Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. října 2017

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy číslo 578576/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, uzavřené dne 27. 02. 2007 se společností ASEKOL, a.s., Praha, za účelem zajištění zpětného odběru elektrozařízení, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2017 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 229, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícím se v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok, od 2. 10. 2017. Výše nájemného bude činit 2.002 Kč/měsíc.

 

RM jmenuje konkursní komisi pro konkurs na obsazení místa ředitele/ky Mateřské školy Luční Polička, se sídlem Luční 394, 572 01 Polička, ve složení pan Jaroslav Martinů - předseda komise, Mgr. David Šafář - člen, Mgr. Miluše Málková - člen, paní Marcela Satrapová - člen, paní Ludmila Seidlová - člen, Mgr. Milena Pokorná – člen, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akci „Rekonstrukce ul. Alšova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Skanska a.s., Praha, na akci „Oprava komunikace - propojení cyklostezky s MK na Modřec“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Vítem Pučálkem, Polička, na zpracování projektových dokumentací na akce „Chodník u silnice II/353, ul. Heydukova v Poličce, Chodník u silnice II/363, ul. Hegerova v Poličce, Stavební úpravy části chodníku u silnice II/362, ul. Čsl. armády v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje zhotovitele akce „Oprava části chodníků na ul. Ladova a Nerudova v Poličce“, společnost PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akci „Oprava části chodníků na ul. Ladova a Nerudova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Ulehla Ivan s.r.o., Svitavy, na akci „Parkoviště před čp. 570 - 571, ul. E. Beneše v Poličce, Rozšíření parkoviště před čp. 810 - 811, ul. M. Bureše v Poličce, Rozšíření parkoviště před čp. 872 - 873, ul. B. Němcové v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností VČE-montáže, a.s., Pardubice, na akci „Polička Eiseltova - knn - rekonstrukce - definitivní celoplošné zádlažby chodníků“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na přípravu a konání tří kulturních akcí na hradě Svojanov č. KH/2017/24030 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje pojistnou smlouvu - sdružené pojištění vozidla, SPZ: 3E9 4142, s Českou pojišťovnou a.s., Praha, s platností ode dne 19. 10. 2017, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje dodatek č. 2 k Směrnici Rady města Poličky o poskytování paušálních náhrad cestovného zaměstnancům zařazeným na odboru lesního hospodářství dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou dle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník na "Stavební úpravy budovy odboru lesního hospodářství, Pomezí" s firmou E-STAF s.r.o., Praha, dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí, že v prostorách I. NP domu č.p. 160 na Palackého náměstí v Poličce, pronajatých panu Ladislavu Cackovi, Korouhev, za účelem provozování turistického informačního centra, bude umístěn terminál Sazky v rámci rozšíření služeb IC o prodej losů a přijímání sázek na číselnou loterii, dle důvodové zprávy. 

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2005669/VB/1, v rámci akce „Polička - TS SY 0092 Masna - zrušení“ mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.                                                                                                                                                                      

 

a/ RM schvaluje výběr dodavatele na zhotovení zakázky "Havarijní oprava kanalizace na ulici Svépomoc v Poličce" firmu TRASKO, a.s., Vyškov, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo "Havarijní oprava kanalizace na ulici Svépomoc v Poličce" s firmou TRASKO, Vyškov.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Findejsová Romana (10/4/2017), přečteno 1187x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. října 2017