Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 9. 10. 2006

Usnesení
přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. 10. 2006
 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 5/2006 dle důvodové zprávy.
 
RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence dle důvodové zprávy.
 
RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
-          Triatlon MiP Polička, ve výši 3.000,-- Kč na činnost a cestovné
-          Boštík Stanislav, Lezník, ve výši 1.000,-- Kč na nohejbalový turnaj
-          Kučera Ladislav, Lezník, ve výši 1.000,-- Kč na fotbalový turnaj
-          Miniatur golf club Polička, ve výši 3.000,-- Kč, na turnaje a provoz hřiště
-          TJ Štefanydes Polička – šachový oddíl, ve výši 4.000,-- Kč, na digitální hodiny
-          Athleta Polička – oddíl softballu, ve výši 4.000,-- Kč na sportovní činnost
-          SONS – organizace nevidomých, odbočka Česká Třebová, ve výši 1.000,-- Kč na rehabilitační pomůcky
-          o.s. Kontakt Ústí nad Orlicí, ve výši 1.000,-- Kč na Linku důvěry
-          Územní organizace svazu diabetiků Polička, ve výši 2.000,-- Kč na plavenky a DIA výstavu
-          Ing. Kučerová Marie, Lezník, ve výši 3.000,-- Kč na dětský den soutěží a her
-          Český svaz ochránců přírody Polička, ve výši 13.000,-- Kč na opravy a údržbu klubovny
-          Česká tábornická unie T.O. Peklo Polička, ve výši 4.000,-- Kč na setkání se skauty
-          SOU obchodní a SOŠ SČMSD Polička, ve výši 20.000,-- Kč na betonový stůl pro stolní tenis.
 
RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
-          TJ Svitavy – oddíl basketbalu, ve výši 5.000,-- Kč na činnost týmu „Polička“
-          Čermák Martin - Freestyle BMX, ve výši 5.500,-- Kč na činnost.
 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
-          Atletika Polička – občanské sdružení, ve výši 12.000,-- Kč na sportovní činnost
-          SK Kometa Polička, oddíl hokejbalu, ve výši 12.000,-- Kč na náklady mistrovství ČR
-          TJ Spartak Polička, ve výši 10.000,-- Kč na provoz sokolovny
-          VPS - malá a sálová kopaná, ve výši 10.000,-- Kč na turnaje celostátní ligy
-          TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši 10.000,-- Kč na sportovní činnost mládeže
-          Gymnázium Polička, ve výši 10.000,-- Kč na návštěvu z francouzské školy
-          Divadelní spolek Tyl Polička, ve výši 12.000,-- Kč na jazzové večery
-          Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Polička, ve výši 3.000,-- Kč, na činnost
-          Dětské informační centrum Polička, ve výši 2.000,-- Kč na činnost
-          SRPPD Kamínek Polička, ve výši 11.000,-- Kč na činnost
-          Záchranná stanice Zelené Vendolí, ve výši 15.000,-- Kč na péči o handicapované živočichy
-          Český svaz chovatelů, ZO Polička ve výši 8.000,-- Kč na činnost a přípojku.
 
RM ukládá OD předložit návrh na vyčlenění 2 - 3 parkovacích míst pro SVČ Mozaika Polička na nám. B. Martinů v Poličce.
 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Agro družstvem Sebranice, Sebranice u Litomyšle k zajištění a provádění zimní údržby komunikací v částech obce Lezník a Střítež.
RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Zpracování energetického auditu pro budovy, ČOV a veřejné osvětlení Města Poličky, uzavřené dne 14. 9. 2004 se společností DD Ekonom Konzult Real, s.r.o., Litomyšl.
           
RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy, jejímž předmětem je organizace výběru dodavatele stavby „Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný“, s firmou AP INVESTING, s.r.o. Brno.
           
RM  schvaluje Dodatek č. 13 ke Smlouvě o provozování infrastrukturního majetku uzavřené dne 13. 6. 1996 mezi Městem Polička a VHOS, a.s., Moravská Třebová.
           
RM schvaluje zhotovitele na provedení stavebních prací za účelem průchodu domem č.p. 33 na ul. Šaffova v Poličce – firmu T.E.S. s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.
           
RM schvaluje smlouvu o dílo na provedení stavebních prací za účelem průchodu domem č.p. 33 na ul. Šaffova v Poličce s firmou T.E.S. s.r.o., Polička dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 7/2006 ze dne 6. 6. 2006 na opravu střechy bytového domu č.p. 973 na sídlišti Hegerova v Poličce mezi Městem Polička a firmou Střechy LIPA s.r.o., Polička dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
           
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s VČP, a.s. Hradec Králové jako kupujícím na odkoupení plynovodní přípojky k zimnímu stadionu v Poličce dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
 
RM schvaluje uzavření smlouvy o technickobezpečnostním dohledu stavby Suchá retenční nádrž Polička s firmou Vodní díla – TBD a.s., Praha 1.
           
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o přenechání pozemku v majetku města k dočasnému užívání mezi Městem Polička a společností LIKO Svitavy, ze dne 3. 12. 1996, kterým se aktualizuje sídlo společnosti.
           
RM bere na vědomí výsledek kontroly výkonu státní správy na Masarykově základní škole Polička.
 
RM konstatuje svůj zájem podpořit festival GYPSY CELEBRATION 2007 a pověřuje Mgr. Petra Slabého, ředitele přísp. org. Hrad Svojanov, vstoupit v jednání s občanským sdružením MIRET, Bystré a vyjednat podmínky pořádání festivalu na hradě Svojanov.
 
RM  bere na vědomí informace Tylova domu o volbě Královny věnných měst, která se uskuteční 28. října 2006 v Mělníku.
 
V Poličce dne 9. 10. 2006
 
 
 
 
…………………………………….                                       ………………………………………
      Jaroslav Martinů                                              RNDr. Milan Janečka
        místostarosta                                                           radní
 
 
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.

Vložil Machová Jana (10/17/2006), přečteno 854x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 9. 10. 2006