Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. října 2017

RM schvaluje vyřazení nepotřebné a nefunkční informační a komunikační techniky (inventární číslo: 22/50-5853, 22/50-5854, 22/50-6008,  22/50-5984) z dlouhodobého majetku města Poličky dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou  EKOTERM CZ s. r.o., s, Letovice, na zakázku „Oprava povrchu cesty v areálu předhradí hradu Svojanov“, dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí dokumenty škol a školských zařízení zřízených městem Polička

·     Výroční zprávu Masarykovy základní školy Polička za školní rok 2016/2017,

·     Výroční zprávu Základní školy Na Lukách Polička za školní rok 2016/2017,

·     Hodnotící zprávu Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička za školní rok  2016/2017,

·     Hodnotící zprávu Střediska volného času Mozaika Polička za školní rok 2016/2017,

·     Plán práce Střediska volného času Mozaika Polička na školní rok 2017/2018.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 203, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 11. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 407, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 11. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.011 Kč.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 504, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 11. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 2.384 Kč.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 503, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícími nájemci, a to na dva roky, s účinností od 1. 11. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 2.384 Kč.

e/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 316, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970,  572 01 Polička, se stávajícími nájemnicemi, a to na dva roky, s účinností od 1. 11. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.799 Kč.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - Kolektivní pojištění odpovědnosti, č. 86482334-17, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností od 1. 11. 2017,
dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 52233763-17 vč. přílohy č. 1 - Pojištění podnikatele a právnických osob, pojištění majetku, s Českou pojišťovnou, a. s., se sídlem Praha 1, s platností od 1. 11. 2017, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr převodu částí pozemku p.č. 5977/1 v k.ú. Polička označených geometrickým plánem č. 2549-240/2017 nově jako p.č. 5977/14 o výměře 205 m2, p.č. 5977/15 o výměře 39 m2, p.č. 5977/16 o výměře 38 m2, p.č. 5977/17 o výměře 60 m2, p.č. 5977/18 o výměře 18 m2, p.č. 5977/19 o výměře 88m2, p.č. 5977/20 o výměře 16 m2, p.č. 5977/21 o výměře 28 m2, p.č. 5977/22 o výměře 9 m2, p.č. 5977/23 o výměře 125 m2, p.č. 5977/24 o výměře 56 m2, p.č. 5977/25 o výměře 148 m2, p.č. 5977/26 o výměře 21 m2 a p.č. 5977/27 o výměře 2 m2. Pozemky budou převedeny bezúplatně formou darovací smlouvy uzavřené mezi Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO 70892822, jako dárcem a městem Polička jako obdarovaným, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku p.č. 6220/4 v k.ú Polička v rozsahu dle geometrického plánu č. 2532-156/2017 mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Brno, jako povinným a městem Polička jako oprávněným, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 1490/1 o výměře 277 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky společnosti Agronea a.s. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 40 Kč/m2.

b/ RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1944 o výměře 830 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky Obci Rohozná, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 40 Kč/m2.   

 

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 204  o výměře cca 340 m2 a části pozemku p.č. 706 o výměře cca 120 m2 a části pozemku p.č. 162/2 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 40 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, včetně oddělovacího geometrického plánu.

 

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení s panem Pavlem Krištofem, Polička.

 

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 5454/135 o výměře cca 10 m2, části pozemku p.č. 6128/16 o výměře cca 8 m2 a části pozemku p.č. 6362/4 o výměře 86 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, včetně oddělovacího geometrického plánu.

 

a/ RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 146 o výměře 166 m2 v k.ú. Polička. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude činit 3 Kč/m2.

b/ RM schvaluje společný pronájem části pozemku p.č. 146 o výměře 352 m2 v k.ú. Polička. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude činit 3 Kč/m2/rok.

c/ RM neschvaluje záměr prodeje (pronájem) části pozemku p.č. 146 o výměře 518 m2 v k.ú. Polička.

 

RM schvaluje jako dodavatele „Studie prodloužení sjezdovky v Poličce“ firmu Ing. Milan Beneš, Polička, dle důvodové zprávy.  

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Němcová Magdalena (10/17/2017), přečteno 1303x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. října 2017