+2 s příslušenstvím, v 1. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2018. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+2 s příslušenstvím, v 1. NP domu č.p. 1012, sekce C, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 7. 2017. Základní nájemné je stanoveno ve výši 15,23 Kč/m2 podlahové plochy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě č. sml. 9900086168/3/2017 mezi městem Polička, jako povinným, společností GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako oprávněným a společností ŠVANDA PRIMA, s.r.o., Polička, jako investorem, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 1208/2 o výměře 104 m2, p.č.1208/3 o výměře 266 m2, p.č. 1260/1 o výměře 456 m2, p.č. 1260/2 o výměře 223 m2, p.č.1260/24 o výměře 224 m2, p.č.1260/25 o výměře 218 m2, p.č.1260/26 o výměře 369 m2, p.č.1260/27 o výměře 927 m2, p.č.1260/49 o výměře 1369 m2 a p.č. 1260/50 o výměře 433 m2 vše v obci Svojanov a k.ú. Předměstí z vlastnictví města Poličky do vlastnictví Pardubického kraje, 532 11  Pardubice, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření dohody o zrušení smlouvy o výpůjčce mezi městem Polička, jako půjčitelem a obcí Telecí, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 2101 o výměře cca 1597 m2, části pozemku p.č. 2103/1 o výměře cca 471 m2 a pozemku p.č. 2103/2 o výměře 10071 m2,  vše v k.ú. Telecí, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Polička jako pronajímatelem a obcí Telecí, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 2101 o výměře cca 1597 m2, části pozemku p.č. 2103/1 o výměře cca 471 m2 a pozemku p.č. 2103/2 o výměře 10071 mv k.ú. Telecí, dle důvodové zprávy. Nájemné bude činit 1.000 Kč ročně.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 218, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01  Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 2. 2017, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.228 Kč měsíčně.

 

a/ RM schvaluje ideové řešení páteřní komunikace v parku Na Valech v Poličce včetně navazujících ploch dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s Ing. arch. Karlem Bidlem, Zlín, na akci „PD stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch v městském parku v Poličce - I. etapa“, dle důvodové zprávy

 

RM schvaluje užití městského znaku k propagačním účelům na pamětních listech, obálkách a pohlednicích vydávaných panem Bohumírem Zobačem, Polička, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM ruší své usnesení č. 433 ze dne 31. 10. 2016 v části „RM doporučuje ZM schválit návrh kupní smlouvy s prodejcem THT Polička, s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy“.

b/ RM schvaluje kupní smlouvu č. 034633 na nákup dopravního požárního automobilu od prodejce THT Polička, s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje dobu prodloužení svícení veřejného osvětlení v Poličce Modřeci z dosavadních 23.00 hod. na 23.30 hod. dle důvodové zprávy.

 

1/a RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-  2002591/494, mezi městem Polička, jako stranou povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

1/b RM schvaluje uzavření dohody o ochranném pásmu č. IE-12-2002591/OP/494 mezi městem Polička, jako stranou oprávněnou a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako stranou povinnou, dle důvodové zprávy.

2/a RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12 2002591/496, mezi městem Polička, jako stranou povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

2/b RM schvaluje uzavření dohody o ochranném pásmu č. IE-12-2002591/OP/496 mezi městem Polička, jako stranou oprávněnou a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako stranou povinnou, dle důvodové zprávy.

                               

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Němcová Magdalena (1/25/2017), přečteno 1212x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. ledna 2017