Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. listopadu 2017

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 8/2017 dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2018 takto:

a/ Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů pro rok 2017 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry a právními předpisy. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.          

b/ Čerpání kapitálových a běžných výdajů lze uplatnit u akcí započatých v souladu s uzavřenými smlouvami, vystavenými objednávkami nebo schválenými investičními záměry. Na přípravu akcí plánovaných pro rok 2018 do výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce. Na výkup pozemků do výše 200 tis. Kč měsíčně.

c/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem.

d/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.

 

RM doporučuje ZM schválit rozdělení finančních prostředků určených na odměňování sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů dle přiloženého seznamu.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2018 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 43662726-28 na pojištění majetku podnikatelů, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha, s platností od 4. 12. 2017, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 36578678-13, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha, s platností od 2. 12. 2017, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 36652521-19, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha, s platností od 11. 12. 2017, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička, Polička, v návaznosti na důvodovou zprávu, zvýšení pracovního úvazku o 0,5 do kuchyňského provozu, a to s účinností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

 

RM schvaluje jako dodavatele zakázky „Studie parkových úprav v lokalitě Bezručova“ Ing. Kláru Zápotockou, Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM ke schválení aktualizaci realizace a financování akce „Bytové domy v I. etapě lokality Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje poskytnutí odměn předsedkyni a členům komise pro občanské záležitosti formou dárkového balíčku dle důvodové zprávy.

b/ RM bere na vědomí rezignaci členky komise pro občanské záležitosti paní Jany Kozlové ke dni 30. 11. 2017.

c/ RM jmenuje členkami komise pro občanské záležitosti paní Jiřinu Cupalovou a paní Editu Švecovou, ke dni 01. 12. 2017.

 

RM doporučuje ZM schválit investiční záměr „Modernizace dopravního hřiště v Poličce“, podání žádosti o dotaci na projekt v rámci Podpory výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji a dofinancování podílu finanční spoluúčasti městem Polička v roce 2018 dle důvodové zprávy. 

 

RM projednala a doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu o aktuální spolupráci s ASZ při Úřadu vlády ČR a informace o připravované „Koncepci dostupného bydlení města Poličky“.

 

RM schvaluje připojení města Poličky k „Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.“, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právních služeb pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Polička, Polička, s kanceláří Frank Bold advokáti, s.r.o., Brno, dle důvodové zprávy

b/ RM schvaluje objednávku služeb kompletní administrace projektu CTV u RNDr. Jitky Dosoudilové, Svídnice, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Hydraulický shrnovač lesního klestu“ takto: vybraným dodavatelem je firma AGROCENTRUM ZS, s.r.o., Měřín.

b/ RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Hydraulický shrnovač lesního klestu“ s dodavatelem AGROCENTRUM ZS, s.r.o., Měřín, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018 a úhradě nákladů s tím spojených s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 30. 11. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 933 Kč.

b/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, velikosti 0+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 3. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01  Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 5. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 628 Kč. 

c/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+2 s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 940, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na dva roky -  do 30. 11. 2019. Výše měsíčního nájemného činí 1.675 Kč.

d/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 4, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět   na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 28. 2. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 1.200 Kč.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení se společností COMA s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy. 

 

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 58  o výměře 5 m2 a části pozemku p.č. 658/7 o výměře 36 m2 v k.ú. Modřec.

 

a/ RM schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 3853 v k.ú. Polička o výměře 206 m2, dotčené stavbou  „Cyklostezka Polička - Bořiny“ za část pozemku p.č. 3856 v k.ú. Polička o výměře 412 m2 ve vlastnictví města Poličky.

b/ RM schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 3850 v k.ú. Polička o výměře 262 m2, dotčené stavbou „Cyklostezka Polička - Bořiny“ za část pozemku p.č. 3856 v k.ú. Polička o výměře 524 m2 ve vlastnictví města Poličky.

c/ RM schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 3844/1 v k.ú. Polička o výměře 1238 m2, dotčené stavbou  „Cyklostezka Polička - Bořiny“ za část pozemku p.č. 3856 v k.ú. Polička o výměře 2476 m2 ve vlastnictví města Poličky.

d/ RM doporučuje ZM schválit výkup části pozemku p.č. 3843 v k.ú. Polička o výměře 400 m2, dotčené stavbou „Cyklostezka Polička - Bořiny“ za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

Vložil Findejsová Romana (11/29/2017), přečteno 1301x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. listopadu 2017