Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. března 2018

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 215, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Polička, se stávající nájemnicí, na dva roky, s účinností od 1. 4. 2018, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 304, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 4. 2018, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 319, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 4. 2018, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zprávu o činnosti za rok 2017 příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doplatek roční odměny za rok 2017 dle důvodové zprávy řediteli příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 2 k organizační směrnici oběh účetních dokladů dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 56982684-19, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností od 8. 4. 2018, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zprávy o činnosti za rok 2017 příspěvkových organizací Tylův dům, Městské muzeum a galerie Polička, Hrad Svojanov, dle důvodové zprávy.                   

RM schvaluje doplatek roční odměny za rok 2017 dle důvodové zprávy ředitelům příspěvkových organizací - ředitelce Tylova domu, ředitelce Městského muzea a galerie Polička, řediteli Hradu Svojanov, řediteli Městské knihovny Polička.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Obnova bývalé konírny pro galerijní účely č.p. 46, areál hradu Svojanov“ ve  složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu mezi převodcem Mikroregionem Poličsko a nabyvatelem městem Poličkou  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku pro materiály Agentury pro sociální začleňování dle důvodové zprávy.

RM schvaluje prezentaci města Poličky v rakouském Hohenemsu v termínu 1. - 3. 6. 2018, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy č. OSV/18/20438 s Pardubickým krajem, o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 08018721 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu životní prostředí na akci „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička“, se Státním fondem životního prostředí ČR, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu platového výměru řediteli příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička, a to s účinností od 1. 4. 2018, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu platových výměrů ředitelům příspěvkových organizací - ředitelce Tylova domu, řediteli Hradu Svojanov, řediteli Městské knihovny Polička, a to s účinností od 1. 4. 2018, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí rezignaci JUDr. Věry Kvapilové, na pozici členky Komise pro prevenci kriminality a jmenuje jako členku Komise pro prevenci kriminality, Mgr. Gabrielu Chalupníkovou, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o stanovení rozsahu a ceně činností pro rok 2018 včetně ceníku služeb a výkonů T.E.S. s.r.o., Polička, pro rok 2018 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby na akci III. etapa infrastruktury lok. Bezručova v Poličce - vodovod vč. odboček přípojek se Svazkem obcí Vodovody Poličsko, Polička,
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090121490 se společností  GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem na připojení odběrného plynového zařízení - objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit realizaci a financování akce „cyklostezka k masokombinátu v Poličce“ - úprava zabezpečovacího zařízení přejezdu na silnici I/34, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 17 ke smlouvě č. 38/2001/O o nakládání s komunálním odpadem se společností LIKO SVITAVY, a.s., Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí rezignaci paní Heleny Boháčové, na funkci ředitelky Školní jídelny Polička, Polička k 30. 6. 2018, dle důvodové zprávy.

RM vyhlašuje konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelny Polička, Polička, s předpokládaným nástupem k 1. 7. 2018, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi Základní školou Na Lukách Polička, Polička a Spolkem přátel Základní školy Na Lukách Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 3. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, se stávajícími nájemci se společným nájemním právem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 30.9.2018, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného bude stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20, velikosti 1+1 s příslušenstvím,  nacházejícího se v 8. NP domu č.p. 932, Sídliště Hegerova, Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na  jeden rok - do 31. 3. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného bude stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím,  nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 84, ul. Kostelní, Polička, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 30. 6. 2018, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného bude stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření dohody o zrušení nájemní smlouvy ze dne 1.3.2006 jejímž předmětem je ukončení pronájmu části pozemku p.č. 1920/2 v k.ú. Polička o výměře 138 m2, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „III. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje společný postup města Poličky a Svazku obcí Vodovody Poličsko při zadání veřejné zakázky "III. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi městem Poličkou a Svazkem obcí Vodovody Poličsko, na akci "III. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rozšíření stávajícího systému varování a vyrozumění obyvatelstva, včetně předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni pro město Polička“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Revitalizace hradebního okruhu městského opevnění v Poličce  - 1. a 2. etapa“ takto: vybraným dodavatelem je firma GEOGARD s.r.o., Chrudim 3, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Revitalizace hradebního okruhu městského opevnění v Poličce  - 1. a 2. etapa“ s dodavatelem GEOGARD s.r.o., Chrudim, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 102018 na akci „Revitalizace hradebního okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa“ - I. část, s firmou GEOGARD s.r.o., Chrudim 3, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky „Kompostéry do Poličky“ firmě ELKOPLAST CZ, s.r.o., Zlín, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Kompostéry do Poličky“ s firmou ELKOPLAST CZ, s.r.o., Zlín, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o službách úklidových prací ze dne 9. ledna 2007 s paní Alenou Andrlovou, Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu laviček mezi převodcem Mikroregion Poličsko a nabyvatelem městem Poličkou, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu turistických odpočívadel v Modřeci, Lezníku a Stříteži do majetku města Poličky mezi převodcem Krajem Smetany a Martinů a nabyvatelem městem Poličkou, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s firmou MILACRON Czech Republic spol. s.r.o., Polička, IČO 62025112, jako dárcem a městem Poličkou jako obdarovaným dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy č. 829/B1/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu  Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 na akci „Stavební úpravy chodníků u silnice II/360, ul. Zákrejsova v Poličce“, Státním fondem dopravní infrastruktury, Praha, dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Hofmanová Lucie (3/22/2018), přečteno 1432x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. března 2018