Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 29. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. prosince 2017

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 13. 06. 2006 se společností ELEKTROWIN, a.s., se sídlem Praha 4, za účelem zajištění zpětného odběru elektrozařízení, dle důvodové zprávy

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností BERNDORF BADERBAU s.r.o., se sídlem Bystřice, na akci „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce - V. etapa“, dle důvodové zprávy

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo s Ing. Petrem Klusoněm, se sídlem Polička, na akci „Projektová dokumentace Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“, dle důvodové zprávy

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o dílo se společností SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., se sídlem Litomyšl, na akci „Oprava části komunikace na ul. Starohradská a Heydukova v Poličce“, dle důvodové zprávy

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 9417002161/2017/4000211183/091 - plynovod ve III. etapě infrastruktury lok. Bezručova v Poličce, se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, dle důvodové zprávy

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s f. SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice, na příjezdovou komunikaci na hasičskou zahradu z ulice Luční v Poličce, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 50721440-16, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností od 11. 1. 2018, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 52645214-19, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností od 2. 1. 2018, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 201, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 1. 2018. Výše měsíčního nájemného bude činit 1.247 Kč.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 104, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, a to na dva roky, s účinností od 1. 1. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 204, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, a to na dva roky, s účinností od 1. 1. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

 

RM schvaluje užití městského znaku a loga pro stránky projektu Toulovcovy Maštale - www.toulovcovymastale.cz, dle důvodové zprávy. 

 

a/ RM schvaluje záměr zpracování „Ročenky města Poličky za rok 2017“ a „Kontaktníku“.

b/ RM schvaluje objednání grafického zpracování, tisku a roznosu „Ročenky města Poličky 2017“ a „Kontaktníku“ u firmy TISKÁRNA POLIČKA, Brno, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje navýšení úvazku a platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička Mgr. Pavly Juklové s účinností od 1. 1. 2018, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje Směrnici Rady města Poličky -  evidence, vymáhání a odpis pohledávek s účinností od 1. 1. 2018 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 37117200-13, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1,

 

RM schvaluje doplněný odpisový plán Základní školy Na Lukách Polička, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM jmenuje členy školské rady Masarykovy základní školy Polička pro funkční období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 ve složení Mgr. David Šafář a Vendula Kučerová, DiS.

b/ RM jmenuje členy školské rady Základní školy Na Lukách Polička pro funkční období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 ve složení: Mgr. Petr Nožka, Bc. Kateřina Stodolová.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 37117117-15, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností od 4. 2. 2018, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje navýšení prostředků na provoz městské autobusové dopravy v Poličce dle důvodové zprávy včetně příloh.

 

RM schvaluje umístění sídla nové firmy KOTOUR-INFO s.r.o. a KOTOUR s.r.o. ve stávajících nebytových prostorách CK KO-TOUR, v budově se sídlem Riegrova č. p. 52, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-2009545/VB/1 v rámci akce „Polička, Střítež 26, Jílek - svod + SP 100“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.                                                                                                                                                                      

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby  - pozemek p.č. 4784/17 v k.ú. Polička, v rámci stavby „III. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby – pozemek p.č. 4784/18 v k.ú. Polička, v rámci stavby „III. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby - pozemky p.č. 4793/6 a p.č. 4793/8 v k.ú. Polička, v rámci stavby „III. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Polička jako propachtovatelem a společností Agronea a.s., se sídlem Polička, jako pachtýřem, týkající se aktualizace propachtovaných pozemků, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím,  nacházejícího se v I. NP domu č.p. 84, ul. Kostelní, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem,  opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 31. 3. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 1.773 Kč.

 

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy chodníků u silnice II/360, ul. Zákrejsova v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je firma Skanska a.s., se sídlem 186 00 Praha 8, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy chodníků u silnice II/360, ul. Zákrejsova v Poličce“ s dodavatelem Skanska a.s., Praha 8, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2017 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje Organizační řád Městského úřadu Polička platný od 1. 1. 2018.

 

RM schvaluje doplněný odpisový plán Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí „Vyhodnocení plnění cílů plánu odpadového hospodářství města Polička“ za rok 2016.

 

a/ RM schvaluje kalkulaci pro stočné na rok 2018 a cenu stočného na rok 2018 ve výši 41,59 Kč/m3 vody, tj. 47,83 Kč/m3 vč. DPH, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje cenu vody převzaté k čištění od obce Pomezí na rok 2018 ve výši 20 Kč bez DPH/m3, tj. 23 Kč vč. DPH a kalkulaci této ceny, dle důvodové zprávy.

c/ RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2017 ve výši 33,50 Kč/m3 vč. DPH dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje vyřazení požárního automobilu Ford Transit 2,5TD, rok výroby 1995 v užívání SDH Lezník ke dni 20. 12. 2017 dle důvodové zprávy.

 

RM souhlasí s udělením plné moci pro technika bytové správy společnosti T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, k zastupování města Poličky na shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek domu č. p. 940 - 941, Sídliště Hegerova, Polička, konaném dne 18. 12. 2017, dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

Vložil Němcová Magdalena (12/20/2017), přečteno 1531x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 29. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. prosince 2017