Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. února 2017

 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníky  komise na akci „Městské hradby v Poličce, úseky SO 16-18 obnova hradebních ochozů a střech věží, SO 22 - obnova zdiva za domy č.p. 40-42.“ ve složení dle důvodové zprávy.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2017.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtového výhledu města Poličky na období 2018 - 2020 dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníka komise na akci „Chodník na ul. Hegerova v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky pro rok 2017 se společností  T.E.S. s.r.o. Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM stanovit neuvolněným zastupitelům, předsedům osadních výborů a předsedům komisí, kteří nejsou neuvolněnými zastupiteli, navrhovanou maximální výši měsíčních odměn a při souběhu výkonu funkcí schvaluje souhrn měsíčních odměn za jednotlivé funkce tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě, a to od 1. března 2017.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy s Nadačním fondem Valentina Oswalda Ottendorfera Svitavy, ve výši 20.000 Kč na „Postele pro nemocnici“ -  nákup nových polohovacích postelí, kterými nadace vybaví jedno z lůžkových oddělení Svitavské nemocnice, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje směrnici Rady města Poličky o poskytování paušálních náhrad cestovného zaměstnancům zařazeným do odboru lesního hospodářství, s účinností od 7. února 2017,
dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje směrnici Rady města Poličky o poskytování příspěvků na nákup pracovních oděvů zaměstnancům zařazeným do odboru lesního hospodářství, s účinností od 7. února 2017, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje směrnici Rady města Poličky o poskytování náhrad za používání vlastní jednomužné motorové pily (JMP) zaměstnanci zařazenými do odboru lesního hospodářství, s účinností od 7. února 2017, dle důvodové zprávy.

d/ RM schvaluje směrnici Rady města Poličky o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků včetně mycích, čistících, dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů zaměstnancům zařazeným do odboru lesního hospodářství, s účinností od 7. února 2017, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje upuštění od valorizace nájemného v roce 2017 za pronájem prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města Poličky o průměrnou meziroční míru inflace za rok 2016, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje záměr prodeje pozemku na stavbu rodinného domu v lokalitě Bezručova II. v Poličce, označeného dle geometrického plánu č.2500-35/2017 jako pozemková parcela č. 6632/3 o výměře 829 m2 v k.ú. Polička.

b/ RM schvaluje záměr prodeje pozemku na stavbu rodinného domu v lokalitě Bezručova II. v Poličce, označeného dle geometrického plánu č.2500-35/2017 jako pozemková parcela č. 6632/7 o výměře 804 m2 v k.ú. Polička.

 

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1210/41 o výměře 2894 m2 v k.ú. Polička společnosti MAJT s. r.o. Brno. Kupní cena činí 400 Kč/m2 + DPH v zákonné výši, kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 1765/1, 1765/17, 1900/21, 2057/1, 2057/2, 2102/1, 2102/5, 2102/6, 2102/7, 2102/8, 2102/9, 2102/13, 2105/1, 2109/1, 2155, 2160/1, 2216/11, 2244/20, 5991/1, 5991/2, 5994/1, 5995/1, 5995/6, 6462, 6464, 6471, 6474 a 6497 v souladu s geometrickým plánem č. 1940-74/2011, vše v  k.ú. Polička, mezi městem Polička, jako povinným a společností COMA s.r.o. Polička, jako oprávněným z věcného břemene. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 5.000 Kč + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.

b) RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 270/2, 275/13, 275/14, 275/34, 277/1, 296/1, 296/2, 326/8, 1168/6, 1228/13, 1644/1, 5062, 5148, 5149/5, 5215/2, 5215/28, 5454/2, 5454/31, 5454/33, 5454/34, 5454/35, 5454/36, 5454/38, 5905/1, 6001/1, 6030/1, 6087, 6088/25, 6150/3, 6230/1, 6355, 6356, 6358 a 6426/1 v souladu s geometrickým plánem č. 1940-74/2011, č. 2242-96/2014, č. 2251-99/2014 a č. 2422-86/2016 v k.ú. Polička mezi městem Polička, jako povinným a společností COMA s.r.o. Polička, jako oprávněným z věcného břemene. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 5.000 Kč + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.

c) RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 4119/3, 4220/13, 4220/19, 4220/23, 4220/34, 4320/1, 4542/1, 4586/2, 4631/1, 4735, 4784/3, 4784/5, 4784/7, 4784/11, 6150/3, 6150/4, 6163/4, 6164/5, 6476, 6483, 6484 a 6485 v souladu s geometrickým plánem č. 2242-96/2014 v k.ú. Polička mezi městem Polička, jako povinným a společností COMA s.r.o. Polička, jako oprávněným z věcného břemene. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 5.000 Kč + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.

d) RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 3966/3, 3966/4, 4066/8, 4176/1, 4176/2, 4176/4, 4176/6, 4220/1, 4220/12, 4220/21, 4220/36, 4221/1, 4386/31, 4386/32, 4386/54, 4386/56, 4386/57, 4386/58, 4386/60, 4545/40, 6163/3, 6190/3, 6455, 6459, 6460, 6461 a st.p.č. 2272 v souladu s geometrickým plánem č.2242-96/2014 v k.ú. Polička mezi městem Polička, jako povinným a společností COMA s.r.o. Polička,  jako oprávněným z věcného břemene. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 5.000 Kč + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.

e) RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 1202/2, 1211/1, 1232/7, 1246/1, 1255/1, 1256/1, 1259/1, 1260, 1268/1, 1269/3, 1475/1, 1493/2, 1546/2, 1564/2, 2177/2, 5911/3, 6004/1, 6015/5, 6025/4, 6025/5, 6030/1, 6030/4, 6237/1, 6237/3, 6243, 6267/9, 6277/2, 6298/3, 6352/1, 6352/2, 6352/3, 6352/4, 6469, 6525, 6573, st.p.č. 904/2 a st.p.č. 930 v souladu s geometrickým plánem č. 1940-74/2011, č. 2250-97/2014, č. 2251-99/2014, vše v k.ú. Polička, mezi městem Polička, jako povinným a společností COMA s.r.o.   Polička, jako oprávněným z věcného břemene. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 5.000 Kč + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.

f) RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 5911/1, 5913/4, 6467 a 1475/1 v souladu s geometrickým plánem č. 2250-97/2014 vše v k.ú. Polička mezi městem Polička, jako povinným a společností COMA s.r.o. Polička, jako oprávněným z věcného břemene. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 5.000 Kč + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.

g) RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 5454/1, 5454/176, 5454/182, 5454/183, 5454/184, 5454/189, 5454/192, 5493/63, 5493/64, 5537/49, 5537/59, 6141/18, 6582/1, 6582/9, 6582/10, 6582/12, 6582/17 a 6582/19 v souladu s geometrickým plánem č. 2252-101/2014, vše v k.ú. Polička, mezi městem Polička, jako povinným a společností COMA s.r.o. Polička, jako oprávněným. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 5.000 Kč + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.

h) RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 1210/19, 1210/26, 1210/53, 1210/65, 1210/69, 1210/70, 1210/71, 5913/1, 5913/2, 5913/3, 5913/6, 5913/17, 5913/18, 5913/19, 5913/23, 5923 a 6088/20 v souladu s geometrickým plánem č. 2250-97/2014, č. 2421-85/2016 a č. 2423-87/2016, vše v k.ú. Polička, mezi městem Polička, jako povinným a společností COMA s.r.o. Polička, jako oprávněným z věcného břemene. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 5.000 Kč + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-      2002591/454 s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření dohody o ochranném pásmu č. IE-12-2002591/OP/454 s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV-Podmokly, jako stranou povinnou, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2002591/458 s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření dohody o ochranném pásmu č. IE-12-2002591/OP/458´s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV-Podmokly, jako stranou povinnou, dle důvodové zprávy.

 

RM neschvaluje záměr prodeje nebytového prostoru č. 9/7 včetně spoluvlastnického podílu 636/10000 na společných částech domu a na pozemku, nacházejícího se v přízemí domu č.p. 9 na ul. Masarykova v Poličce společnosti BARTOSH s.r.o. Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření „dodatku č. 1“ smlouvy o dílo č. 162100024/TES01L“ se společností VAE a.s. Ostrava-Mariánské Hory, dle důvodové zprávy.

1/ RM schvaluje záměr převodu bytových jednotek č. 1-17 v domě č.p. 807 na ul. M. Bureše v Poličce stojícím na pozemku p.č.st. 2279, v obci a k.ú. Polička, část obce Horní předměstí, včetně podílů na společných částech domu a na pozemku:

a)   byt č. 807/1 v domě č.p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 650/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

b)   byt č. 807/2 v domě č.p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 650/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

c)   byt č. 807/3 v domě č.p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 510/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

d)   byt č. 807/4 v domě č.p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 318/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

e)   byt č. 807/5 v domě č.p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 640/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

f)   byt č. 807/6 v domě č.p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 512/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

g)   byt č. 807/7 v domě č.p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 307/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

h)   byt č. 807/8 v domě č.p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 640/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

i)    byt č. 807/9 v domě č.p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 524/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

j)    byt č. 807/10 v domě č.p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 310/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

k)   byt č. 807/11 v domě č.p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 641/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

l)    byt č. 807/12 v domě č.p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 510/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

m)  byt č. 807/13 v domě č.p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 310/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

n)   bytu č. 807/14 v domě č.p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 638/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

o)   byt č. 807/15 v domě č.p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 534/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

p)   byt č. 807/16 v domě č.p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 310/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

q)   byt č. 807/17 v domě č.p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 640/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

 

2/ RM schvaluje záměr převodu bytových jednotek č. 1-17 v domě č.p. 808 na ul. M. Bureše v Poličce stojícím na pozemku p.č.st. 2280, v obci a k.ú. Polička, část obce Horní předměstí, včetně podílů na společných částech domu a na pozemku těmto kupujícím:

a)   byt č. 808/1 v domě č.p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 644/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

b)   byt č. 808/2 v domě č.p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 641/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

c)   byt č. 808/3 v domě č.p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 513/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

d)   byt č. 808/4 v domě č.p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 311/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

e)   byt č. 808/5 v domě č.p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 641/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

f)   byt č. 808/6 v domě č.p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 513/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

g)   byt č. 808/7 v domě č.p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 310/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

h)   byt č. 808/8 v domě č.p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 654/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

i)    byt č. 808/9 v domě č.p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 525/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

j)    byt č. 808/10 v domě č.p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 311/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

k)   byt č. 808/11 v domě č.p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 644/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

l)    byt č. 808/12 v domě č.p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 513/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

m)  byt č. 808/13 v domě č.p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 311/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

n)   byt č. 808/14 v domě č.p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 641/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

o)   byt č. 808/15 v domě č.p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 514/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

p)   byt č. 808/16 v domě č.p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 311/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

q)   byt č. 808/17 v domě č.p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 644/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

 

3/ RM schvaluje záměr převodu bytových jednotek č. 1-17 (vyjma bytů č.7 a č.8) v domě č.p. 809 na ul. M. Bureše v Poličce stojícím na pozemku p.č.st. 2281, v obci a k.ú. Polička, část obce Horní předměstí, včetně podílů na společných částech domu a na pozemku těmto kupujícím:

 

a)   byt č. 809/1 v domě č.p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 655/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí manželům

b)   byt č. 809/2 v domě č.p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 653/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

c)   byt č. 809/3 v domě č.p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 514/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

d)   byt č. 809/4 v domě č.p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 310/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

e)   byt č. 809/5 v domě č.p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 640/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

f)   byt č. 809/6 v domě č.p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 514/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

g)   byt č. 809/9 v domě č.p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 513/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

h)   byt č. 809/10 v domě č.p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 308/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

i)    byt č. 809/11 v domě č.p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 639/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

j)    byt č. 809/12 v domě č.p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 511/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

k)   byt č. 809/13 v domě č.p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 309/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

l)    byt č. 809/14 v domě č.p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 647/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

m)  byt č. 809/15 v domě č.p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 510/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

n)   byt č. 809/16 v domě č.p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 307/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

o)   byt č. 809/17 v domě č.p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 661/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí

 

4/ RM schvaluje znění dopisu a jeho odeslání budoucím kupujícím bytových jednotek v domě č.p. 807, 808 a 809 na ul. M. Bureše v Poličce, část obce Horní předměstí, dle důvodové zprávy. 

 

RM projednala a doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Polička dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje harmonogram uzavření mateřských škol zřizovaných městem Polička v červenci a srpnu 2017 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Polička pro školní rok 2017/2018 ve dnech 15. - 16. 5. 2017 vždy od 8 do 16 hodin dle důvodové zprávy.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit závazek města podílet se v případě schválení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na financování investičního záměru Masarykovy základní školy Polička  „Modernizace infrastruktury učeben, bezbariérovost, konektivita - Masarykova ZŠ Polička“ ve výši cca 10 % a předfinancování podílu hrazeného z dotace ve výši cca 90 %  v letech 2018 - 2019 až do výše 10 mil. Kč.

 

a/ RM projednala a doporučuje ZM schválit investiční záměr Střediska volného času Mozaika Polička „Půdní vestavba - výstavba specializovaných učeben“ a podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu - výzva č. 56 dle důvodové zprávy.

b/ RM projednala a doporučuje ZM schválit závazek města v případě schválení dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu podílet se na financování investičního záměru Střediska volného času Mozaika Polička  „Půdní vestavba - výstavba specializovaných učeben“ ve výši cca 10 % a předfinancování podílu hrazeného z dotace ve výši cca 90 % v r. 2018 až do výše 7 mil. Kč.

 

a/ RM doporučuje ZM určit členy Osadního výboru v Lezníku ve složení: Vladislav Křivka ml., Mgr. Anna Hebronová, Bc. Josef Kopecký, Dis., Pavel Kučera, Stanislava Kuttelwascherová, Veronika Pešková, Luboš Vacek,

b/ RM doporučuje ZM zvolit předsedou Osadního výboru v Lezníku pana Vladislava Křivku ml.

 

RM schvaluje umístění sídla „Okrašlovacího spolku v Lezníku“ v domě č.p. 68 ve vlastnictví města Poličky, stojícím na parcele p.č.st. 108, katastrální území Lezník, obec Polička, část obce Lezník. 

 

RM schvaluje uzavření „dodatku č. 001“ smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 16_SOBS01_4121208854 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV - Podmokly, dle důvodové zprávy.   

 

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

                                  

Vložil Němcová Magdalena (2/8/2017), přečteno 1125x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. února 2017