Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. srpna 2017

RM projednala a doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy s Oblastní charitou Červený Kostelec, Červený Kostelec, ve výši 15.000 Kč na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České, dle důvodové zprávy.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí roku 2017 dle důvodové zprávy.

 

a/ RM bere na vědomí ukončení rodičovské dovolené paní MgA. Gabriely Vraspírové Vorbové, ředitelky Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, k 31. 8. 2017, dle důvodové zprávy.

b) RM ruší k 31. 8. 2017 pověření řízením Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, paní Mgr. Petry Zemanové, Žďár nad Sázavou, t.č. na rodičovské dovolené a pana Tomáše Jandla, Dis., Polička.

 

a/ RM bere na vědomí rezignaci paní Ludmily Seidlové, Polička, na funkci ředitelky Mateřské školy Luční Polička, k 31. 12. 2017, dle důvodové zprávy. 

b/ RM vyhlašuje konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Luční Polička, s předpokládaným nástupem 1. 1. 2018.

 

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy chodníků u silnice II/360, ul. Zákrejsova
v Poličce“, ve složení dle důvodové zprávy.

 

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160 - zajištění služeb technického dozoru investora“ takto: vybraným dodavatelem je Ing. Petr Šafář, Polička a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160 - zajištění služeb technického dozoru investora“ s Ing. Petrem Šafářem, Polička, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je firma Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce“ s dodavatelem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje doplnění odpisového plánu a změnu čerpání fondu investic Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje ceník za ubytování na ubytovně pro muže bez přístřeší Polička, Polička, platný od 1. 9. 2017. Tímto se mění usnesení RM č. 269 ze dne 20. 6. 2016.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 207, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 9. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.247 Kč.

 

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 408, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 9. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.011 Kč.

 

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 223, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Polička, se stávajícími nájemníky, a to na tři měsíce, s účinností od 1. 9. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.799 Kč.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektu na akci „Revitalizace hradebního okruhu městského opevnění v Poličce“ se společností INRECO, s.r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice, Chrudim, na opravu komunikace v Poličce Lezníku, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje navržené umístění nových ulic v lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM ke schválení realizaci a financování akce „Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM ke schválení realizaci a financování akce „Oprava chodníků na ul. Ladova a Nerudova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 5435/4 o výměře cca 180 m2 a části p.č. 6140/5 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Polička za část pozemku p.č. 5420/11 o výměře cca 185 m2 a část pozemku p.č.  5420/14 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Polička, ve vlastnictví Města Poličky, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje nájem části pozemku p.č. 1920/2 v k.ú. Polička o výměře 237 m2. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude činit 3 Kč/m2 a rok, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení č. 4 v domě č.p. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce, jehož předmětem je prodloužení trvání předmětné smlouvy do 30. 11. 2017.

 

a/ RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení se společností COMA s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy. 

b/ RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení se společností Tauer Group a.s., Svitavy, dle důvodové zprávy. 

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 9417001799/4000210333 - plynovod ve II. etapě infrastruktury lok. Bezručova v Poličce, se společností GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, dle důvodové zprávy

 

a/ RM schvaluje dodavatele zakázky „Intenzifikace ČOV Polička – autorský dozor“ firmu KONEKO, spol. s r.o., Ostrava, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy k realizaci zakázky „Intenzifikace ČOV Polička – autorský dozor“ s firmou KONEKO, spol. s r.o., Ostrava, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na akci „Úprava prostranství před ZŠ Masarykova, nábřeží Svobody v Poličce“, dle důvodové zprávy

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na akci „Stavební úpravy části kanalizace na nábřeží Svobody v Poličce“, dle důvodové zprávy

 

RM schvaluje poskytnutí dotací pro:

- Spolek Planeta Chaos z. s.,  Polička, ve výši 15.000 Kč na výstavní program v roce 2017 - propagace a dokumentace akcí, materiál, honoráře,

- pan Zdeněk Zemánek, Mříčná u Jilemnice, ve výši 12.000 Kč na vydání knihy vzpomínek na dětství v Korouhvi a v Poličce „Dětství v totalitách“,

- Rytmus Východní Čechy, o. p. s., Chrudim II, ve výši 5.000 Kč na poskytování sociální služby sociální rehabilitace.

 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací pro:

- Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Polička,  Polička, ve výši 15.000 Kč na opravu elektroinstalace bufetu a zasedací místnosti,

- Speciální základní škola Bystré, Bystré, ve výši 5.000 Kč na dvoudenní výchovně vzdělávací akci v Záchranné stanici a ekocentru „Pasíčka“ v září 2017 pro žáky z odloučeného pracoviště Polička.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Findejsová Romana (8/31/2017), přečteno 1304x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. srpna 2017