Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. května 2017

RM schvaluje pojistnou smlouvu - sdružené pojištění vozidla, s Českou pojišťovnou a.s., Praha 1, s platností ode dne 20. 6. 2017, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření II. dodatku smlouvy o dílo na akci „Zpracování Územní studie Polička - lokalita Hegerova“ se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Brno, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje zhotovitele akce „PD rekonstrukce domu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce pro účely sociálního bydlení“, společnost WHY ME Group s.r.o., Praha 10, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností  WHY ME Group s.r.o., Praha 10, na akci „PD rekonstrukce domu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce pro účely sociální bydlení“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje variantu č. 1 řešení rekonstrukce domu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce pro účely sociálního bydlení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníka komise na akci „Chodník na ul. Střítežská v Poličce; Oprava části chodníků na ul. Heydukova v Poličce - II. etapa; Oprava části chodníků na ul. Hegerova v Poličce; Oprava části chodníků na ul. V. Hálka v Poličce; Oprava části chodníků na ul. Tyršova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku pro logo VW Clubu Polička.

a/ RM schvaluje zhotovitele akce „Parkoviště před čp. 570 - 571, ul. E. Beneše v Poličce; Rozšíření parkoviště před čp. 810 – 811, ul. M. Bureše v Poličce; Rozšíření parkoviště před čp. 872 – 873, ul. B. Němcové v Poličce“, společnost Ulehla Ivan s.r.o., Svitavy, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Ulehla Ivan s.r.o., Svitavy, na akci „Parkoviště před čp. 570 – 571, ul. E. Beneše v Poličce; Rozšíření parkoviště před čp. 810 - 811, ul. M. Bureše v Poličce, Rozšíření parkoviště před čp. 872 - 873, ul. B. Němcové v Poličce“, dle důvodové zprávy

RM schvaluje dodatek č. 1 Směrnice rady města o zpracování rozpočtu, rozpočtových opatření, rozborech plnění rozpočtu, střednědobém výhledu rozpočtu a závěrečném účtu města Poličky s účinností od 1. 6. 2017.

RM schvaluje:

a/ smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/17/22027 na projekt „Oprava povrchu cesty v areálu předhradí hradu Svojanov“ s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

b/ smlouvu o poskytnutí dotace č. OKSCR/17/22708 na „Pořízení ochranných obalů pro staré tisky z fondu muzea“ s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

c/ smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/17/22709 na „Restaurování autografů skladatele Bohuslava Martinů“ s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

d/ smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/17/22780 na realizaci akce „Festival pro rodiny s dětmi - Skřítkování“ s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

e/ smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/17/22781 na realizaci akce „Polička Jazz 2017 - 21. ročník“ s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

f/ smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/17/22782 na realizaci akce „Dny slovenské kultury v Poličce - 5. ročník“ s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

g/ smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/17/22783 na realizaci akce „Divadelní přehlídka - Zákrejsova Polička - 7. ročník“ s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

h/ smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/17/22784 na realizaci akce „Martinů fest 2017 - 20. ročník“ s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

i/ Smlouvu o poskytnutí dotace OKSCR/17/22785 na realizaci akce „Divadelní pouť na Svojanově 2017“ s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s BcA. Danielem Bartošem, Svitavy, na zakázku „Restaurování sochy sv. Jana Evangelisty na hřbitově sv. Michaela v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Lukášem Novotným, Letovice, na zakázku „Hrad Svojanov - dokončení sanace hradeb - oprava koruny zdiva v severozápadní části hradeb“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy č. OKSCR/17/22632 o poskytnutí dotace na projekt „Táhneme za jeden provaz“ s Pardubickým krajem, Pardubice, realizovaný Střediskem volného času Mozaika Polička, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí přehled a výsledky provedených kontrol ve školách a školských zařízeních zřízených městem Polička za období květen 2016 - květen 2017 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Polička za období a ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k Servisní smlouvě prohlídky a dohledové služby ze dne 1. 4. 2014, tepelných čerpadel GAHP v objektu DPS „PENZION“ Polička, se společností ROBUR, s.r.o., Popůvky, jehož předmětem je prodloužení uvedené smlouvy na dobu určitou - do 31. 3. 2019, dle důvodové zprávy.                                                                         

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 4, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, a to na dobu určitou jeden měsíc - do 30. 6. 2017. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2866/5 o výměře 42 m2 a pozemku p.č. 2898/112 o výměře 59 m2 v k.ú. Polička takto: část p.č. 2866/5 o výměře cca 18 m2; část p.č. 2866/5 o výměře cca 18 m2; část p.č. 2866/5 o výměře cca 6 m2 a část p.č. 2898/112 o výměře cca 6 m2; část p.č. 2898/112 o výměře cca 37 m2; část p.č. 2898/112 o výměře cca 16 m2. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 444/1 o výměře 30 m2 a části pozemku p.č. 444/4  o výměře 150 m2 oddělených dle geometrického plánu č. 156-6/2017 v k.ú. Střítež u Poličky. Kupní cena činí 40 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

a/ RM schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 5545/37 o výměře cca 10 m2 a části pozemku p.č. 5545/55 o výměře cca 15 m2 za část pozemku p.č. 5545/51 o výměře cca 12 m2 a část pozemku p.č. 6360/1 o výměře cca 36 m2 ve vlastnictví města Poličky, vše v k.ú. Polička. Rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude doplacen v kurzu 200 Kč/m2. Veškeré náklady spojené se směnou pozemků uhradí žadatel o směnu.

b/ RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 6360/1 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

c/ RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5545/59 o výměře 1 m2, části pozemku p.č. 6360/2 o výměře cca 30 m2, části pozemku p.č. 6379/1 o výměře cca 15 m2 a části pozemku p.č. 6361 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

d/ RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 6361 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2015866/01, v rámci akce „Polička U Liboháje - knn - Vykydal“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.                                                                                                                                                                      

RM schvaluje záměr výkupu pozemku p.č. 4410/1 o výměře 1234 m2 v k.ú. Polička a dále pozemku p.č. 4401/2 o výměře 939 m2 v k.ú. Polička Kupní cena činí 15 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM schvaluje záměr výkupu pozemků p.č. 690/1 o výměře 15213 m2, p.č. 690/4 o výměře 4220 m2, p.č. 691 o výměře 273 m2, p.č. 693/2 o výměře 68 m2, p.č. 694/2 o výměře 9949 m2, p.č. 694/4 o výměře 273 m2 a p.č. 779/14 o výměře 629 m2, vše v k.ú. Nedvězí u Poličky. Kupní cena činí 10 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM schvaluje záměr výkupu pozemků p.č. 1550/9 o výměře 16 m2, p.č. 1623/2 o výměře 2070 m2, p.č. 1623/4 o výměře 20 m2, p.č. 1623/5 o výměře 383 m2, p.č. 1623/6 o výměře 859 m2, p.č. 4485/1 o výměře 5263 m2, p.č. 4485/2 o výměře 7 m2, p.č. 4486 o výměře 473 m2, p.č. 4498/2 o výměře 9 m2, p.č. 4500/1 o výměře 74 m2, p.č. 4508 o výměře 13 m2, p.č. 5076/2 o výměře 328 m2, p.č. 5986/30 o výměře 48 m2, p.č. 6219/144 o výměře 5 m2 a p.č. 6219/164 o výměře 41 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí 15 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

a/ RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Oprava povrchu cesty v areálu předhradí hradu Svojanov“ firmu EKOTERM CZ s. r.o., Letovice, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou  EKOTERM CZ s. r.o., Letovice, na zakázku „Oprava povrchu cesty v areálu předhradí hradu Svojanov“ za podmínky, že bude schváleno navržené rozpočtové opatření.

a/ RM schvaluje uzavření dohody o provedení  záchranného archeologického výzkumu č.j.: RML/478/17/Ne-361“ s Regionálním muzeem v Litomyšli, Litomyšl, na akci „Svojanov, oprava povrchu cesty v areálu předhradí hradu Svojanov“ za podmínky, že bude schváleno navržené rozpočtové opatření.

b/ RM schvaluje uzavření dohody o provedení  záchranného archeologického výzkumu č.j.: RML/479/17/Ne-361“ s Regionálním muzeem v Litomyšli, Litomyšl, na akci „Hrad Svojanov, dokončení sanace hradeb, - úsek pod odpočinkovou zónou“ za podmínky, že bude schváleno navržené rozpočtové opatření.

a/ RM schvaluje darovací smlouvu na finanční dar panu Milanu Hermonovi, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje darovací smlouvu na finanční dar panu Antonínu Mrštnému, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje darovací smlouvu na finanční dar panu Janu Cejpovi, dle důvodové zprávy.

d/ RM schvaluje darovací smlouvu na finanční dar panu Liboru Hlavsovi, dle důvodové zprávy.

e/ RM schvaluje darovací smlouvu na finanční dar panu Luďku Oplištilovi, dle důvodové zprávy.

f/ RM schvaluje darovací smlouvu na finanční dar panu Bc. Lukáši Schauerovi, dle důvodové zprávy.

g/ RM schvaluje darovací smlouvu na finanční dar panu Tomáši Theimerovi, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje řešení zpevněné plochy u vstupu v areálu koupaliště v Poličce dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje zhotovitele akce „Zpevněná plocha u vstupu v areálu koupaliště v Poličce“, společnost PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akci „Zpevněná plocha u vstupu v areálu koupaliště v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu MV - GŘ HZS ČR v roce 2017 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Findejsová Romana (5/31/2017), přečteno 1276x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. května 2017