Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. 1. 2018

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akci „Oprava části chodníků na ul. Heydukova v Poličce - II. etapa; Oprava části chodníků na ul. Hegerova v Poličce; Oprava části chodníků na ul. V. Hálka v Poličce; Oprava části chodníků na ul. Tyršova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s obcí Pomezí na akci „Chodník u silnice II/363, ul. Hegerova v Poličce", dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zadavatele studie proveditelnosti na akci „Stavební úpravy části sídliště „Zahrady“ v Poličce (ul. Haškova, Erbenova)“ společnost OPTIMA s r.o., Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 2 k organizační směrnici č. 1/2008 upravující poskytování a účtování cestovních náhrad dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 3 k směrnici Rady města Poličky o poskytování paušálních náhrad cestovného zaměstnancům zařazeným na OLH dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 218, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 2. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 1.229 Kč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 225, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícími nájemci, a to na dva roky, s účinností od 1. 2. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 2.001 Kč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 308, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícím nájemcem a to na tři měsíce, s účinností od 1. 2. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 211, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se ve II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 2. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 1.107 Kč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o provozování turistického informačního centra města Polička se společností KOTOUR – INFO s r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany se společností AZ prevence s r.o., dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 1) písm. d) bod 2. a s ustanovením § 9 odst. 1) písm. d) bod 2. zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí v platném znění, mezi Ministerstvem kultury ČR a vlastníkem nemovitosti, tj. městem Polička u objektu Hradu Svojanov,dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akci „Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch v městském parku v Poličce vč. mobiliáře a osvětlení - etapa 1A a 1B“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, na přeložku kabelů CETIN v rámci akce III. etapa dopravní a technické infrastruktury lok. Bezručova v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Rekonstrukce domu č.p. 491 na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálního bydlení“  ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr bezúplatného převodu nemovité věci - budovy bez čísla popisného (dřevěné kolny) stojící na stavební parcele č. 1931/3 v k.ú. Polička, do podílového spoluvlastnictví, dle důvodové zprávy. Obdarovaní uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu plochy za účelem umístění, provozování a údržby městského kamerového dohlížecího systému na domě č.p. 62 stojícím na st.p.č. 592 v k.ú. Polička, ul. Revoluční v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemku p.č. 1210/13 v k.ú. Polička o výměře 3059 m2 za účelem meziskládky hlíny a stavebního materiálu. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností PRIMA spol. s r.o., Hradec Králové, na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu vč. přípojek a terénních úprav, I. etapa lok. Bezručova v Poličce a s ní související projektová a inženýrská činnost“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu na havarijní pojištění požárního dopravního automobilu FORD TRANSIT SDH Střítež s Hasičskou pojišťovnou a.s., Praha, dle důvodové zprávy.

RM ukládá OÚPRaŽP zpracovat do konce I. pololetí 2018 materiál, který v širších souvislostech popíše předpoklady a podmínky pro konání architektonických soutěží podle doporučení ČKA, navrhnout pravidla jejich možné aplikace v plánovací a investiční činnosti města a předložit je k posouzení a rozhodnutí Komisi stavební a životního prostředí Rady města Poličky, poté RM a ZM. 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

 

Vložil Hofmanová Lucie (1/18/2018), přečteno 1552x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. 1. 2018