Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 31. července 2017

a/ RM schvaluje dodavatele veřejné zakázky „Intenzifikace ČOV Polička“ Společnost pro ČOV Polička, se sídlem Pardubice - Rosice, tvořená společníky KVIS Pardubice a.s., se sídlem Pardubice - Rosice,  a STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o., se sídlem Milenov a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Intenzifikace ČOV Polička“ s dodavatelem Společnost pro ČOV Polička, se sídlem Pardubice - Rosice, tvořená společníky KVIS Pardubice a.s., se sídlem Pardubice – Rosice, a STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o., se sídlem Milenov.

 

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

 

a/ RM ruší své usnesení č. 258/b ze dne 3. 7. 2017.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akce „Oprava části chodníků na ul. Heydukova v Poličce - II. etapa“, „Oprava části chodníků na ul. Hegerova v Poličce“, „Oprava části chodníků na ul. V. Hálka v Poličce“, „Oprava části chodníků na ul. Tyršova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 106, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 8. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 212, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 8. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 302, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 8. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 303, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemníci, a to na dva roky, s účinností od 1. 8. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.210 Kč.

e/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 311, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemníci, a to na dva roky, s účinností od 1. 8. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

f/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 505, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícími nájemci, a to na dva roky, s účinností od 1. 8. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 2.383 Kč.

 

RM schvaluje smlouvu na havarijní pojištění požárního dopravního automobilu FORD TRANSIT SDH Lezník s Hasičskou pojišťovnou a.s., se sídlem Praha 2, IČO 46973451, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu o zajištění požární ochrany ve městě Polička dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje plán preventivně výchovné činnosti na období od 1. 5. 2017 do 1. 5. 2018 dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání stanovenou řediteli škol a školských zařízení zřízených městem Polička pro školní rok 2017/2018 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 6047/5 a p. č. 6248 v k.ú. Polička mezi městem Polička jako povinným a s.p. Správa železniční dopravní cesty, se sídlem Praha 1, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+2 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 2. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce -
do 31. 10. 2017. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 3. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 31. 10. 2017.  Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+2  s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 1012, sekce C, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička,  se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou,  a to na šest měsíců - do 31. 1. 2018.  Základní nájemné je stanoveno ve výši 15,23 Kč/m2 podlahové plochy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 4, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na  tři měsíce - do 31. 10. 2017. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 1.200 Kč.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok)“ uzavřené dne 28. 8. 2009 s firmou ŠINDLAR s.r.o., se sídlem Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 52233763-17 o pojištění majetku, vč. přílohy č. 1, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1,  s platností od 1.8.2017.

 

RM schvaluje užití loga města Polička na plakáty pro každoroční pořádání festivalu „Bitva na políčkách“ spolku Aldeigjuborg z. s, se sídlem Polička.

 

RM jmenuje členy komise pro vyhodnocení nabídek na nákup požárního dopravního automobilu pro SDH Polička ve složení dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje členy komise pro vyhodnocení nabídek na zpracování projektové dokumentace na akci „Komunitní centrum č.p. 68 v Poličce Lezníku“ ve složení dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prostor - místnosti č. V05 nacházející se v I.NP domu č.p. 304 na ul. Nádražní v Poličce, mezi městem Polička jako půjčitelem a Střediskem výchovné péče Svitavska, se sídlem Květná, jako vypůjčitelem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018.

 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci akce „Svojanov, hrad, dokončení sanace hradeb“ č. OKSCR/17/23395 s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr převodu pozemků formou darovací smlouvy mezi městem Polička jako dárcem a Pardubickým krajem, jako obdarovaným, jejímž předmětem je část p.č. 752/7 o výměře 30 m2, část p.č. 752/1 o výměře 162 m2, část p.č. 751/2 o výměře 18 m2, část p.č. 742/2 o výměře 682 m2, část p.č. 1836/2 o výměře 18 m2, část p.č. 730/3 o výměře 608 m2, část p.č. 730/4 o výměře 67 m2, část p.č. 731/5 o výměře 824 m2, část p.č. 731/1 o výměře 29 m2, části p.č. 760/3 o výměře 206 m2 a 14 m2, část p.č. 759 o výměře 364 m2, část p.č. 762/8 o výměře 12 m2, část p.č. 1832 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Rohozná u Poličky, a dále část p.č. 1749/1 o výměře 1 m2, část p.č. 1754 o výměře 32 m2, část p.č. 1755 o výměře 99 m2, část p.č. 1792 o výměře 101 m2 a část p.č. 2327 o výměře 7 m2, vše v k.ú Stašov.

 

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 245/1 o výměře cca 1200 m2 v k.ú. Svojanov. Kupní cena činí 70 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

 

a/ RM schvaluje zhotovitele akce „Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch v městském parku v Poličce vč. mobiliáře a osvětlení - etapa 1A a 1B“, společnost PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, na akci „Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch v městském parku v Poličce vč. mobiliáře a osvětlení - etapa 1A a 1B“, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Intenzifikace ČOV Polička – TDI“  firmu Ing. Milan Štrup, se sídlem Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy k realizaci akce „Intenzifikace ČOV Polička – TDI“ s firmou Ing. Milan Štrup, Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Němcová Magdalena (8/1/2017), přečteno 1321x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 31. července 2017