Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 7. prosince 2017

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Jana Jukla, Mgr. Markétu Šafářovou a pana Oldřicha Báču.

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, Mgr. Jana Matouše a Ing. Josefa Baláše, Ph. D.

 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2018 takto:

a/ Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů pro rok 2017 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb
a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry a právními předpisy. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.

 

b/ Čerpání kapitálových a běžných výdajů lze uplatnit u akcí započatých v souladu s uzavřenými smlouvami, vystavenými objednávkami nebo schválenými investičními záměry. Na přípravu akcí plánovaných pro rok 2018 do výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce. Na výkup pozemků do výše 200 tis. Kč měsíčně.

 

c/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem.

 

d/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.

 

ZM schvaluje „Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2018“ dle důvodové zprávy.

 

ZM bere na vědomí zprávu o aktuální spolupráci s ASZ při Úřadu vlády ČR a informace
o připravované „Koncepci dostupného bydlení města Poličky“.

a/ ZM ruší své usnesení č. 5/b ze dne 22. 6. 2017.

 

b/ ZM  schvaluje prodej pozemku p.č. 6632/19 o výměře 735 m2 v obci a k.ú. Polička, „Lokalita pro bydlení Bezručova v Poličce - II. etapa“, za účelem výstavby rodinného domu. Kupní cena činí 950 Kč/m2 včetně DPH, veškeré náklady spojené s převodem pozemku uhradí kupující.

 

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 14/1 označeného dle geometrického plánu č.555-405/2017 jako pozemková parcela č. 14/1 o výměře 336 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky. Kupní cena činí 40 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

 

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 6502 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Polička.

 

ZM  schvaluje prodej  části pozemku p.č. 58  o výměře 5 m2 a části pozemku p.č. 658/7 o výměře 36 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 40 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně oddělovacího geometrického plánu.

 

ZM  schvaluje zrušení věcného předkupního práva k pozemku p.č. 5769/61 v k.ú. Polička vzniklého dle smlouvy o věcném překupním právu V-14 2205/1999 ze dne 26. 7. 1999.

 

a/ ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 3853 v k.ú. Polička o výměře 206 m2, dotčeného stavbou  „Cyklostezka Polička - Bořiny“, za část pozemku p.č. 3856 v k.ú. Polička o výměře 412 m2 ve vlastnictví města Poličky.

b/ ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 3850 v k.ú. Polička o výměře 262 m2, dotčeného stavbou „Cyklostezka Polička - Bořiny“, za část pozemku p.č. 3856 v k.ú. Polička o výměře 524 m2 ve vlastnictví města Poličky. Směna bude provedena s finančním vypořádáním ve výši 2.000 Kč ze strany města Poličky jako náhrada za dřeviny, které jsou součástí směňovaného pozemku p.č. 3850.

c/ ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 3844/1 v k.ú. Polička o výměře 1238 m2, dotčeného stavbou  „Cyklostezka Polička - Bořiny“, za část pozemku p.č. 3856 v k.ú. Polička o výměře 2476 m2 ve vlastnictví města Poličky.

d/ ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 3843 v k.ú. Polička o výměře 400 m2, dotčeného stavbou „Cyklostezka Polička - Bořiny“ za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2.

 

ZM schvaluje převod částí pozemku p.č. 5977/1 v k.ú. Polička označených geometrickým plánem č. 2549-240/2017 nově jako p.č. 5977/14 o výměře 205 m2, p.č. 5977/15 o výměře 39 m2, p.č. 5977/16 o výměře 38 m2, p.č. 5977/17 o výměře 60 m2, p.č. 5977/18 o výměře 18 m2, p.č. 5977/19 o výměře 88m2, p.č. 5977/20 o výměře 16 m2, p.č. 5977/21 o výměře 28 m2, p.č. 5977/22 o výměře 9 m2, p.č. 5977/23 o výměře 125 m2, p.č. 5977/24 o výměře 56 m2, p.č. 5977/25 o výměře 148 m2, p.č. 5977/26 o výměře 21 m2 a p.č. 5977/27 o výměře 2 m2. Pozemky budou převedeny bezúplatně formou darovací smlouvy uzavřené mezi Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO 70892822, jako dárcem a Městem Polička jako obdarovaným.

 

a/ ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 1490/1 o výměře 277 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky společnosti Agronea a.s., Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 40 Kč/m2.

b/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1944 o výměře 830 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky obci Rohozná, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 40 Kč/m2.

 

a/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 727/16 o výměře 98 m2 a pozemku p.č. 727/24 o výměře 70 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky obci Rohozná. Kupní cena činí 40 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem uhradí nabyvatel obec Rohozná.

b/ ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 43/1 o výměře 594 m2 a části pozemku p.č. 14/1 označené dle geometrického plánu č. 555-405/2017 jako p.č. 14/9 o výměře 64 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky, do vlastnictví obce Rohozná.

 

ZM schvaluje směnu pozemků p.č. 146/1 o výměře 2377 m2, p.č. 546 o výměře  173 m2 a p.č. 398/5 o výměře 95 m2 v k.ú. Lezník ve vlastnictví společnosti Agronea a.s., Polička, za pozemek st.p.č. 513 o výměře 2688 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 146 o výměře 166 m2 v k.ú. Polička.

b/ ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 146 o výměře 518 m2 v k.ú. Polička.

 

a/ ZM schvaluje rozdělení bytů v připravované výstavbě bytových domů v lokalitě Bezručova v Poličce tak, že část bytů v počtu 24 b.j. (bytový dům A) bude určena k prodeji a část bytů v počtu 24 b.j. (bytový dům B) bude určena k pronájmu.

b/ ZM schvaluje „Pravidla pro prodej bytů v majetku města Poličky (lokalita Bezručova)“ vypracovaná bytovou a zdravotně-sociální komisí a bere na vědomí obsah Žádosti o koupi bytu dle příloh k této důvodové zprávě.

 

a/ ZM schvaluje aktualizaci realizace a financování akce „Bytové domy v I. etapě lokality Bezručova v Poličce“ spojenou se závazkem jejího financování v celkové předpokládané výši 71,5 mil. Kč v letech 2017 – 2018 dle důvodové zprávy.

b/ ZM ukládá RM schválit dodatek ke SoD na realizaci akce „Bytové domy v I. etapě lokality Bezručova v Poličce“ až poté, co bude jeho obsah včetně položkového rozpočtu odsouhlasen autorským a technickým dozorem stavby.

 

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

ZM schvaluje investiční záměr „Modernizace dopravního hřiště v Poličce“, podání žádosti o dotaci na projekt v rámci Podpory výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji a dofinancování podílu finanční spoluúčasti městem Polička v roce 2018 dle důvodové zprávy. 

 

ZM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018 a úhradě nákladů s tím spojených s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 

ZM schvaluje darovací smlouvu organizace Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, z.s., Brno-Sever, na finanční a věcný dar pro jednotku SDH Polička, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků určených na odměňování sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů za rok 2017 pro:

  • HC Spartak Polička, z.s., ve výši78.161 Kč,
  • Plavecký oddíl Orka Polička, z.s., ve výši 7.185 Kč,
  • SK Kometa Polička, z.s.,ve výši 26.609 Kč,
  • SK8 Slalom Polička, z.s., ve výši 29.457 Kč,
  • Sportovní kluby Polička, z.s., ve výši 32.496 Kč,
  • Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., ve výši 14.455 Kč,
  • TJ Spartak Polička, z.s., (oddíl odbíjené) ve výši 105.286 Kč,
  • Asociace školních sportovních klubů ČR, z.s., (Školní sportovní klub při Základní škole Na Lukách Polička) Praha, ve výši 6.351 Kč.

 

a/ ZM stanovuje s účinností od 1. ledna 2018 svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: člen rady 7.380 Kč, předseda výboru 3.690 Kč, předseda komise 3.690 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.845 Kč. Odměna bude poskytována od 1. ledna 2018 a v případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát ode dne složení slibu, případně jmenování (u nečlenů zastupitelstva), v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

b/ V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva se stanovuje odměna jako souhrn odměn. Do souhrnu jsou zahrnuty odměny za výkon funkcí člena rady a předsedy výboru pro výchovu a vzdělávání.

c/ ZM stanovuje předsedům osadních výborů a předsedům komisí, kteří nejsou neuvolněnými zastupiteli, měsíční odměnu ve výši 3.690 Kč s účinností od 1. ledna 2018.

 

ZM schvaluje termín 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky v roce 2018 na čtvrtek 22. února 2018.

 

ZM schvaluje aktualizaci realizace a financování „V. etapy rekonstrukce a zatraktivnění krytého plaveckého bazénu v Poličce“ dle důvodové zprávy.    

 

                       

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

Vložil Němcová Magdalena (12/12/2017), přečteno 1301x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 7. prosince 2017