Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. června 2017

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo ze dne 4. 3. 2015 s firmou SONET BUILDING s. r.o., Hlinsko v Čechách, na akci „Dílčí oprava obvodového pláště Tylova domu“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou  GEOGARD, s. r.o. Chrudim 3, na akci „Hrad Svojanov - dokončení sanace hradeb - východní část s pilíři - úsek v havarijním stavu - pod odpočinkovou zónou“ dle důvodové zprávy za podmínky, že bude schváleno navržené rozpočtové opatření.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SPH stavby s.r.o., na akci „Cyklostezka Polička – Modřec“, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje dodavatele kopírovacího stroje firmu ASC HB, a.s., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu kancelářské techniky s firmou ASC HB, a.s., Hradec Králové, dle důvodové zprávy

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 103, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 7. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 110, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 7. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 978 Kč.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 310, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 7. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 311, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 7. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

e/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 317, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 7. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.799 Kč.

f/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 506, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávajícími nájemci, a to na dva roky, s účinností od 1. 7. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 2.383 Kč.

 

RM schvaluje doplnění odpisového plánu Masarykovy základní školy Polička, Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020 dle důvodové zprávy příspěvkové organizace:

Mateřská škola Rozmarýnek Polička, se sídlem Riegrova 7, 572 01 Polička,

Mateřská škola Polička, se sídlem Hegerova 427, 572 01  Polička,

Mateřská škola Polička, se sídlem Palackého nám. 181, 572 01  Polička,

Mateřská škola Čtyřlístek Polička, se sídlem E. Beneše 627, 572 01  Polička,

Mateřská škola Luční Polička, se sídlem Luční 394, 572 01  Polička,

Masarykova základní škola Polička, se sídlem nábř. Svobody 447, 572 01 Polička,

Základní škola Na Lukách Polička, se sídlem Švermova 401, 572 01  Polička,

Školní jídelna Polička, se sídlem Rumunská 646, 572 01  Polička,

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička, se sídlem Čsl. armády 347, 572 01 Polička,

Středisko volného času Mozaika Polička, se sídlem Nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička,

Městská knihovna Polička, se sídlem Palackého nám. 64, 572 01 Polička,

Městské muzeum a galerie Polička, se sídlem Tylova 114, 572 01 Polička,

Hrad Svojanov, se sídlem Svojanov 1, 569 73 Svojanov,

Tylův dům, se sídlem Vrchlického 15, 572 01  Polička,

DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01  Polička.

 

RM doporučuje ZM schválit dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje užití městského znaku pro cyklistický etapový závod mužů Vysočina 2017.

 

RM schvaluje užití městského znaku při akcích Svazu důchodců ČR, z. s. - Městská organizace Polička.

 

RM schvaluje uzavření školní družiny Masarykovy základní školy Polička, se sídlem nábř. Svobody 447, 572 01 Polička a Základní školy Na Lukách, se sídlem Švermova 401, 572 01  Polička, v době letních prázdnin v roce 2017, dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí skutečnosti týkající se průběhu realizace zakázky „Hrad Svojanov - Dokončení sanace hradeb“ a souhlasí s postupem města v rámci  insolvenčního řízení s firmou TOGET s. r.o., 190 00  Praha 9, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje dodavatele řešení DMS a DDA firmu SOFTWARE602, a.s., Praha 4, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smluv „Aktualizace FormFlow serveru a rozšíření o DMS a DDA, Schvalování objednávek, schvalování faktur“ s firmou SOFTWARE602, a.s., Praha 4, dle důvodové zprávy.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4/2017 dle důvodové zprávy.

 

a/ RM projednala a doporučuje ZM odsouhlasit celoroční hospodaření a Závěrečný účet města Poličky za rok 2016 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2016 bez výhrad.

b/ RM projednala a doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Polička za rok 2016.

 

RM schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01  Polička, v ustanovení „vymezení majetku, majetkových práv a povinností“ doplnění čl. VI. odst. a) dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr prodeje pozemků v obci a k.ú. Polička, „lokalita pro bydlení Bezručova v Poličce - II. etapa“, za účelem výstavby rodinných domů:

- pozemek p.č. 6632/14 o výměře 700 m2;

- pozemek p.č. 6632/19 o výměře 735 m2;

- pozemek  p.č. 6632/20 o výměře 735 m2.

Kupní cena činí 950 Kč/m2 včetně DPH, náklady spojené s převodem pozemku uhradí kupující (správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí).

 

RM schvaluje uzavření dohody o umístění technického zařízení pro šíření bezdrátového internetu na komín domu č.p. 68 v k.ú. Lezník a obci Polička, který je součástí stavební parcely č. 108, se společností FORTECH, spol. s r.o., 570 01 Litomyšl. Dohoda bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců dle důvodové zprávy. 

 

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 14/1 o výměře cca 340 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky. Kupní cena činí 40 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2006514/14, v rámci akce „Pomezí vývody TS SY 0784 - rekonstrukce knn“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.                                                                                                                                                                      

 

RM schvaluje záměr výkupu pozemků p.č. 3825/3 o výměře 2539 m2, p.č. 3885 o výměře 4863 m2 a p.č. 3888 o výměře 1233 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí 15 Kč/m2, kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku p.č. 534/11 o výměře 6623 m2 v k.ú. Modřec. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 2.3.2017 v rámci stavby „Kabelové rozvody COMA s.r.o. v Poličce, XXVIII. etapa“ mezi městem Polička jako stranou obtíženou a společností COMA s.r.o., Polička, jako stranou oprávněnou, kterým se doplňuje rozsah služebnosti o spoluvlastnický podíl města Poličky id. 2912/22 na pozemku p.č. 2912/22 v k.ú. Polička. Ostatní ustanovení smlouvy se nezmění.

 

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 297/6 o výměře 36 m2 a pozemku p.č. 297/14 o výměře 238 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 40 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti sběru, využívání a odstraňování ostatních odpadů s firmou PRIMA spol. s r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje návrh na vydání nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro katastrální území Starý Svojanov a Stašov dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Němcová Magdalena (6/23/2017), přečteno 1156x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. června 2017