Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. února 2017

RM schvaluje aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb pro město Poličku na období 2017 – 2020 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 322, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička s panem Chudým Ivanem, bytem Sídliště Hegerova 1013, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 3. 2017. Výše měsíčního nájemného bude činit 1.228 Kč.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 108, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávající nájemnicí, paní Klimešovou Miladou, bytem Družstevní 970, 572 01 Polička, a to na dva roky, s účinností od 1. 3. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 109, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávající nájemnicí, paní Fajmonovou Miladou, bytem Družstevní 970, 572 01 Polička, a to na dva roky, s účinností od 1. 3. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 221, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávající nájemnicí, paní Mohelníkovou Evou, bytem Družstevní 970, 572 01 Polička, a to na dva roky, s účinností od 1. 3. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.197 Kč.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 309, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávající nájemnicí, paní Hnátovou Evou, bytem Družstevní 970, 572 01 Polička, a to na dva roky, s účinností od 1. 3. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

e/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 402, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávající nájemnicí, paní Mastnou Vlastou, bytem Družstevní 970, 572 01 Polička, a to na dva roky, s účinností od 1. 3. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

f/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 223, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícími nájemníky panem Křupkou Mojmírem a panem Böhmem Václavem, bytem Družstevní 970, 572 01 Polička, a to na tři měsíce, s účinností od 1. 3. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.799 Kč.

 

RM schvaluje architektonické řešení rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností  APOLO CZ s.r.o., se sídlem Tyršova 155, 572 01 Polička, IČO 27492851, na zhotovení projektové dokumentace „Rekonstrukce a zatraktivnění krytého plaveckého bazénu v Poličce - V. etapa“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Pasecká 378, 539 44 Proseč, IČO 28829913, na akce „Chodník na ul. Družstevní v Poličce, Oprava chodníků na ul. Bezručova v Poličce, Oprava části chodníků na ul. Dvořákova v Poličce, Oprava části chodníků na ul. Heydukova v Poličce - I. etapa, Zřízení 2 ks příčných prahů na komunikaci v I. etapě lok. Mánesova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností  SPH stavby s.r.o., se sídlem Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO 26230470, na akci „Cyklostezka Polička - Bořiny - chránička CETIN“, dle důvodové zprávy

 

a/ RM schvaluje zhotovitele akce „Chodník na ul. Hegerova v Poličce“, společnost Swietelsky stavební s.r.o., se sídlem K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČO 48035599, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Swietelsky stavební s.r.o., se sídlem K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČO 48035599, na akci „Chodník na ul. Hegerova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 25953818, na akci „Stavební úpravy části kanalizace na nábřeží Svobody v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje užití městského znaku pro Laxus z. ú., se sídlem Sadová 2107, 288 02  Nymburk, IČO 62695487, ve všech výročních zprávách od roku 2016.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2/2015 na akci „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ s dodavatelem Mgr. BcA. Petrem Gláserem, se sídlem Drahoraz 37, 507 32 Kopidlno, IČO 72659041, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje bezúplatný převod projektové dokumentace na akci „Prodloužení vodovodního řadu v ulici Wolkerova, Polička“ v pořizovací hodnotě 10.769 Kč na Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko, se sídlem Palackého nám. 160, 572 01 Polička, IČO 60125748, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, velikosti 0+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, panem Jiřím Matyášem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou šest měsíců - do 31.8.2017. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,49 Kč/m2 podlahové plochy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, panem Stanislavem Pechrem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou šest měsíců - do 31.8.2017. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 4, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, slečnou Helenou Čapkovou, bytem tamtéž, opět na dobu určitou tři měsíce - do 31.5.2017. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy.

 

RM schvaluje navýšení cen jízdného městské autobusové dopravy v Poličce dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje zprávy o činnosti za rok 2016 příspěvkových organizací Tylův dům, Městské muzeum a galerie Polička, Hrad Svojanov, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-2006606/VB/01, Polička - knn - TS SY_0995 a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Polička jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO 24729035, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. SPP/1, jejímž předmětem je právo umístit stavbu „Polička - knn - TS SY 0995“ na dotčeném pozemku, a to mezi městem Polička jako vlastníkem a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO 24729035, jako stavebníkem, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Polička jako povinným, společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO 27935311, jako oprávněným a manžely Markétou a Václavem Flídrovými, bytem Družstevní 1159, 572 01 Polička, jako investorem, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2002591/495 v rámci stavby „Hlinsko - Polička, venkovní vedení 110 kV“, mezi městem Polička jako stranou povinnou a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO 24729035, jako stranou oprávněnou z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření dohody o ochranném pásmu č. IE-12-2002591/OP/495 v rámci stavby „Hlinsko - Polička, venkovní vedení 110 kV“ mezi městem Polička, jako stranou oprávněnou a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO 24729035, jako stranou povinnou, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi Ing. Bohuslavem a Evou Slanými, bytem Baldecká 1046, 572 01 Polička, jako investory stavby „Plotová stěna“ a městem Polička, jako vlastníkem pozemků p.č. 6362/4, 6128/16 a 5454/135 v k.ú. Polička, za podmínky koordinace stavby s projektem plánované cyklostezky.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání – místnosti nacházející se ve II. NP domu č.p. 68, Polička - Lezník, mezi městem Polička jako pronajímatelem a Autoškolou Jaroslav Patočka, se sídlem Lezník 88, 572 01 Polička, IČO 13177435, jako nájemcem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s účinností od 1. 3. 2017, nájemné bude činit 1.000 Kč/rok.

b/ RM schvaluje umístění sídla firmy „Autoškola Jaroslav Patočka“ v domě č. p. 68, obec Polička, část obce Lezník. 

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby „Kabelové rozvody COMA s.r.o. v Poličce, XXVIII. etapa“ mezi městem Polička jako stranou obtíženou a společností COMA s.r.o., se sídlem Masarykova 8, 572 01 Polička, IČO 47471557, jako stranou oprávněnou, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě č. 38/2001/O o nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu, se společností LIKO SVITAVY a.s., se sídlem Tolstého 13, č. p. 2114, 568 02 Svitavy, IČO 25260715, dne 21. 2. 2002, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje investiční záměr a podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Rekonstrukce domu č.p. 68, Polička - Lezník, pro účely sociálního bydlení“ v rámci plánované výzvy č. 73 (sociální bydlení) Integrovaného regionálního operačního programu, dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

 

 

Vložil Němcová Magdalena (2/28/2017), přečteno 1084x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. února 2017