Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. května 2017

RM schvaluje užití městského znaku na novém logotypu společnosti Masokombinát Polička a.s (od 1. 7. 2017 MASO UZENINY POLIČKA a.s.), dle důvodové zprávy.                                                   

 

RM bere na vědomí zprávu o činnosti turistického informačního centra Polička za rok 2016.

 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na přípravu a konání 26. ročníku multižánrového festivalu „Polička*555“ č. KH/2017/21659 s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy/smlouvy o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy č.: Z_S14_12_8120055321 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV - Podmokly, v souvislosti s akcí „Prodloužení cyklostezky k přehradám v Poličce - I. etapa“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Úprava veřejného osvětlení na ul. Alšova v Poličce“ se společností VČE-montáže, a.s., Pardubice, dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníka komise na akci „Parkoviště u bytového domu čp. 570 - 571, ul. E. Beneše v Poličce“; „Rozšíření parkoviště před bytovým domem čp. 810 - 811, ul. M. Bureše v Poličce“; „Rozšíření parkoviště před bytovým domem čp. 872 - 873, ul. B. Němcové v Poličce“, dle důvodové zprávy

 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníky komise na akci „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce - 5. etapa“, dle důvodové zprávy

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok)“ uzavřené dne 28. 8. 2009 s firmou ŠINDLAR s.r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy č. KH/2017/21667 o poskytnutí dotace Pardubickým krajem, na přípravu a konání 9. ročníku přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů 2017 pořádanou Základní uměleckou školou Bohuslava Martinů Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 308, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v III. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 6. 2017. Výše nájemného bude činit 1.043 Kč/měsíc.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 205, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

 

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 211, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

 

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 222, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.228 Kč.

 

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 305, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávající nájemnicí,  a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

 

e/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 307, o velikosti 1+kk
s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01  Polička,
se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.246 Kč.

 

f/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 502, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícími nájemníky, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 2.383 Kč.

 

g/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 223, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícími nájemníky, a to na tři měsíce, s účinností od 1. 6. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.799 Kč.

 

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2017.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akci „Rekonstrukce ul. Alšova v Poličce“, dle důvodové zprávy

 

RM bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS“, který na území obce s rozšířenou působností Polička zpracovává MAS POLIČSKO z.s., Bystré, dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí Minimální preventivní program Masarykovy základní školy Polička vč. přílohy dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje užití znaku a loga města Poličky na webových stránkách obce Borová, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje záměr výkupu pozemků pod stavebními objekty SO 03 Komunikace a zpevněné plochy na základě Kolaudačního souhlasu č.j. MP/20127/2016/SÚ/K ze dne 29.8.2016, a to p.č. 5537/76 o výměře 12 m2, p.č. 5537/75 o výměře 138 m2, p.č. 5545/13 o výměře 971 m2 a p.č. 6132/20 o výměře 14 m2, vše v k.ú. Polička, od společnosti ŠVANDA PRIMA, s.r.o Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2, náklady spojené s převodem uhradí kupující.

 

b/ RM schvaluje záměr bezúplatného převodu stavebních objektů - SO 03 Komunikace a zpevněné plochy v hodnotě 2.118.970 Kč vč. DPH a SO 09 Přípojka veřejného osvětlení v hodnotě 105.508 Kč vč. DPH na základě Kolaudačního souhlasu č.j. MP/20127/2016/SÚ/K ze dne 29.8.2016, umístěných na pozemcích p.č. 5545/13, p.č. 5537/75, p.č. 5537/76 a p.č. 6132/20 v k.ú. Polička, z vlastnictví společnosti ŠVANDA PRIMA, s.r.o., Polička, do vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Polička, jako stavebníkem a společností Agronea a.s. Polička, se sídlem Hegerova 170, 572 01  Polička, IČO 64789471, jako vlastníkem pozemků p.č. 6440 a p.č. 6441 v k.ú. Polička, v rámci stavby „Úprava veřejného osvětlení na komunikaci Alšova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje darovací smlouvu s Poličskými strojírnami a.s., Polička, na finanční dar za účelem vybavení hasičské jednotky, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Optimalizace soustavy CZT v Poličce - sídliště Hegerova č.p. 969, 974-976, 1010-1013“ firmě VAE a.s., Ostrava, dle důvodové zprávy.

 

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Optimalizace soustavy CZT v Poličce - sídliště Hegerova č.p. 969, 974-976, 1010-1013“ s firmou VAE a.s., Ostrava, dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Němcová Magdalena (5/17/2017), přečteno 1066x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. května 2017