Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 22. února 2018

ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Kučerovou, Ing. Romana Kysilko a pana Pavla Štefku.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Otakara Pospíšila, ověřením MUDr. Jiřího Tomana a pana Radima Totuška.

 

ZM

I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2018

- příjmy ve výši                                                                               294.041,7 tis. Kč

- výdaje ve výši                                                                               390.305,6 tis. Kč

- schodek ve výši                                                                             96.263,9 tis. Kč

který je kryt třídou 8 – financování

 

Pověřuje správce rozpočtu jeho rozpisem do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závaznými ukazateli na rok 2018 se stávají:

- běžné příjmy včetně dotací ve výši                                     244.696,3 tis. Kč

- kapitálové příjmy včetně dotací ve výši                               49.345,4 tis. Kč

- splátky jistin úvěrů                                                                         1.762,9 tis. Kč

- přijatý úvěr                                                                                     27.528,3 tis. Kč

- mimorozpočtová rezerva ve výši                                             7.284,3 tis. Kč

běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4 až 6

 II. zmocňuje radu města

  1. k provádění rozpočtových opatření do celkové výše 300,0 tis. Kč s tím, že úprava rozpočtu jednotlivé akce nesmí přesáhnout 100,0 tis. Kč

  2. k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU

 

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2019 - 2021.

 

ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021 příspěvkových organizací:

-   Mateřská škola Rozmarýnek Polička, se sídlem Riegrova 7, Polička, IČO 75008017

-   Mateřská škola Polička, Hegerova 427, Polička, IČO 75008009

-   Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181, Polička, IČO 75008025

-   Mateřská škola Čtyřlístek Polička, Polička, IČO 75007991

-   Mateřská škola Luční Polička, Polička, IČO 75007983

-   Masarykova základní škola Polička, Polička, IČO 43509541

-   Základní škola Na Lukách Polička, Polička, IČO 70154520

-  Školní jídelna Polička, Polička, IČO 75007975

-  Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička, Polička, IČO 67440479

- Středisko volného času Mozaika Polička, Polička, IČO 75007959

-   Městská knihovna Polička, Polička, IČO 71193928

-   Městské muzeum a galerie Polička, Polička, IČO 70152853

-   Hrad Svojanov, Svojanov, IČO 00194620

-   Tylův dům, Polička, IČO 67441025

-   DPS „Penzion“ Polička, Polička, IČO 65684672

 

ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018
na 2 akce:

1. Městské hradby v Poličce:

  1. „Úsek SO 22 - obnova zdiva za domy čp. 40-42 úseky“,

  2. „Revitalizace hradebního okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa“, z toho I. část, dle zpracovaných a schválených projektových dokumentací a přiznává povinný finanční podíl města na obnově kulturní památky.

2. „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ dle zpracovaného restaurátorského průzkumu a přiznává povinný finanční podíl města na obnově národní kulturní památky.

 ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 245/1 o výměře 1182 m2 v k.ú. Svojanov. Kupní cena činí 70 Kč/m2 + 21% DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje bezúplatný převod nemovité věci - budovy bez čísla popisného (dřevěné kolny) stojící na stavební parcele č. 1931/3 v k.ú. Polička. Obdarovaní uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje  prodej části pozemku p.č. 444/4 o výměře  122 m2 v k.ú. Střítež u Poličky. Kupní cena činí 40 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5454/135 o výměře 41 m2, části pozemku p.č. 6128/16 o výměře 11 m2 a části pozemku p.č. 6362/4 o výměře 123 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, včetně oddělovacího geometrického plánu, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 4784/17 v k.ú. Polička o výměře 972 m2 za část pozemku p.č. 5519/13 o výměře 1170 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání a veškeré náklady spojené s převodem uhradí město Polička, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 4784/18 o výměře 938 m2 v k.ú. Polička za část pozemku p.č. 5519/13 o výměře 1130 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání a veškeré náklady spojené s převodem uhradí město Polička, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje směnu pozemků p.č. 4793/6 o výměře 1330 m2 a p.č. 4793/8 o výměře  341 m2 za pozemek p.č. 5562/4 o výměře 2141 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky. Rozdílná výměra směňovaných pozemků bude vypořádána v ceně 15 Kč/m2 ve prospěch města Poličky. Město Polička zároveň uhradí veškeré náklady spojené s převodem, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku p.č. 1298/1   o výměře 213 m2, p.č. 1288/2 o výměře  27 m2, část p.č. 6015/4 o výměře cca 135 m2, p.č. 1288/3 o výměře 137 m2, p.č. 1289/4 o výměře 188 m2, p.č. 1283/1 o výměře 41 m2, p.č. 1275/1 o výměře 424 m2, p.č. 1269/4 o výměře 399 m2, p.č. 1269/1 o výměře 789 m2, p.č. 1269/2 o výměře 256 m2 a p.č. 6572 o výměře 289 m2, vše v k.ú. Polička, do vlastnictví společnosti APOLO CZ s.r.o., Polička za podmínek navrhovaných JUDr. Janou Čepelkovou v příloze tohoto materiálu. Kupní cena bude činit 200 Kč/m2 a kupující bude hradit veškeré náklady spojené s převodem, dle důvodové zprávy.

 ZM mění své usnesení č. 18/a ze dne 7. 12. 2017 v části týkající se 24 bytů, které vzniknou v energeticky pasívním bytovém domě B budovaném v lokalitě Bezručova v Poličce tak, že 22 bytů bude určeno k pronájmu a 2 byty velikosti 3+kk ve II. a III. NP budou určeny k prodeji, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje prodej bytových jednotek č. 2-11 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce, který je součástí pozemku p.č.st. 2271, v obci a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, včetně podílů na společných částech domu a na pozemku těmto kupujícím:

a)    byt č. 805/2 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 19/200 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 409.403 Kč;

b)    byt č. 805/3 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 1067/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 459.900 Kč;

c)    byt č. 805/4 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 283/5000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 241.749 Kč;

d)    byt č. 805/5 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 953/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, Polička; kupní cena činí 410.402 Kč;

e)    byt č. 805/6 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 533/5000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, Polička; kupní cena činí 459.276 Kč;

f)     byt č. 805/7 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 283/5000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, Polička; kupní cena činí 241.748 Kč;

g)    byt č. 805/8 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 953/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 410.402 Kč;

h)    byt č. 805/9 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 53/500 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 452.737 Kč;

i)     byt č. 805/10 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 283/5000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 243.807 Kč;

j)     byt č. 805/11 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 953/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2271, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 410.402 Kč.

 

2.    ZM schvaluje prodej bytových jednotek č. 1-9 a č.11 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce, který je součástí pozemku p.č.st. 2272, v obci a k.ú. Polička, část obce Horní předměstí, včetně podílů na společných částech domu a na pozemku těmto kupujícím:

a)    byt č. 806/1 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 953/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 411.713 Kč;

b)    byt č. 806/2 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 1304/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 563.328 Kč;

c)    byt č. 806/3 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 950/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 410.402 Kč;

d)    byt č. 806/4 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 564/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 243.807 Kč;

e)    byt č. 806/5 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 1057/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 456.592 Kč;

f)     byt č. 806/6 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 971/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 419.452 Kč;

g)    byt č. 806/7 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 564/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 243.807 Kč;

h)    byt č. 806/8 v domě č.p. 806 na ul. M.Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 1065/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 459.900 Kč;

i)     byt č. 806/9 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 950/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí; kupní cena činí 395.385 Kč;

j)     byt č. 806/11 v domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 1057/10000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 2272, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, Polička; kupní cena činí 456.592 Kč.

Veškeré náklady a služby spojené s převodem bytových jednotek dle bodů 1-2 této důvodové zprávy, půjdou v plné výši na vrub prodávajícího města Poličky, tj. správní poplatek za vklad a jeho podání na katastr nemovitostí, právní služby, poplatek za ověření podpisu na smlouvě. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující v souladu se zákonem, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 2320/4 o výměře 1866 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 15 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 1210/48 o výměře 1728 m2 v k.ú. Polička za část pozemku p.č. 1210/41 o výměře 1728 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky, a to bez dalšího finančního vypořádání, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1210/41 o výměře 1116 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 50 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 5545/37 o výměře 4 m2 a části pozemku p.č. 5545/55 o výměře 10 m2 v k.ú. Polička za část pozemku p.č. 5545/51 o výměře 14 m2 a část pozemku p.č. 6360/1 o výměře 79 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky. Rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude doplacen v kurzu 200 Kč/m2. Veškeré náklady spojené se směnou uhradí žadatel, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 6360/1 o výměře 79 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 5545/59 o výměře 1 m2, pozemku p.č. 6360/2 o výměře 54 m2, části pozemku p.č. 6379/1 o výměře 62 m2 a části pozemku p.č. 6361 o výměře 16 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2, s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 6361 o výměře 84 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2018 o odchylném vymezení doby nočního klidu, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje realizaci a financování akce III. etapa infrastruktury lok. Bezručova v Poličce, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje:

  1. smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 001/2018 se společností T.E.S. s.r.o., Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny.

  2. smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 002/2018 mezi městem Polička a společností T.E.S. s.r.o., Polička na vybavení posilovny na plaveckém bazéně v Poličce, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Polička č. 2/2018, kterou se vydává požární řád města Poličky, dle důvodové zprávy.

 ZM schvaluje plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na 1. pololetí roku 2018 takto:

22. 3. 2018

26. 4. 2018

21. 6. 2018

 

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

Vložil Hofmanová Lucie (2/26/2018), přečteno 1291x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 22. února 2018