Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 5. března 2018

RM schvaluje likvidaci 4 ks nefunkčních jízdní kol (nálezy z roku 2014) a převedení 4 ks jízdních kol pro potřeby organizační složky „Veřejné práce“.

 

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 780802-25876-5-17111 s firmou Skanska a.s., se Praha 8, na opravu části komunikace v Poličce – Modřeci, dle důvodové zprávy.

 

RM souhlasí s dokumentem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO z.s.“, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje účetní závěrku za rok 2017

- Mateřské školy Rozmarýnek Polička,

- Mateřské školy Polička, Hegerova 427,

- Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181,

- Mateřské školy Čtyřlístek Polička,

- Mateřské školy Luční Polička,

- Masarykovy základní školy Polička,

- Základní školy Na Lukách Polička,

- Školní jídelny Polička, Rumunská 646,

- Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička,

- Střediska volného času Mozaika Polička.

b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů
za rok 2017

- Mateřské školy Rozmarýnek Polička,

- Mateřské školy Polička, Hegerova 427,

- Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181,

- Mateřské školy Čtyřlístek Polička,

- Mateřské školy Luční Polička,

- Masarykovy základní školy Polička,

- Základní školy Na Lukách Polička,

- Školní jídelny Polička, Rumunská 646,

- Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička,

- Střediska volného času Mozaika Polička.

 

a/ RM schvaluje účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička.

b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledku hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2017 příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička.

 

RM projednala informaci o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. RM nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. RM zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. RM vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2/2015 na akci „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ s dodavatelem Mgr. BcA. Petrem Gláserem, Kopidlno, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení  odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.: 4121302041 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV - Podmokly, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Nadačním fondem Oswalda Ottendorfera, Svitavy, ve výši 100 000 Kč na náklady spojené s vybudováním nové střelnice Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.

 

a/ RM schvaluje zhotovitele akce „Stavební úpravy části komunikací na hřbitově u sv. Michaela v Poličce“, společnost Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na akci „Stavební úpravy části komunikací na hřbitově u sv. Michaela v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje zhotovitele akce „Chodník v II. etapě průmyslové zóny v Poličce“, společnost PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, na akci „Chodník v II. etapě průmyslové zóny v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2018_0001 a uzavření dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha - Žižkov, v rámci akce III. etapa dopravní a technické infrastruktury lok. Bezručova v Poličce, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje zakoupení a nainstalování stínítek do oken podkrovního bytu v Pomezí  č. p. 351, který užívá na základě nájemní smlouvy Dětský domov, Polička,  dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje komise pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komise a náhradníky komisí na veřejné zakázky malého rozsahu v roce 2018 zařazené do rozpočtu kapitoly 40, dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku  „Revitalizace hradebního okruhu městského opevnění v Poličce  - 1. a 2. etapa“ ve složení dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 082017 na akci „Městské hradby v Poličce, úseky SO 16 - SO18, obnova hradebních ochozů a střech věží, úsek SO 22, obnova zdiva za domy č. p. 40-42“ s firmou GEOGARD s.r.o., Chrudim 3, dle důvodové zprávy.                                                                                                                                    

 

RM schvaluje doplnění dohody o pravidlech průchodu domem č.p. 33 v ulici Šaffova v Poličce mezi městem Polička a Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 33, ulice Šaffova v Poličce, o  ujednání, týkající se každoročního navyšování částky 10.000 Kč za údržbu a úklid chodby v domě č.p. 33 o celostátně uznanou míru inflace, dle důvodové zprávy. 

 

 

RM neschvaluje záměr prodeje a současně neschvaluje pronájem či výpůjčku části pozemku p.č. 6502 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje upuštění od navýšení nájemného o inflaci za r. 2017 za pronájem prostor v domě č. p. 52 v ul. Riegrova v Poličce Střední škole obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., dle důvodové zprávy. 

 

RM schvaluje vyřazení těchto zařízení čistírny odpadních vod v Poličce z dlouhodobého majetku města Poličky, dle důvodové zprávy:

- čerpadlo TECFLOW 101/12-6K-3P záloha odstředivka  - inventární číslo 22/50-126,

- čerpadlo přebyt. kalu 2 TECFLOW 381/1 - inventární číslo 22/50-90.

 

RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky Kompostéry do Poličky ve složení dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje  sazebník  za  informace  poskytované městem Polička pro rok 2018 dle z. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

 

RM schvaluje změnu měsíční odměny šéfredaktora Jitřenky ing. Ivo Janečka, od 1. 3. 2018 dle důvodové zprávy.

 

a/  RM schvaluje účetní závěrku za rok 2017

- Městská knihovna Polička,

- Městské muzeum a galerie Polička,

- Hrad Svojanov,

- Tylův dům.

b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů
za rok 2017

- Městská knihovna Polička,

- Městské muzeum a galerie Polička,

- Hrad Svojanov,

- Tylův dům.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 29. 3. 2012 uzavřené mezi městem Polička, jako půjčitelem, a Pontopolis z.s., Polička, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je souhlas vlastníka s opravou dvorních prostor domu č. p. 52 ul. Riegrova v Poličce, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 4. 2008 uzavřené mezi městem Polička, jako půjčitelem, a 1. ZO ČSOP Polička, 572 01 Polička, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je souhlas vlastníka s provedením stavebních úprav objektu hájenky č. p. 74 v obci a k.ú. Pustá Rybná, dle důvodové zprávy.                                                                     

 

RM schvaluje užití městského znaku pro upomínkové předměty - Jan Frkáň Polička, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje dodavatele kuchyňských linek do nájemních bytů v bytovém domě v lok. Bezručova v Poličce – Miroslav Hledík, Radiměř, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje smlouvu o dílo s Miroslavem Hledíkem, Radiměř, na dodávku kuchyňských linek do nájemních bytů v bytovém domě v lok. Bezručova v Poličce, dle důvodové zprávy

 

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce domu č. p. 491 na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálního bydlení“ takto: vybraným dodavatelem je firma PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce domu č.p. 491 na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálního bydlení“ s dodavatelem PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM doporučuje ZM schválit pořadí žadatelů o koupi bytu v energeticky pasívních bytových domech budovaných na pozemku p.č. 6611/54 v obci a k.ú. Polička, lokalita Bezručova a označených dle projektové dokumentace generálního projektanta Asting CZ Pasivní domy s.r.o., Horka, jako A a B, stanovené bytovou komisí na základě schválených Pravidel pro prodej bytů v majetku města Poličky, dle přílohy k této důvodové zprávě.                                              

b/ RM doporučuje ZM schválit způsob tvorby kupních cen bytů v energeticky pasívních bytových domech A a B budovaných na pozemku p.č. 6611/54 v obci a k.ú. Polička, lokalita Bezručova, na základě zjištěných celkových nákladů na výstavbu těchto bytových domů v poměru k velikosti užitné plochy těchto bytů, dle důvodové zprávy.

c/ RM doporučuje ZM schválit uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na prodej bytů v energeticky pasívních bytových domech A a B budovaných na pozemku p.č. 6611/54 v obci a k.ú. Polička, lokalita Bezručova, mezi městem Polička jako prodávajícím a jednotlivými kupujícími takto:

- byt č. 1, vel. 1+kk o výměře 34,13 m2, v I. NP bytového domu A - kupní cena činí 928.000 Kč;

- byt č. 2, vel. 2+kk o výměře 62,53 m2, v I. NP bytového domu A - kupní cena činí 1.703.000 Kč;

- byt č. 3, vel. 3+kk o výměře 96,39 m2, v I. NP bytového domu A - kupní cena činí 2.603.000 Kč;

- byt č. 4, vel. 1+kk o výměře 32,48 m2, v I. NP bytového domu A - kupní cena činí 882.000 Kč;

- byt č. 5, vel. 2+kk o výměře 48,14 m2, v I. NP bytového domu A - kupní cena činí 1.301.000 Kč;

- byt č. 6, vel. 2+kk o výměře 51,32 m2, v I. NP bytového domu A - kupní cena činí 1.382.000 Kč;

- byt č. 7, vel. 2+kk o výměře 51,16 m2, v I. NP bytového domu A - kupní cena činí 1.377.000 Kč;

- byt č. 8, vel. 2+kk o výměře 57,38 m2, v I. NP bytového domu A - kupní cena činí 1.554.000 Kč;

- byt č. 9, vel. 1+kk o výměře 34,02 m2, v II. NP bytového domu A - kupní cena činí 925.000 Kč;

- byt č. 10, vel. 2+kk o výměře 62,19 m2, v II. NP bytového domu A - kupní cena činí 1.693.000 Kč;

- byt č. 11, vel. 3+kk o výměře 95,40 m2, v II. NP bytového domu A - kupní cena činí 2.576.000 Kč;

- byt č. 12, vel. 1+kk o výměře 32,48 m2, v II. NP bytového domu A - kupní cena činí 882.000 Kč;

- byt č. 13, vel. 2+kk o výměře 71,65 m2, v II. NP bytového domu A - kupní cena činí 1.949.000 Kč;

- byt č. 14, vel. 2+kk o výměře 48,60 m2, v II. NP bytového domu A - kupní cena činí 1.307.000 Kč;

- byt č. 15, vel. 2+kk o výměře 48,60 m2, v II. NP bytového domu A - kupní cena činí 1.307.000 Kč;

- byt č. 16, vel. 2+kk o výměře 57,39 m2, v II. NP bytového domu A - kupní cena činí 1.555.000 Kč;

- byt č. 18, vel. 2+kk o výměře 62,19 m2, v III. NP bytového domu A - kupní cena činí 1.693.000 Kč;

- byt č. 19, vel. 3+kk o výměře 96,24 m2, v III. NP bytového domu A - kupní cena činí 2.599.000 Kč;

- byt č. 21, vel. 2 + kk o výměře 53,70 m2, v III. NP bytového domu A - kupní cena činí 1.472.000 Kč;

- byt č. 22, vel. 2+kk o výměře 48,60 m2, v III. NP bytového domu A - kupní cena činí 1.307.000 Kč;

- byt č. 23, vel. 2+kk o výměře 49,12 m2, v III. NP bytového domu A - kupní cena činí 1.321.000 Kč;

- byt č. 24, vel. 2+kk o výměře 57,20 m2, v III. NP bytového domu A - kupní cena činí 1.549.000 Kč;

- byt č. 11, vel. 3+kk o výměře 95,40 m2, v II. NP bytového domu B - kupní cena činí 2.576.000 Kč;

- byt č. 19, vel. 3+kk o výměře 96,24 m2, v III. NP bytového domu B - kupní cena činí 2.599.000 Kč.

 

RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vyprošťovacího zařízení Lukas s příslušenstvím do majetku města Poličky, převodcem je Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 18 9 060 s Vodními zdroji Chrudim, spol. s r.o., ve věci monitoringu skládky Široký Důl, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu o spolupráci ve věci 90. výročí založení školy uzavřenou mezi Masarykovou základní školou Polička a Spolkem přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

Vložil Němcová Magdalena (3/8/2018), přečteno 1273x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 5. března 2018