Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. července 2017

RM schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici Rady města Poličky - Oběh účetních dokladů s účinností od 4. 7. 2017, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje zhotovitele akce „PD III. etapa infrastruktury lokality Bezručova v Poličce“, Ing. Aleše Hlavatého, Pardubice, dle důvodové zprávy.  

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Alešem Hlavatým, Pardubice, na akci „PD III. etapa infrastruktury lokality Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě se společností CITELUM, a.s., Praha 4, dle důvodové zprávy

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Swietelsky stavební s.r.o., Pelhřimov, na akci „Oprava chodníku a nové parkoviště na ul. Střítežská v Poličce“, dle důvodové zprávy

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.: 17_SOBS01_4121302041 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, dle důvodové zprávy

 

a/ RM schvaluje zhotovitele akce „Chodník na ul. Střítežská v Poličce; Oprava části chodníků na ul. Heydukova v Poličce - II. etapa; Oprava části chodníků na ul. Hegerova v Poličce; Oprava části chodníků na ul. V. Hálka v Poličce; Oprava části chodníků na ul. Tyršova v Poličce“, Ing. Adama Fojtíka, Slavičín, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Adamem Fojtíkem, Slavičín, na akci „Chodník na ul. Střítežská v Poličce; Oprava části chodníků na ul. Heydukova v Poličce - II. etapa; Oprava části chodníků na ul. Hegerova v Poličce; Oprava části chodníků na ul. V. Hálka v Poličce; Oprava části chodníků na ul. Tyršova v Poličce“, dle důvodové zprávy

 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce č. OKSCR/17/22998 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníka komise na akci „Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch v městském parku v Poličce vč. mobiliáře a osvětlení - etapa 1A a 1B“, dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníka komise na akci „Oprava části komunikace na ul. Starohradská a Heydukova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníka komise na akci „Oprava chodníků na ul. Ladova a Nerudova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Intenzifikace ČOV Polička“, dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Intenzifikace ČOV Polička - technický dozor investora“, dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160“, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 224, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 8. 2017. Výše nájemného bude činit 2.002 Kč/měsíc.

b/ RM města Poličky schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 308, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na 3 měsíce od 1. 8. 2017. Výše nájemného bude činit 1. 043 Kč/měsíc.

 

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města Poličky za rok 2016, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje návrh Pontopolis z. s.,  Polička, na pojmenování dvorku u budovy Riegrova č. p. 52 v Poličce na "Dvorek Václava Havla" dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje doplnění odpisového plánu a změnu čerpání fondu investic a rezervního fondu Mateřské školy Čtyřlístek Polička, Polička, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 84, ul. Kostelní, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 30. 9. 2017. Základní nájemné je stanoveno ve výši 44,07 Kč/m2 podlahové plochy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, velikosti 0+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž,  opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 30.6.2018.  Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o.,  Proseč, na akci „Zpevněná plocha u vstupu v areálu koupaliště v Poličce“, jehož předmětem je navýšení ceny díla o vícepráce v hodnotě 52.000,60 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby č. S/OM/2099/17/AL mezi městem Polička jako stavebníkem a Pardubickým krajem, Pardubice, jako vlastníkem pozemku p.č. 5977/1 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi investorem stavby rodinného domu na p.č. 5454/172 v k.ú. Polička a městem Polička jako vlastníkem stavbou dotčených pozemků p.č. 5454/179 a p.č. 6582/5 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 6473, 2244/2, 1765/16, 2109/1, 6620, 1968/8, 5952/5, 5911/1, 5913/7, 5913/5, 2898/97, 2910, 5932/3, 5944/1, 2930/1, st.1120, 5916/1, 4386/32, 6611/1, 270/2, 275/9, 5991/1, 5454/2, 5454/4, 5454/469, 5061/4, 6358, 5905/7, 5537/49, 5454/42, 5493/38, 6132/19, 5454/45, 5454/47, 5454/44, 6148/3, 392/18, 392/15, 392/24, 392/5, 392/6, 6600, 6085, 1228/27, 6088/29, 485/6, 485/3, 485/2, 6004/1, 1644/1, vše v  k.ú. Polička a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Polička, jako povinným a společností COMA s.r.o., Polička, jako oprávněným z věcného břemene. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 5.000 Kč + DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 2930/1 v k.ú. Polička mezi městem Polička jako povinným, společností GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene a panem Pavlem Šimonem, Polička, jako investorem, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Polička,jako vlastníkem nemovitých věcí - pozemků p.č. 6161/16, 6164/11, 6164/10, 6164/9, 6164/8, 6164/5, 6163/4, 6163/3, 4003/1, 4092/1, 3966/4, 6163/5, 6196/4, 3701/2, 3701/12 vše v k.ú. Polička a Pardubickým krajem, Pardubice, jako stavebníkem, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s Ing. Petrem Klusoněm, Polička, na akci „Projektová dokumentace Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“, dle důvodové zprávy

 

a/ RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností  SPH stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, na akci „Cyklostezka Polička – Bořiny“, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností  SPH stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, na akci „Cyklostezka Polička - Bořiny - práce nad rámec SoD“, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Findejsová Romana (7/4/2017), přečteno 1199x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. července 2017