Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. března 2017

RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 17_SOBS01_4121265649 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, dle důvodové zprávy

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s Ing. Petrem Klusoněm, Střítež, Polička, na akci „Projektová dokumentace: Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“, dle důvodové zprávy

RM schvaluje uzavření dohody o stanovení rozsahu a ceny činností pro rok 2017 včetně Ceníku služeb a výkonů pro rok 2017 se společností T.E.S. s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucích smluv o připojení elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV č. 4121011170 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, dle důvodové zprávy

RM schvaluje uzavření smlouvy č. OSV/17/20253 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 319, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 4. 2017. Výše měsíčního nájemného bude činit 1.198 Kč.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 101, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, a to na dva roky, s účinností od 1. 4. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.246 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 406, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, a to na dva roky, s účinností od 1. 4. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 1. 2016 s panem Liborem Sedlákem, Svitavy - odborně způsobilou osobou na úseku požární ochrany, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníka komise na akci „Oprava chodníku a nové parkoviště na ul. Střítežská v Poličce“ dle důvodové zprávy

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníka komise na akci „Rekonstrukce ul. Alšova v Poličce“ dle důvodové zprávy

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Městské hradby v Poličce, úseky SO 16-18 obnova hradebních ochozů a střech věží, SO 22 - obnova zdiva za domy č.p. 40-42.“  firmě GEOGARD s.r.o., Chrudim, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Městské hradby v Poličce, úseky SO 16-18 obnova hradebních ochozů a střech věží, SO 22 - obnova zdiva za domy č.p. 40 - 42.“ s firmou GEOGARD s.r.o., Chrudim, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 082017 na akci „Městské hradby v Poličce, úseky SO 16 - SO18, obnova hradebních ochozů a střech věží, úsek SO 22, obnova zdiva za domy čp. 40-42“ s firmou GEOGARD s.r.o., Chrudim, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2/2015 na akci „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ s dodavatelem Mgr. BcA. Petrem Gláserem, Kopidlno, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje účetní závěrku za rok 2016

                   Městské knihovně Polička,

                   Městskému muzeu a galerii Polička,

                   Hradu Svojanov,

                   Tylovu domu.

b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření, včetně vyúčtování závazných ukazatelů 2016

                    Městské knihovně Polička,

                    Městskému muzeu a galerii Polička,

                    Hradu Svojanov,

                    Tylovu domu.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 3. 2015 na akci „Dílčí oprava obvodového pláště Tylova domu“ s firmou SONET BUILDING s. r.o., Hlinsko v Čechách, na realizaci závěrečné etapy v roce 2017, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku na kartě stanice HZS Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku v cyklomapě města Poličky agentury Kompakt spol. s r.o., Poděbrady, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro akci "Polička - Střítež - výměna vodovodního řadu“ uzavřené dne 22. 12. 2016 s Vodárenskou společností Chrudim, a.s., Chrudim, dle důvodové zprávy.

a/ RM bere na vědomí rezignaci MUDr. Jiřího Tomana, na funkci předsedy kulturní komise ke dni 31. 3. 2017

b/ RM jmenuje pana Lukáše Zrůsta, do funkce předsedy kulturní komise ke dni 1. 4. 2017.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností  EKOTERM CZ s.r.o., Letovice, na akci „II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy

RM schvaluje zprávu o činnosti příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička za rok 2016 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská knihovna Polička za rok 2016, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje účetní závěrku za rok 2016

               Domu s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička.

b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledku hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2016

               Domu s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička.

a/ RM schvaluje účetní závěrku za rok 2016

               Mateřské školy Rozmarýnek Polička,

               Mateřské školy Polička, Hegerova 427,

               Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181,

               Mateřské školy Čtyřlístek Polička,

               Mateřské školy Luční Polička,

               Masarykovy základní školy Polička,

               Základní školy Na Lukách Polička,

               Školní jídelny Polička, Rumunská 646,

               Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička,

               Střediska volného času Mozaika Polička.

b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2016

               Mateřské školy Rozmarýnek Polička,

               Mateřské školy Polička, Hegerova 427,

               Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181,

               Mateřské školy Čtyřlístek Polička,

               Mateřské školy Luční Polička,

               Masarykovy základní školy Polička,

               Základní školy Na Lukách Polička,

              Školní jídelny Polička, Rumunská 646,

              Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička,

              Střediska volného času Mozaika Polička.

RM bere na vědomí zprávu Pardubického inspektorátu České školní inspekce, Pardubice, o výsledku šetření stížnosti v Masarykově základní škole Polička, doručenou dne 21. 2. 2017 a vyjádření Mgr. Lenky Novotné, ředitelky školy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou H & B delta, s.r.o., Vsetín, na zakázku „Oprava střechy empírové budovy s průjezdem (příhrádku) v areálu hradu Svojanov“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou E-STAF s.r.o., Praha, provoz Polička, na zhotovení ochranné zídky v areálu bývalého koupaliště v Poličce - Stříteži, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo s panem Štefanem Vlčkem, Polička, na zhotovení půdní vestavby - 2. etapa, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem jsou stavební objekty a provozní soubory železničního přejezdu v km 18,909 trati Svitavy - Žďárec u Skutče včetně pozemku p.č. 6267/9 o výměře 62 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr koupě nemovitosti - stavební parcely p.č.st. 997 o výměře 222 m2, jejíž součástí je dům č.p. 374 na ulici Hegerova, část obce Horní Předměstí, obec a k.ú. Polička, za kupní cenu ve výši 1.200.000 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující město Polička.  

RM bere na vědomí obsah dopisu určeného zájemcům o koupi / prodej bytu v připravované výstavbě bytových domů v lokalitě Bezručova - Polička.

RM schvaluje záměr směny pozemku p.č. 1161/3 o výměře 2579 m2, v k.ú. Polička pro rozšíření průmyslové zóny v Poličce za pozemky p.č. 660/2 o výměře 449 m2, p.č. 915/2 o výměře 1350 m2 a p.č. 6043/4 o výměře 887 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 4. 2008, jehož předmětem je souhlas vlastníka s provedením stavebních úprav objektu hájenky č.p. 74 na st.p.č. 101 v k.ú. Pustá Rybná, dle důvodové zprávy.                                                                    

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 1005/6 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Pomezí. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička,  opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 30. 9. 2017.  Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,49 Kč/m2 podlahové plochy.

b/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v VIII. NP domu č.p. 932, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, opět na dobu určitou, a to na  jeden rok - do 31. 3. 2018. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 218, ul. Střítežská, 572 01 Polička,  opět na dobu určitou, a to na dva roky - do 31. 3. 2019.  Základní nájemné je stanoveno ve výši 44,07 Kč/m2 podlahové plochy.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím,  v I. NP domu č.p. 84, ul. Kostelní, 572 01 Polička, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 30. 6. 2017. Základní nájemné je stanoveno ve výši 44,07 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby č. S/OM/1808/17/AL, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemku označeného dle geometrického plánu č. 531-639/2016 jako st.p.č. 1527/2 o výměře 3 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky. Kupní cena činí 70 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy  o  bezúplatném  převodu nemovitosti, a to podílu ve výši id. 7/294 na pozemku p.č. 2912/22 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemku na stavbu rodinného domu v lokalitě Bezručova II. v Poličce, označeného dle geometrického plánu č. 2500-35/2017 jako pozemková parcela č. 6632/6 o výměře 982 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

Vložil Findejsová Romana (3/22/2017), přečteno 1216x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. března 2017