Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. února 2018

RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2018.

RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Poličky na období  2019 - 2021 dle důvodové zprávy.

RM pověřuje vedením městské kroniky Ing. Ivo Janečka, Pomezí, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí změnu smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi Hradem Svojanov a NOVAPOL.CZ s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2018 o odchylném vymezení doby nočního klidu, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021 příspěvkových organizací:

- Mateřská škola Rozmarýnek Polička, Polička

- Mateřská škola Polička, Hegerova 427, Polička

- Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181, Polička

- Mateřská škola Čtyřlístek Polička, Polička

- Mateřská škola Luční Polička, Polička

- Masarykova základní škola Polička, Polička

- Základní škola Na Lukách Polička, Polička

- Školní jídelna Polička, Rumunská 646, Polička

- Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička, Polička

- Středisko volného času Mozaika Polička, Polička

- Městská knihovna Polička, Polička

- Městské muzeum a galerie Polička, Polička

- Hrad Svojanov, Svojanov

- Tylův dům, Polička

- DPS „Penzion“ Polička, Polička

RM potvrzuje paní Zdeňku Procházkovou ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Rozmarýnek Polička, Polička, dle důvodové zprávy.

RM potvrzuje Mgr. Eduarda Střílka ve funkci ředitele příspěvkové organizace Základní škola Na Lukách Polička, Polička, dle důvodové zprávy.

RM potvrzuje MgA. Gabrielu Vraspírovou Vorbovou ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička, Polička, dle důvodové zprávy.

RM potvrzuje Bc. Zdeňku Švecovou ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Středisko volného času Mozaika Polička, Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje harmonogram uzavření mateřských škol zřízených městem Polička v červenci a srpnu 2018 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřízených městem Polička pro školní rok 2018/2019 ve dnech 14. - 15. 5. 2018 vždy od 8 do 16 hodin dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce domu č.p. 491 na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálního bydlení - zajištění služeb technického dozoru investora“ takto: vybraným dodavatelem je firma ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Polička, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce domu č.p. 491 na ulici  9. května v Poličce pro účely sociálního bydlení - zajištění služeb technického dozoru investora“ s firmou  ŠAFÁŘ CZ s r.o., Polička,  dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce domu č.p. 491 na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálního bydlení - zajištění služeb autorského dozoru“  takto: vybraným dodavatelem je Ing. arch. Jitka Bidlová, Ph. D., Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce domu č.p. 491 na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálního bydlení - zajištění služeb autorského dozoru“ s Ing. arch. Jitkou Bidlovou, Ph. D., Brno, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 001/2018 se společností  T.E.S. s.r.o., Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 002/2018 se společností  T.E.S. s.r.o., Polička, na vybavení posilovny na plaveckém bazéně v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 220, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 3. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 1.198 Kč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 322, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 3. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 1.229 Kč, dle důvodové zprávy.RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 223, o velikosti 2+kk
s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Polička, se stávajícími nájemníky a to na tři měsíce, s účinností od 1. 3. 2018. Výše měsíčního nájemného činí 1.799 Kč, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 2/2018, kterou se vydává požární řád města Poličky, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje darovací smlouvu s GINA Software s.r.o., Brno, na zásahový tablet včetně softwaru pro jednotku JPO II SDH Polička dle důvodové zprávy.

RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+2 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 2. NP domu č.p. 86, Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 31. 5. 2018. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 0+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 2. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na dva roky - do 29. 2. 2020. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+1  s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 31. 5. 2018. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 1.200 Kč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, Polička,  se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 8. 2018.  Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 02 v rámci stavby „Úprava venkovního vedení VN 35kV“ mezi městem Polička jako vlastníkem a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, jako stavebníkem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr výkupu pozemku p.č. 2320/4 o výměře 1866 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 15 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 162/2 o výměře 440 m2, části pozemku p.č. 708 o výměře 60 m2 a pozemku p.č. 202 o výměře 201 m2 v k.ú. Lezník. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 4784/17 v k.ú. Polička o výměře 972 m2 za část pozemku p.č. 5519/13 o výměře 1170 m2 v k.ú. Polička. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání a veškeré náklady spojené s převodem uhradí město Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 4784/18 o výměře 938 m2 v k.ú. Polička za část pozemku p.č. 5519/13 o výměře 1130 m2 v k.ú. Polička. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání a veškeré náklady spojené s převodem uhradí město Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny pozemků p.č. 4793/6 o výměře 1330 m2 a p.č. 4793/8 o výměře  341 m2, oba v k.ú. Polička, za pozemek p.č. 5562/4 o výměře 2141 m2 v k.ú. Polička. Rozdílná výměra směňovaných pozemků bude vypořádána v ceně 15 Kč/m2 ve prospěch města Poličky. Město Polička zároveň uhradí veškeré náklady spojené s převodem, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM změnit usnesení ZM č. 18/a ze dne 7. 12. 2017 v části týkající se 24 bytů, které vzniknou v energeticky pasívním bytovém domě B budovaném v lokalitě Bezručova v Poličce tak, že 22 bytů bude určeno k pronájmu a 2 byty velikosti 3+kk  budou určeny k prodeji, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Hofmanová Lucie (2/14/2018), přečteno 1341x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. února 2018