Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. září 2017

RM schvaluje uzavření III. dodatku smlouvy o dílo na akci „Zpracování Územní studie Polička - lokalita Hegerova“ se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje užití loga města pro film „Kdy cesta může být cíl 2", Alexandr Němec, AV studio FONA Chrudim.

 

a/ RM schvaluje zhotovitele akce „Oprava části komunikace na ul. Starohradská a Heydukova v Poličce“, společnost SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., na akci „Oprava části komunikace na ul. Starohradská a Heydukova v Poličce“, dle důvodové zprávy

 

RM schvaluje uzavření dohody o narovnání dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje předání dat o stromech v průjezdních úsecích komunikací v majetku Pardubického kraje, včetně přístupových údajů na www.stromypodkontrolou.cz, bezplatně Správě a údržbě silnic Pardubického kraje.

 

RM schvaluje Základní škole Na Lukách Polička výjimku ze stanoveného nejvyššího počtu žáků ve třídě pro školní rok 2017/2018 v 8. třídě o 3 žáky dle důvodové zprávy. Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídě platí za předpokladu, že nebude překročena kapacita školy, vyšší počet nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6/2017 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje vyčlenění dalších 50 ks výtisků „Dějiny města Poličky“ pro propagaci města.

 

RM schvaluje přemístění volební místnosti pro volební okrsek č. 10 -  Polička Modřec  z Restaurace U Dufků, se sídlem Modřec č. p. 15, 572 01 Polička do objektu hasičské zbrojnice, se sídlem Modřec č. p. 67, 572 01 Polička.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 105, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 10. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 313, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 10. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

 

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 401, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 10. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1. 043 Kč.

 

RM schvaluje Směrnici k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

 

RM stanoví pro účely předvolební kampaně při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2017 úhradu za využití 1 plochy trojhranů volebními stranami paušální částkou 100 Kč.

 

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 241/1 o výměře cca 30 m2 a části pozemku p.č. 243/1 o výměře cca 75 m2 v  k.ú. Lezník. Kupní cena činí 40 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, včetně oddělovacího geometrického plánu.

 

RM schvaluje uzavření dohody o umístění zařízení mezi městem Polička a společností Coma s.r.o., Polička, jejímž předmětem je udělení souhlasu s umístěním, instalací a provozem telekomunikačního zařízení v budově č.p. 775 v ul. Nádražní v Poličce, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 16/2 o výměře 75 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 40 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, včetně oddělovacího geometrického plánu.

 

RM schvaluje záměr prodeje odpovídajících podílů na stavební parcele č. 2864 v k.ú. Polička, jejíž součástí je bytový dům č.p. 899-903 na ulici Hegerova v Poličce jednotlivým vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 899-903. Kupní cena činí 200 Kč/m2 a každý kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem odpovídajícího podílu na stavebním pozemku.

 

RM schvaluje záměr prodeje odpovídajících podílů na stavební parcele č. 3060 v k.ú. Polička, jejíž součástí je bytový dům č.p. 926-931 na Sídlišti Hegerova v Poličce jednotlivým vlastníkům bytových  jednotek v domě č.p. 926-931. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem odpovídajícího podílu na stavebním pozemku.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Polička jako stavebníkem a vlastníkem pozemku p.č. 5684/1 v k.ú. Polička, v rámci stavby „Stavební úpravy cesty spojující cyklostezku v místě bývalé vlečky s komunikací vedoucí k modřeckým rybníkům.“

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Polička jako stavebníkem a vlastníkem pozemků p.č. 5684/3, 5684/4 a 5684/6 v k.ú. Polička v rámci stavby „Stavební úpravy cesty spojující cyklostezku v místě bývalé vlečky s komunikací vedoucí k modřeckým rybníkům.“

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Polička jako stavebníkem a vlastníkem pozemku p.č. 5684/5 v k.ú. Polička v rámci stavby „Stavební úpravy cesty spojující cyklostezku v místě bývalé vlečky s komunikací vedoucí k modřeckým rybníkům.“

 

RM schvaluje prominutí smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení v celkové výši 1824,41 Kč vyplývajících z opožděné úhrady kupní ceny dle kupní smlouvy
ze dne 21. 7. 2017.

 

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 444/4 o výměře cca 170 m2 v k.ú. Střítež u Poličky. Kupní cena činí 40 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

 

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5454/68 o výměře 16 m2 a pozemku p.č. 5454/69 o výměře 75 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu.

 

RM schvaluje záměr bezúplatného převodu části pozemku p.č. 3701/12 označeného dle geometrického plánu č. 2484-135/2016 jako st.p.č. 4015 o výměře 36 m2 v  k.ú. Polička.

 

RM schvaluje uzavření dohody o společném užívání prostor WC o výměře 2,83 m2 umístěného v I.NP domu č.p. 52 v ul. Riegrova v Poličce mezi městem Polička, jako vlastníkem a sdružením Pontopolis, o.s., Polička a Střední školou obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., jako uživateli, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr směny pozemků p.č. 146/1 o výměře 2377 m2, p.č. 546 o výměře  173 m2 a p.č. 398/5 o výměře 95 m2 v k.ú. Lezník ve vlastnictví společnosti Agronea a.s. Polička za pozemek st.p.č. 513 o výměře 2688 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 214, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 10. 2017. Výše nájemného bude činit 1.010 Kč/ měsíc.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 202, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 10. 2017. Výše nájemného bude činit 1.211 Kč/ měsíc.

 

RM doporučuje ZM schválit záměr realizace a financování projektu „Rozšíření stávajícího systému varování a vyrozumění obyvatelstva, včetně předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni pro město Polička“, s realizací v roce 2018, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 53/6 o výměře 70 m2, p.č. 53/8 o výměře 49 m2 a p.č. 53/9 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Modřec, dle důvodové zprávy.

b/ RM doporučuje ZM schválit uzavření dohody, jejímž předmětem je finanční vypořádání kupní ceny vyplývající z kupní smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení  formou započtení pohledávky města na kupní cenu dle této kupní smlouvy proti pohledávce na vrácení části kupní ceny dle kupní smlouvy ze dne 15. 3. 2010 a strany si tedy nejsou povinny nic hradit.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

             

Vložil Němcová Magdalena (9/12/2017), přečteno 1163x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. září 2017