Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. listopadu 2017

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 81757362-28, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 26. 11. 2017.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 22974095-12, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 20. 11. 2017.

 

RM schvaluje výplatu zálohy na roční odměnu pro rok 2017 řediteli příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. OSV/17/20253 s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 102, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 12. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 314, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 12. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.011 Kč.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 320, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 12. 2017. Výše nájemného činí 1.197 Kč.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 223, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícími nájemníky, a to na tři měsíce, s účinností od 1. 12. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.799 Kč.

 

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 3 čtvrtletí 2017.

 

a/ RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR, se sídlem Praha 1, z Programu záchrany architektonického dědictví na obnovu kulturní památky hrad Svojanov ve výši 700 tis. Kč.

b/ RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury ČR, se sídlem Praha 1, z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu městského opevnění ve výši 865 tis. Kč.

c/ RM schvaluje dotace Ministerstva kultury ČR, se sídlem Praha 1, z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu Mariánského (morového) sloupu ve výši 1.150 tis. Kč.

d/ RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR, se sídlem Praha 1, z Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky Tylův dům v Poličce ve výši 109 tis. Kč.

e/ RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury ČR, se sídlem Praha 1, z Programu ochrany nemovitého kulturního dědictví - dotace pro Městské muzeum a galerii Polička ve výši 52 tis. Kč na restaurování rukopisů B. Martinů.

f/ RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury ČR, se sídlem Praha 1, z Programu veřejná informační služba knihoven - dotace pro Městské muzeum a galerii Polička ve výši 38 tis. Kč na ochranné obaly pro staré tisky.

 

RM schvaluje přílohu č. 6 smlouvy o dílo s TISKÁRNOU POLIČKA, se sídlem Brno, ze dne 25. 11. 2013, dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí informaci k procesu přípravy města Poličky na soulad s nařízením GDPR.

 

b/ RM jmenuje s účinností od 1. 1. 2018 ředitelkou Mateřské školy Luční Polička paní Lenku Červenou, DiS., bytem Svépomoc Polička.

 

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Hydraulický shrnovač lesního klestu“, ve složení dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akci „Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch v městském parku v Poličce vč. mobiliáře a osvětlení - etapa 1A a 1B“, dle důvodové zprávy

 

RM schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 727/16 o výměře 98 m2, p.č. 727/17 o výměře 53 m2, p.č. 727/24 o výměře 70 m2, p.č. 1838/2 o výměře 43 m2, p.č. 43/1 o výměře 594 m2 a části p.č. 14/1 označené dle geometrického plánu č. 555-405/2017 jako p.č. 14/9 o výměře 64 m2, vše v k.ú. Rohozná u Poličky, do vlastnictví obce Rohozná.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Polička, jako stavebníkem a Pardubickým krajem s příslušností hospodaření pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice-Staré Město, jako vlastníkem pozemku p.č. 4007 v k.ú. Pomezí, v rámci stavby „Chodník u silnice II/363 ul. Hegerova v Poličce“.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Polička, jako stavebníkem a ČR s příslušností hospodaření pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Praha 3 - Žižkov, jako vlastníkem pozemku p.č. 1/7 v k.ú. Pomezí, v rámci stavby „Chodník u silnice II/363 ul. Hegerova v Poličce“.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Polička, jako stavebníkem a ČR s příslušností hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4 - Nusle, jako vlastníkem pozemku p.č. 6088/30 v k.ú. Polička, v rámci stavby „Chodník u silnice II/363 ul. Hegerova v Poličce“.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Polička, jako stavebníkem a Pardubickým krajem s právem hospodaření pro Správu a údržbu Pardubického kraje, Pardubice-Staré Město, jako vlastníkem pozemku p.č. 5932/2 v k.ú. Polička, v rámci stavby „Chodník u silnice II/353 ul. Heydukova v Poličce“.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Polička, jako stavebníkem a vlastníky pozemku p.č. 2834/1 v k.ú. Polička, v rámci stavby „Chodník u silnice II/353 ul. Heydukova v Poličce“.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Polička, jako stavebníkem a vlastníkem pozemku stavební p.č. 404 v k.ú. Polička, v rámci stavby „Chodník u silnice II/353 ul. Heydukova v Poličce“.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Polička, jako stavebníkem a vlastníky pozemku p.č. 2786/1 v k.ú. Polička, v rámci stavby „Chodník u silnice II/353 ul. Heydukova v Poličce“.

e/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Polička, jako stavebníkem a vlastníkem pozemku st.p.č. 389 v k.ú. Polička, v rámci stavby „Chodník u silnice II/353 ul. Heydukova v Poličce“.

f/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Polička, jako stavebníkem a vlastníkem pozemku st.p.č.388 v k.ú. Polička, v rámci stavby „Chodník u silnice II/353 ul. Heydukova v Poličce“.

g/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Polička, jako stavebníkem a vlastníkem pozemku st.p.č. 387 v k.ú.Polička, v rámci stavby „Chodník u silnice II/353 ul. Heydukova v Poličce“.

h/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Polička, jako stavebníkem a vlastníkem pozemku p.č. 2750/5 v k.ú. Polička, v rámci stavby „Chodník u silnice II/353 ul. Heydukova v Poličce“.

ch/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Polička, jako stavebníkem a obcí Kamenec u Poličky a vlastníkem pozemku p.č. 2065 v k.ú. Kamenec u Poličky, v rámci stavby „Chodník u silnice II/353 ul. Heydukova v Poličce.“

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 6073/5, p.č. 6073/2, p.č. 504/19, p.č. 503/22, p.č. 502 a p.č. 485/5 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2016428/SOBS VB/02 a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízenívěcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 5952/50 mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.                                                                                                                                                                      

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2013637/VB/1 Polička, Bezručova II. etapa - knn - Město na pozemcích p.č. 6611/1,  6632/1, 6632/2, 6632/7, 6632/8, 6632/11, 6632/12, 6632/19, 6632/22, 6632/23 a 6632/24,  vše v k.ú. Polička, mezi městem Polička jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit zrušení věcného předkupního práva k pozemku p.č. 5769/61 v k.ú. Polička vzniklého dle smlouvy o věcném překupním právu V-14 2205/1999 ze dne 26. 7. 1999 dle důvodové zprávy.

 

a/ RM doporučuje ZM schválit rozdělení bytů v připravované výstavbě bytových domů v lokalitě Bezručova v Poličce tak, že část bytů v počtu 24 b.j. (bytový dům A) bude určena
k prodeji a část bytů v počtu 24 b.j. (bytový dům B) bude určena k pronájmu.

b/ RM ukládá OSM doplnění materiálu „Kritéria pro prodej bytů v majetku města Poličky (lokalita Bezručova)“ tak, aby bylo zřejmé, že  výsledné bodové hodnocení žádosti je určující pro všechny velikostní kategorie bytu jednotně a doporučuje ZM schválit takto doplněný materiál včetně žádosti o koupi bytu dle přílohy k této důvodové zprávě.

 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv č. 1 až 18/2017-P pro výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s 18ti obcemi ve správním obvodu ORP Polička, tj. s obcemi Borová, Březiny, Hartmanice, Jedlová, Kamenec, Korouhev, Květná, Nedvězí, Oldřiš, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín, s účinností od 1. 1. 2018, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace obnovy č.p. 46 v areálu hradu Svojanov s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje bezplatné uložení sedimentu odtěženého Povodím Moravy, s.p., Závod Dyje, Náměšť nad Oslavou, v Bílém potoce v Sádku na zemědělské pozemky na „Místě pro uložení zeminy – Polička“ za podmínky doložení vyhovujících rozborů sedimentu a provedení úpravy povrchu „Místa pro uložení zeminy“ Povodím Moravy, s.p. dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr prodeje požárního vozidla Ford Tranzit jednotky SDH Lezník dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

Vložil Němcová Magdalena (11/15/2017), přečteno 1228x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. listopadu 2017